Datum: 10 mei 2018
Tijdstip: Direct na Kerktijd
Waar: Sportpark de Werf

Na het succes van voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar het Hemelvaartsvoetbal. Na kerktijd zal de jeugd vanaf 15 jaar het in een voetbalwedstrijd opnemen tegen de Kerkenraad! Iedereen – Gereformeerd & Hervormd, jong & oud – is welkom om deel uit te maken van een van de teams of om de fanatiekelingen toe te juichen langs de zijlijn! Vooraf is er koffie en thee, en de wedstrijd wordt natuurlijk opgevolgd door een 3e helft in de kantine. Dus zorg dat je erbij bent, 10 mei direct na kerktijd op Sportpark De Werf.

Opgave via dit formulier

Ben jij tussen de 16 en 83 jaar? Heb jij graag de regie in eigen hand? Dan zijn wij opzoek naar jou!Wij zoeken vrijwilligers die tijdens de zondagmorgen of avond dienst de kerk TV en beamers in onze kerk willen bedienen.
Als gereformeerde kerk Enter willen wij op korte termijn gaan starten met het online uitzenden van onze kerkdiensten. Voor het maken van de registratie van deze dienst zijn wij opzoek naar gemeenteleden die het leuk vinden om bezig te zijn met de nieuwste technieken.
Wat moet jij doen?
– In beeld brengen van de gebeurtenissen op ons liturgisch centrum.
– Bedienen van de presentatie tijdens de dienst.
1x per maand heb je (op zondagmorgen of zondagavond) dienst.
Je hebt geen IT kennis nodig om deel uit te maken deze leuke groep vrijwilligers. Zolang jij techniek en nieuwe technieken leuk vindt ben je van harte welkom.
Wil jij je direct aanmelden of meer informatie? Dan kan door een mailtje te sturen naar arnescholman@gmail.com.

De preek begon met de vraag aan Joop om eens een slok water uit een glas te nemen. Wat proef je? Niets! Hoe kan dat? Logisch, het glas is leeg… In 2 Petrus 2:17 zegt Petrus : deze mensen zijn droogstaande bronnen, bronnen zonder water. Daar heb je dus niets aan als je dorst hebt, net zoals je niets hebt aan een leeg glas water…

Zoals je in donkere ruimte niets ziet, dat is logisch, je hebt geen licht… (beluister kindermoment over de ontdekkingstocht naar het luik) In 2 Petrus 1:19 zegt Petrus : wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, woorden van de profeten waarop ons vertrouwen alleen maar is toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die schijnt in een donkere ruimte. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

Deze woorden zijn gericht aan gemeenteleden, maar moeten zeker ter harte worden genomen door de leiders van de gemeenten, ambtsdragers… Gericht zijn op het woord, zoals een lamp schijnt in een donkere ruimte. Zonder licht zie je niets…

Wat komt er uit ons als anderen die dorst hebben uit ons willen drinken? Levend water? Je kan pas geven als je zelf iets hebt, pas doorgeven als je zelf iets ontvangen hebt. Daarom beschrijft het formulier bij de bevestiging van ambtsdragers : voed u zelf met het woord van God! Eerst jezelf, dan anderen voeden… Het profetische woord wat vast en zeker is, waarop we steeds meer en meer zijn gaan vertrouwen.

Wat zien anderen als ze in het donker zoeken naar licht? Het Woord van God als onze lamp zolang het donker is? We hebben Gods Woord nodig totdat de dag aanbreekt, de morgenster opgaat in uw hart. Om dit allemaal beter te begrijpen willen we eerst nog kijken naar het voorafgaande, 1-15

1 Van Simeon Petrus, een dienstknecht/dienaar en apostel van Jezus Christus,

Dienstknecht/dienaar, die is eigendom / staat onder de macht van Christus en een apostel, iemand die is gezonden door Christus.

