Diaconie

Diaconie
De diaconie van de Gereformeerde Kerk Enter bestaat uit 9 personen en is onderdeel van de kerkenraad. De leden zijn tot het ambt van diaken gekozen uit en door de gemeente, voor een periode van 4 jaar.
De diaconie vergadert eens per maand. De administratie van de eigen financiën wordt door de diaconie zelf uitgevoerd. Diakenen bepalen met elkaar de collectedoelen. Daarbij kunnen ze gebruik maken van de adviezen van Kerk in Actie, voorstellen en suggesties van het College van Kerkrentmeesters en andere commissies binnen de gemeente.

Visie:
Diaconaat zien wij, gemeente van Jezus Christus, als een opdracht om ons actief en met een open houding in te zetten voor de noden en behoeften van de mensen die op ons pad komen en ( tijdelijk) geen gebruik kunnen maken van gangbare voorzieningen of uitkeringen ( in eigen gemeente en wereldwijd). Wij doen dit door te delen wat ons aan middelen geschonken is/wordt en te helpen waar geen helper is.

Missie:
wij willen een gemeenschap zijn, die in de geest van het Evangelie naar elkaar omziet. Een gemeenschap, waarin ieder het vanzelfsprekend vindt om onze (im)materiele middelen te delen en iedereen, jong en oud, zich naar vermogen inzet om dit te realiseren om zodoende het Koninkrijk van God gestalte te geven in deze wereld.

Doel:
De diaconie bevordert de onderlinge verbondenheid en solidariteit met de zwakkeren in de samenleving door de gemeente actief te stimuleren bij het zorgen voor elkaar en voor de wereld. Haar taak is ook de gemeente bewust te maken van- en actief te betrekken bij mensen in nood.

Kernwaarden:
De drie kernwaarden van de diaconie zijn:
Dienen – Jezus omschrijft zijn eigen werk met het woord ‘dienen’.
Delen – Het evangelie maakt van ons gulle, delende mensen.
Doen – Diaconaat geeft handen en voeten aan je geloof.

De belangrijkste taken van de diaconie zijn:
• verzorging en bediening van het Avondmaal; Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd in onze kerk, waarbij de diaconie tot taak heeft, het uitdelen van het brood en de wijn.
Voor gemeenteleden in het verzorgingshuis “Het Reggedal” wordt daar gezamenlijk met Hervormde bewoners het Heilig Avondmaal gevierd.
Ook kunnen gemeenteleden die niet meer in de kerk deel kunnen nemen aan het Heilig Avondmaal, dit meevieren in “Het Reggedal”;
• collecteren in de kerk;
• aandacht voor de noden in de gemeente en wereldwijd;
• zorg voor ouderen en zieken;
• financiële hulp en hulp in natura;
• financiële steun van projecten dichtbij en veraf;