Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente op het geestelijk en praktisch vlak.
Zij bestaat uit drie ‘colleges’: de ouderlingen, de diakenen en de kerkrentmeesters.
Daarin werken zo’n veertig ambtsdragers uit de gemeente samen om de vele gaven en talenten in onze gemeente zo goed mogelijk tot bloei te laten komen. De gemeente is daartoe opgedeeld in acht ‘wijken’ met tussen de 40 tot 50 huishoudens.
Elke wijk heeft een wijkouderling. Deze draagt de pastorale zorg voor alle adressen uit haar/zijn wijk.
Dit gebeurt onder andere door het huisbezoek, wijkmiddagen, koffieochtenden enz.
Naast de ouderling zijn er ook in iedere wijk een wijkdiaken, kerkrentmeester, jeugdouderling en zijn er meerdere wijkmedewerkers.
De wijkmedewerkers zijn mensen die laagdrempelig het contact tussen de gemeenteleden en “de kerk” onderhouden.

Naast de acht wijkouderlingen zijn er vier jeugdouderlingen en twee senioren ouderlingen aangesteld. Zij zijn belast met de pastorale zorg voor jeugd en jongeren het beleid van het jeugd en jongerenwerk en voor onze oudere gemeenteleden. De ouderlingen werken nauw samen met de predikant. Het college van diakenen houdt zich bezig met de ondersteuning van mensen die op enigerlei wijze financiële steun kunnen gebruiken.
De kerkrentmeesters zijn in onze kerk ook allemaal ouderling. Samen werken zij aan de zakelijke en praktische kanten van het gemeente-zijn.

Over de diakenen en de kerkrentmeesters leest u in andere stukjes in dit boekje meer.

De verkiezing van ambtsdragers vindt in de regel plaats in de maand januari. Stemgerechtigde leden van de gemeente kunnen hiertoe via een speciaal formulier belijdende leden aanbevelen bij de kerkenraad. De kerkenraad voert vervolgens onderling overleg en bepaalt de namen van
hen die als nieuwe ambtsdrager benoemd zouden kunnen worden.
Vervolgens wordt in een persoonlijk gesprek de betrokken persoon gevraagd of hij/zij deze benoeming ook kan aanvaarden.

Bij het samenstellen van de benoemingen let de kerkenraad onder andere op een zo evenwichtig mogelijke opbouw in ervaring, leeftijd en sekse.

De kerkenraad vergadert in de regel eens per maand, op woensdagavond, in ‘Ons Centrum’. De voorzitter is de leider van de kerkenraad. Correspondentie aan de kerkenraad kan schriftelijk worden gericht aan de scriba.

Wilt u in geval van zorgen, ziekte, overlijden en rouw, maar ook bij geboorten, huwelijken en andere vermeldenswaardige zaken uw wijkouderling op de hoogte houden? Zo kan hij/zij namens de kerk ook met u meeleven.

Wilt u bij een overlijden, een geboorte of een huwelijk ook een kaartje sturen aan de scriba? De scriba geeft dit vervolgens ook door aan de predikant. Aanvragen voor dankzegging of voorbede in de zondagse eredienst kunt u doen bij de wijkouderling of predikant.