aan hen die een even/hetzelfde kostbaar geloof ontvangen hebben als wij,

Denk aan de Paaspreek : geloven is onmogelijk zonder tussenkomst van God zelf. God geeft ons het geloof, dat hebben we niet van onszelf, we hebben niets om trots op te zijn. Iedereen in de kerk is gelijk, iedereen heeft hetzelfde kostbare geschenk ontvangen, het geloof. Hoe? door de gerechtigheid/rechtvaardigheid van onze God en Zaligmaker/Redder, Jezus Christus:
Weten we het nog? Gerechtigheid/rechtvaardigheid van onze God wordt gerealiseerd op Goede Vrijdag en Paasmorgen. Als je alleen aan de ene kant van de weegschaal staat, ben je zondaar, gewogen en te licht bevonden. Je krijgt in eigen kracht die weegschaal niet naar beneden, het is een hopeloze zaak, zonde bepalen de balans… Tenzij Christus gewicht in de schaal legt door zijn dood voor jouw zonden én opstaat, tot nieuw leven. Dan wordt het werk van Jezus jou toegerekend, slaat de weegschaal door naar jouw kant, het is volbracht. Dan eist de wet van God dat je vrijgesproken wordt, dat is gerechtigheid/rechtvaardigheid. Als God naar je kijkt, ziet hij jou in Christus, ziet hij jouw advocaat, Jezus, ben jij meer dan overwinnaar. Want met Jezus ben je volmaakt, rechtvaardig. Je bent in jouw advocaat verdwenen. Zo lezen we in 2 Korinte 5 : 21 : Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Zoals Jezus niet zelf zondig was, maar als zondaar behandeld en gestraft werd aan het kruis, zo worden wij die in Jezus geloven, hoewel we niet zelf rechtvaardig en volmaakt zijn, als rechtvaardig en volmaakt door de Vader behandeld, niet uit verdienste, maar om Jezus’ wil! Wij hebben het kostbare geloof ontvangen, door gerechtigheid van God en Jezus Christus

2 moge genade en vrede voor u vermeerderd worden/overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer.
Kennis, dat is geen kwestie van verstand, een systeem, maar van je hart, het gaat om de relatie.

3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort,

Gods kracht die sterker is dan dood, heeft ons alles geschonken, nieuw leven is daar maar een stukje ervan. Alles is veel meer…
door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.

Hoe? Weer ‘door kennis’, de relatie met Jezus die ons geroepen heeft.

Weer : we kregen hulp van buitenaf, we werden er bij geroepen, zoals Maria door Jezus werd geroepen bij het open graf, zonder Jezus er helemaal niets van had begrepen.
4 Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken,

God geeft alles (grootste, kostbare beloften) wat Hij heeft aan ons… waarom?
opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur,
Om als God te worden, vol-maakt, steeds meer op Jezus gaan lijken.
nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.
Vluchten voor alles wat slecht is, zoals Jozef vluchtte bij vrouw van Potifar.

Een korte tussenstand na deze eerste verzen:

Christelijk geloof gaat over wat God voor ons wil, niet wat God van ons wil.

Christelijk geloof gaat niet over netjes leven, dat proberen de meeste mensen te doen.

Christelijk geloof gaat niet over regeltjes, geen afstand doen van dingen die je leuk vindt, niet met de grootste weerzin dingen doen waarvan je denkt dat God het van je wil, maar jij absoluut niet.

Christelijk geloof gaat over het openstaan voor wat God kwijt wil aan ons, het deksel eraf halen.

Jezus leeft, en ik met Hem, wil jij dat? Wil jij Gods beloften ontvangen en openen en gebruiken?

Kan God aan ons kwijt wat Hij eerder allemaal al aan zijn Zoon Jezus gaf?

God heeft ons al alles gegeven : Gods kracht, zijn grootste beloften, gerechtigheid, geloof, genade en vrede. God heeft ons alles al gegeven voordat wij iets konden doen, toen Jezus riep : het is volbracht! Als wij het willen ontvangen, het deksel er af halen, ontvangen we een hemels startpakket, alles! We delen in Gods natuur, worden vervuld met Gods Geest, een belofte waar we vast op mogen vertrouwen! Niet altijd voelbaar, maar dat ligt dan meer aan ons als ontvangers, dan aan de hemelse Gever… Want God heeft ons geroepen, wil ons er bij hebben, wil ons nu al onderdeel maken van zijn Koninkrijk. Alles wat wij vervolgens mogen doen, staat in het kader/de ruimte van God genade. Om te groeien en bloeien zoals God het voor ogen heeft, als gemeentelid, als ambtsdrager.

Petrus geeft één voorwaarde : nadat u bent gevlucht voor het verderf, slechte, begeerte, lust :  wat steeds meer vraagt, maar steeds minder geeft : FB? Verslaving? Slechte gewoonten? Het maakt je minder mens. En het goede omarmen, werken aan christelijk karakter, goede keuzes maken. Het maakt je meer mens :

5 En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, 6 aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, 7 aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.

8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. 9 Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is.

Want als deze eigenschappen er zijn, toenemen dan wordt je doelgericht en vruchtbaar in kennis/relatie met God. Als deze eigenschappen er niet zijn, dan ben je kortzichtig, blind, doe je maar wat…

10 Daarom, broeders en zusters,, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. 11 Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. 12 Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent.

Daarom broeders en zusters, span je in om het waar te maken, mee te gaan in Gods verlangen. Maak je roeping en verkiezing vast…

Het is de taak van de eerste pleitbezorger om God als Rechter te overtuigen jou vrij te spreken.

Het is taak van tweede pleitbezorger om de rechter in je eigen hart daarvan te overtuigen, vrij!

om duidelijk te maken wie je bent in Christus, om je te laten zien dat je ongelofelijk rijk bent.

