Waarom hebben wij ambtsdragers?

Wat is hun opdracht?

Wat verwachten we van ambtsdragers?

Om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

We lezen vanmorgen uit de profeet Zacharia. De profeet Zacharia profeteerde over het herstel van Juda na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. In de periode van de herbouw van de tweede tempel (6e eeuw voor Christus). Waarschijnlijk is Zacharia van priesterlijke of levitische afkomst. We lezen over koning Zerubbabel, die samen met hogepriester Jozua, leiding geeft aan het volk. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de herbouw van de tempel. De bouw van de tempel gaat niet vanzelf, er is weerstand van buitenaf. In de voorgaande hoofdstukken en volgende hoofdstukken worden in totaal 8 visioenen beschreven. Wij lezen vanmorgen het vijfde visioen van de profeet Zacharia.

Schriftlezing : Zacharia 4 : 1-14 (NBV)

We lazen hoe de engel, die al vaker met Zacharia gesproken heeft, terugkeert en Zacharia wekt, zoals je iemand wakker maakt. Zacharia ziet dan een massief gouden kandelaar, met daarboven zeven lampen. Deze lijkt op de kandelaar uit de tabernakel, die ook van goud is en zeven armen heeft met op elk daarvan een bekervormige olielamp. De kandelaar in het visioen heeft volgens veel vertalingen maar één oliebekken van waaruit zeven lampen worden bevoorraad, via pijpleidingen of die zeven tuiten heeft. De vertaling ‘schaal’ of ‘olievaatje is echter onzeker, het is ook mogelijk dat verwezen wordt naar de omgebogen armen van de kandelaar. Hoe het er precies uitgezien heeft, dat weten we dus het niet. Wat we wel weten, en waar het ook om gaat, is dat de olie niet aangevuld hoeft te worden door Levieten, maar dat de olie rechtstreeks afkomstig is van de olijfbomen die naast de kandelaar geplant zijn. In een tijd van gebrek aan olijfolie voorziet God zelf in de olie. Zacharia, zelf een priester en dus vertrouwd met de processen die nodig zijn om licht te laten branden in de tempel, ziet nu tot zijn verbazing een voortdurende bron van olie.

De kandelaar, de oliehouder met zeven lampen en de toevoerbuizen vanaf twee olijfbomen dragen alle één boodschap uit en deze is voor koning Zerubbabel. De boodschap van Zacharia voor Zerubbabel is : ‘Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de HEER van de hemelse machten – maar met de hulp van mijn Geest.’ Al is Zerubbabel bekleed met politieke en militaire macht, hij kan niets doen zonder Gods Geest. Zijn taak heeft een dimensie die menselijke vermogens overstijgt en de bijzondere kracht van Gods Geest vereist. Er zullen obstakels zijn die worden toegesproken als vormen ze een berg, maar die berg zal worden als een vlakte. Zerubbabel zal de tempel voltooien, maar niet door kracht, niet door geweld, maar door Gods Geest. Je kan ambtsdrager zijn, een taak hebben in de kerk, maar zonder Gods Geest kun je niets doen.

Vanaf vers 11 wordt het beeld verder toegelicht. De twee olijfbomen die naast de kandelaar staan en beide door gouden buisjes vloeibaar ‘goud’ uit zich laten stromen, benadrukken de verbinding tussen de olijfbomen en de kandelaar. Dit zijn de twee ‘zonen van de olie’, staat er letterlijk, wat vaak vertaald wordt als ‘gezalfden’. De ‘zonen van de olie’ verwijzen naar de oliebuisjes of de helpers die zorgen voor de olietoevoer.

Het benadrukt het onuitputtelijke van de bron die voor olie zorgt. De twee leiders, Zerubbabel en Jozua, zijn een energiekanaal om Gods huis te verlichten in de wereld en dat vermogen is bovenmenselijk. Hun geheim ligt in de verbondenheid met Gods Geest. Zoals een tempelkandelaar nutteloos is zonder lampolie, zo kan een leider niets doen zonder de Geest.

Dit vijfde visioen is een boodschap van bemoediging in een tijd waarin het volk en de leiders ervanveel problemen meemaakten. Kracht en geweld zijn in onze wereld zeer geliefd, maar in Gods Koninkrijk gelden andere regels. Het vertrouwen op de naam van God is belangrijker dan het vertrouwen op kracht en macht. De gouden kandelaar en de twee olijfbomen vertellen hoe Zacharia het leiderschap ziet : als kanaal van Gods Geest. De HEER van de legermachten is machthebber over heel deze wereld. Wanneer hij zijn Geest zendt, zullen zijn plannen gerealiseerd worden, door menselijke onmogelijkheden heen. Dat mag ook in onze tijd ons christenen bemoedigen. God laat zijn werk niet los.

