Kerkenraad

De kerkenraad geeft in dit vacante seizoen leiding aan de gemeente met de tijdelijke ondersteuning van ds. Perk, daarnaast is Gineke Abbes als jeugdwerker actief.

De kerkenraad bestaat uit drie “colleges”: ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.  Met name het college ouderling staat onder druk, wij hopen hierin verandering te brengen. De ouderlingen werken nauw samen met Robert Jan Perk. Onze gemeente is opgedeeld in acht “wijken” met ongeveer 45 huishoudens.

Naast een ouderling zijn er in de wijk een jeugdouderling, seniorenouderling, diaken, kerkrentmeester en meerdere wijkmedewerkers aan het werk. De wijkmedewerkers onderhouden de organisatorische contacten tussen de gemeenteleden en “de kerk”.

Er zijn vier jeugdouderlingen die zorg dragen voor het jeugd en jongerenwerk en in overleg met de kerkenraad het beleid bepalen.

De seniorenouderlingen zijn enkele seizoenen aan  de slag. Het doel is dat zij de leden van 75 jaar en ouder bezoeken en pastoraal ondersteunen. We zijn bezig met uitbreiding van deze taak.

Het college van diakenen houdt zich bezig met de ondersteuning van mensen die op enigerlei wijze financiële steun kunnen gebruiken.

De kerkrentmeesters zijn in onze kerk ook allemaal ouderling. Samen werken zij aan de zakelijke en praktische kanten van het gemeente-zijn.

Over de diakenen en de kerkrentmeesters leest u in andere stukjes meer

Met de verkiezing van ambtsdragers gaat de kerkenraad aan de slag. Stemgerechtigde leden kunnen de kerkenraad ondersteunen. Bij het samenstellen van de kerkenraad gaan we uit van een gebalanceerde opbouw.

De kerkenraad vergadert in de regel acht keer per jaar in “Ons Centrum”. De voorzitter is de leider van de kerkenraad. Correspondentie aan de kerkenraad kan schriftelijk worden gericht aan de scriba.

Wilt u in geval van zorgen, ziekte, overlijden en rouw, maar ook bij geboorte, huwelijken en andere vermeldenswaardige zaken uw wijkouderling op de hoogte brengen? Zo kan hij/zij namens de kerk ook met u meeleven. Wilt u bij een overlijden, een geboorte of een huwelijk ook een kaartje sturen aan de scriba? De scriba geeft dit vervolgens door aan de predikant.

Aanvragen voor dankzegging of voorbede in de zondagse eredienst kunt u doen bij de wijkouderling of scriba.

De ouderlingen hebben, samen met de predikant, de pastorale zorg over de gemeenteleden.

Taken van een ouderling:

  • Samen met de predikant over de gemeente het pastoraat uit te oefenen
  • Er op toe te zien dat alles in de gemeente orderlijk verloopt.
  • Daartoe dragen ze verantwoordelijkheid in zaken van beleid en bestuur
  • Het bezoeken van gemeenteleden