College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Het college van Kerkrentmeesters werkt op grond van de Kerkorde als een zelfstandig college onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad. In het college zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd. Het college wordt gevormd door een voorzitter, secretaris, penningmeester en een zestal leden.
Het college van kerkrentmeesters zorgt ervoor dat er faciliteiten zijn zodat de gemeente
gevoed kan worden door het Woord van God. Dat betekent:
1. Een goed beheer van de gebouwen.
De kerk, de ontmoetingsruimten, de pastorie en terreinen moeten in een goede staat van onderhoud verkeren, passend bij de eisen die daaraan worden gesteld.
2. Een verantwoord beheer van de financiën.
Uitgangspunt is een sluitende begroting en jaarrekening.
De reserveringen die in de balans worden opgenomen, zijn bestemd voor investeringen en groot onderhoud.
3. Zorg voor personele zaken.
Uitgangspunt is dat er een zorgvuldig personeelsbeleid wordt gevoerd voor medewerkers en vrijwilligers.

Hoofdactiviteiten zijn:
• Onderhoud en beheer van het kerkelijk onroerend goed en inventaris;
• Zorg dragen voor het beschikbaar zijn van de ruimten voor eredienst en andere activiteiten;
• Verzorgen van het beheer van het archief;
• Verzorgen en ontwikkelen van een goed personeelsbeleid en een goed arbobeleid voor
zowel het personeel in loondienst als de vrijwilligers;
• Zorg dragen voor de veiligheid van de gebouwen;
• Zorg dragen voor voldoende geldwerving;
• Het beheer van de verzekeringspolissen;
• Het beheer van de oudpapier-locatie.

Het college heeft als doel om zodanige materiële en financiële voorwaarden te scheppen dat de gemeente kan functioneren binnen de daarvoor vastgestelde regels, richtlijnen en kaders. Het college ontwikkelt en onderneemt beheersmatige activiteiten om de groei en ontwikkeling van de gemeente te vergroten.
Uitgangspunt daarbij is dat in onze hechte gemeenschap de verbondenheid tot uitdrukking komt door de financiële lasten gezamenlijk te dragen door middel van:
• Actie kerkbalans
• Collectes:
– Contant in de kerk
– Collectebonnen: Ook onze kerk werkt met collectebonnen, deze zijn te bestellen bij de penningmeester.
-Givt app
• Giften op bankrekening nummer van de kerk
• Legaten aan de kerk

Oud papier:
Als kerkgemeenschap verzorgen wij de oudpapier-locatie aan de
Vonderweg nabij de Goorseweg. Dagelijks m.u.v. de zondag kunt u hier
oud papier kwijt, onze eigen vrijwilligers zorgen voor toezicht en dat alles
in goede banen geleid wordt. De opbrengst komt ten goede van onze gemeente en tevens, voor een deel, aan de plaatselijke gemeenschap.