En het is jouw taak om te luisteren en het te geloven : ik ben Gods geliefde kind!

Dan zal je nooit meer struikelen, onbeperkt toegang tot Koninkrijk van God, hemels leven. Dat is onze toekomstmuziek, maar niet alleen iets van later, het komt op ons toe, we ervaren er nu al iets van… Daarom blijft Petrus de mensen er aan herinneren, zodat ze het nooit zullen vergeten.

13 En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, 14 omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. 15 Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden.

16 Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit / hebben het met eigen ogen gezien. 17 Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. 18 En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren.
Het is geen verzinsel van Petrus, hij zuigt het niet uit duim, hij was er zelf bij, heeft het zelf gezien. En daardoor is zijn vertrouwen in de woorden van de profeten alleen maar nog meer toegenomen.

19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

Dit klinkt misschien niet leuk in onze oren, in een tijd waarin iedereen zijn/haar eigen waarheid heeft. Ervaringen, je gevoel, eigen wijsheid veel belangrijker is dan wat iemand anders zegt of vindt. Wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, klinkt als : wij hebben het… Je kan het ook anders bezien : als we ons niet laten leiden door wat God zegt, waardoor dan? Hobbelen we dan allemaal achter ons eigen gevoel aan? (voorbeeld van treintje Bijbel/God-ik-gevoel, beluister hiervoor de preek terug)

Je hoort nog wel eens de terugkerende verzuchting : de Bijbelkennis wordt steeds minder. Daarom zijn er ook plannen om de Bijbelkennis van onze jeugd te vermeerderen, binnenkort meer daarover.

Moet je als belijdeniscatechisant, als christen, als kerkenraadslid veel Bijbelkennis hebben? We kunnen van alles organiseren, veel vergaderen, maar kunnen we ook zonder kennis van de Bijbel? Nee, maar dan gaat het niet in allereerste plaats om kennis met het hoofd, maar met het hart. Heb je God lief?! Wil je op basis daarvan meer van hem te weten komen? Putten uit de Bron? Je voeden? Ik las van de week : Als een kerkenraad de tijd neemt om gezamenlijk de bijbel te lezen en te bestuderen, gaat dat nooit ten koste van allerhande ander werk dat ook gedaan moet worden. Integendeel, het werk zal alleen maar aan inhoud winnen…

Moet je veel van de Bijbel weten om een goede ambtsdrager te zijn? Laten we niet te snel vergoelijkend ‘nee hoor’ zeggen. Want Bijbelkennis kan je namelijk tot een nog betere ambtsdrager maken : niet doelloos en onvruchtbaar. Het profetische woord geeft je bagage voor onderweg, het geeft licht op je pad. De bijbel als bron waar je eigen dorst gelest wordt én waaruit je ook anderen van water kunt voorzien.

Zo mogen we vanmorgen dankbaar zijn voor wat was, wat is. Soms zeggen mensen wel eens : is het nu niet goed, niet goed genoeg? Zeker wel, maar goed kan altijd beter… Genade en vrede is niet iets stilstaand, maar wordt vermeerderd, groeit, neemt alleen maar toe. Daarom mogen, moeten we grote verwachtingen hebben bij wat nog komt. Niet vanwege de gemeente of vanwege jullie, nieuwe ambtsdragers. Maar vanwege Gods grootste en kostbare beloften die ons zijn geschonken, deel aan Goddelijke natuur. Daarom mogen, moeten we elkaar scherp houden, vasthouden aan Gods beloften, elkaar blijven herinneren aan wat we van God ontvangen hebben en nog mogen ontvangen. Toelevend naar de definitieve komst van de morgenster, Jezus zelf. Die eens zal terugkomen zoals God heeft beloofd, zie daarvoor ook de rest van de brief van Petrus. Wat begonnen was in Jezus, zou voltooid worden in iedereen die in Jezus gelooft. Nieuw, volmaakt leven, waarop we wachten zoals we wachten op het licht worden na een nacht. Tot die tijd gebruik maken van het ons gegeven licht, vasthouden aan het Woord, elkaar herinneren aan Gods beloften. In het bijzonder de ambtsdragers, zoals het formulier verwordt : zij hebben met elkaar de verantwoordelijkheid als raad der kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En herinner je telkens weer wat God heeft gezegd, beloofd : Ik zal er zijn…vast en zeker!

Hoe belangrijk is Bijbelkennis? Voor een christen, in het bijzonder voor kerkenraadsleden? Laten we niet te snel vergoelijkend ‘nee hoor’ zeggen. Want Bijbelkennis kan je namelijk tot een nog betere ambtsdrager maken… En tot een nog betere christen…

Petrus schrijft in zijn brief : “wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, woorden van de profeten waarop ons vertrouwen alleen maar is toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die schijnt in een donkere ruimte.