In Gods werk draait het niet om kracht of macht, maar om Gods Geest. Krachten en machten zijn er van buitenaf en van binnenuit. Van buitenaf, de secularisatie, ontkerkelijking, het verzet tegen God. Maar ook van binnenuit, binnen in ons zelf. De kracht van het denken : denken los van God, eigen wijsheid, in plaats van verlicht en geïnspireerd door Gods Geest. De kracht van de wil : doorzetten en op eigen wilskracht verder, in plaats van een wil die gevormd is door Gods Geest en zich voegt naar wat God wil, door zijn kracht. De kracht van de emotie : positief blijven en op eigen kracht vertrouwen, in plaats van de vrede van God ervaren in je leven, door je op Jezus te richten, te laten leiden door Gods Geest. Met al deze eigen krachten is op zich niks mis mee. Maar God gebruikt ze niet, als ze niet verbonden zijn met Hem. Uit eigen kracht iets doen, kan Gods kracht zelfs in de weg staan… We kunnen niet uit eigen kracht de tempel van God herbouwen. Toen niet de letterlijke tempel van steen, nu niet de geestelijke tempel, Gods gemeente. Voor de herbouw of opbouw zijn we totaal afhankelijk van Gods Geest. God geeft nieuw leven, nieuwe inspiratie, nieuwe moed en nieuwe kracht, door zijn Geest. Hoe die Geest van God dat doet, hebben we gezien in Zacharia 4. Door de gezalfden, de zonen van de olie, de leiders, die als olijfbomen naast God staan, wordt olie doorgegeven om het licht van God te laten branden. Zerubbabel ontvangt Gods Geest om daarna het volk door Gods kracht te inspireren tot herbouw van de tempel. God gebruikt Zerubbabel door de kracht van zijn Geest, zodat zelfs de hoogste berg in een vlakte verandert. God herbouwt zijn tempel door ‘oliemensen’ heen. Mensen die de Geest ontvangen, die vervolgens weer dienstbaar zijn aan de geloofsgemeenschap en haar inspireren. God maakt duidelijk dat herbouw van de tempel alleen door zijn Geest kan én dat het via ‘oliemensen’ gaat. De Geest komt in dit verhaal niet zomaar uit de lucht vallen. Hij komt tot ons via mensen, die zich voor Gods aangezicht stellen en dienstbaar zijn. Dat wordt ook bedoeld met die laatste uitdrukking ‘die naast de Heer van de hele aarde staan’. Dat zijn mensen die zich dienstbaar op stellen in Gods Koninkrijk en vanuit de gave van de Geest leven. Via die mensen stroomt de Geest heilzaam deze wereld in en wordt Gods gemeente gebouwd.

Dit beeld is niet beperkt, alsof er maar twee ‘zonen van de olie’ zouden zijn. Als God zegt ‘door mijn Geest’, dan bedoelt God : via Geestvervulde mensen die mijn Geest doorgeven, zal ik mijn tempel bouwen. Opvallend dat God zelf het belang benadrukt van Gods Geest en de herbouw van de tempel. We leven toe naar Pinksteren waar we vieren dat Gods Geest op iedereen wordt uitgestort. Als christenen na Pinksteren kunnen we allemaal ‘oliemensen’ worden, zonen en dochters van de olie van Gods Geest. God geeft zijn Geest aan mensen om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Het doel is om te komen tot geestelijke volwassenheid.  Tot de vorming van mensen die zelf leven uit Gods Geest en een bron van leven zijn voor anderen. Zo wil de Heer door zijn Geest een levende tempel bouwen, ook vandaag. Daarbij mag een ieder met zijn of haar gave dienstbaar zijn en zo samen als lichaam van Christus, de Heer vertegenwoordigen op aarde.

Hoe meer Geestvervulde mensen, oliemensen, hoe krachtiger God kan werken aan herstel en opbouw. De weg van herstel en opbouw zit dus in het zoveel mogelijk activeren en motiveren van mensen om vanuit de Geest te leven. Dit is de uitdaging van de kerk van vandaag. Daar waar de Geest mensen vervult en door hen heen werkt, daar is leven.

Daarom roept God in het bijzonder ambtsdragers, zonen (en dochters) van de olie, oliemannetjes en olievrouwtjes. Om er voor te zorgen dat de olie blijft stromen, het licht niet dooft. Om er voor te zorgen dat het herstel en de opbouw door gaat. Om de gemeente te begeleiden in het toegroeien naar geestelijke volwassenheid. Zij hebben met elkaar de verantwoordelijkheid als raad der kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

Wij zijn een doorgeefkanaal, maar die kan verstopt raken. Staan wij open voor Gods Geest?

Wij zijn een doorgeefkanaal, maar die kan ook aan de verkeerde bron verbonden zijn. Zijn wij verbonden met God?

In het formulier staat : voed u zelf met het woord van God! Je moet eerst jezelf, dan anderen voeden…Voedt jij je dagelijks met Gods woorden?

“Als een kerkenraad de tijd neemt om gezamenlijk de bijbel te lezen en te bestuderen, gaat dat nooit ten koste van allerhande ander werk dat ook gedaan moet worden. Integendeel, het werk zal alleen maar aan inhoud winnen…”

Kan God zijn Geest aan ons kwijt, of doen we het met eigen kracht en macht?

Wij allemaal zijn een doorgeefkanaal : zorg dat je verbonden bent met de goede bron, de olijfboom, zorg ervoor dat er geen verstoppingen ontstaan, waardoor het licht geen olie meer krijgt, het licht zal doven. Geen idee of het doorgeefkanaal iets voelt, het effect is wel zichtbaar : lamp brandt of dooft…

God geeft ons zijn Geest, dat zal je niet altijd voelen, maar wel altijd ervaren aan het effect : anderen ontvangen olie, gaan ook het licht van God verspreiden. Het kan soms even duren, heb geduld, vertrouw op Gods belofte.

Zo mogen we vanmorgen dankbaar zijn voor wat was, wat is, lamp die brandt, al eeuwenlang, licht verspreidt. Maar er is nog genoeg om op te bouwen, uit te bouwen. Hoe meer oliemannen en olievrouwen, hoe meer lampen kunnen branden, hun licht kunnen laten schijnen. Daarom mogen, moeten we grote verwachtingen hebben bij wat nog komt. Niet vanwege de gemeente of vanwege jullie, nieuwe ambtsdragers. Maar vanwege Gods beloften dat het niet door eigen kracht, macht, geweld zal gebeuren, maar door Gods Geest.

Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; voor de glorie van uw naam.

Laat ons samen één zijnFloris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384