Met de kinderen gaan we dan eerst maar eens bekijken hoe belangrijk een lamp in een donkere ruimte is. Benieuwd wie van de kinderen in het luik voor in de kerk durf te gaan, met een lamp in de donkere ruimte onder de vloer…

Iedereen van harte welkom in deze dienst waarin we afscheid nemen van ambtsdragers en nieuwe ambtsdragers bevestigen. Een extra goede reden om naar de kerk te komen. Als blijk van waardering voor wat de vertrekkende ambtsdragers hebben gedaan voor de kerk én als welkom en ondersteuning voor de aantredende ambtsdragers. Na afloop is er in Ons Centrum gelegenheid om de vertrekkende en komende ambtsdragers een hand te geven onder het genot van koffie, thee, water of limonade.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

Viert u de vrijheid met ons mee? Op Bevrijdingsdag, 5 mei a.s. is er namelijk weer een feestelijk
bevrijdingsconcert in de Dorpskerk in Wierden. De organisten Gerard Bartels, Marco Borkent en Jan-
Willem Timmerman zullen een afwisselend programma op het orgel ten gehore brengen. Er worden
werken gespeeld van diverse componisten. Daarnaast is er natuurlijk ook gelegenheid voor samenzang.
Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang is vrij, na afloop wordt een
collecte gehouden voor stichting Kimon. Allen hartelijk welkom!

Namens de Gereformeerde kerk in Rijssen wordt een ieder uitgenodigd:

BBB is inmiddels een begrip voor de bezoekers en de organisatie. Bijbel, Bier en Bbq zijn onderwerpen die verbinden. De ene man vindt het ver van elkaar af staan, de ander ziet een gouden combi. Wars van de publieke opinie heeft het BBB-team weer een nieuw evenement op stapel staan: Bijbel Bier & Bbq 2018.

De 5 heren van het eerste uur, Arjan Assink, Chris Veurink, Erik ter Steege, Leon ter Harmsel en Wim van Wingerden bedachten het concept en voerden het samen uit. Onafhankelijk van derden is er een plek ontstaan waar mannen elkaar kunnen ontmoeten en gezellig bezig zijn met sport, geloof, speciaal bier en barbecue. Niets is verplicht maar er is ruimte voor allen! De organisatoren kennen elkaar via de Rijssense Ontmoetingskerk en juist dat ontmoeten is de rode draad geworden.

Op zaterdag 16 juni vindt BBB 2018 plaats aan de Scholendijk 17 in Elsen. We starten om 16:00 en ronden de dag af om 22:00. Onze toegangsprijs stijgt niet en blijft € 27,50 , met daarbij inbegrepen de koffie, een smakelijke barbecue, sportieve activiteiten, live muziek, uitdagende programma onderdelen op geloofsgebied en enkele consumptiemunten. Uiteraard kun je op de dag zelf munten bijkopen om meer bieren te proeven bij de lokale brouwer van Pochpoater (uit Elsen). Naar een tweede brouwer wordt nog gezocht. Hou je niet van bier dan is dat geen probleem, er is tevens voldoende fris, radler en wijn om de dorst te lessen.

BBB heeft een mooie stap gemaakt door de oprichting van Stichting BijbelBierBbq  hetgeen zaken als sponsoring alleen maar makkelijker maakt. De plannen voor het komende evenement krijgen langzaam vorm. Zo is de band U2 Faces geboekt om de avond af te sluiten met een optreden vol U2-covers. In navolging van zijn prikkelende hagepreek van vorig jaar is ds. Sander Ris bereid gevonden om ook komend jaar een korte Hagepreek te verzorgen. De sportieve activiteiten gaan een absoluut hoogtepunt beleven tijdens deze editie! De mooie mix van ‘mannendingen’ blijft 100% gewaarborgd. Het is goed om te weten dat het aantal kaarten beperkt is. Wie betaalt is binnen en op = op. Ben je 21 jaar of ouder en spreekt Bijbel Bier & Bbq je aan? Komt allen en we maken er zeker weer een topdag van! Wil je met je bedrijf sponsor van ons evenement worden, dan graag! Hoe meer sponsoren, hoe beter we het programma neer kunnen zetten. Opgave als deelnemer of sponsor kan via de vernieuwde site www.bijbelbierbbq.com en voor vragen mail je naar bijbelbierbbq@gmail.com. Wil je op de hoogte blijven, op onze Facebook pagina verschijnen met regelmaat updates.

Namens Stichting BijbelBierBbq: Wim van Wingerden (06 26301544)

 

Wat is de kern van het christelijke geloof nu precies? Het wordt het beste zichtbaar op Goede Vrijdag, maar vooral met Pasen.

Jezus dronk de beker van Gods toorn leeg, zodat wij uit de beker van genade mogen drinken. Gods toorn over de zonde is weggenomen, we hoeven nooit meer bang te zijn voor God, maar mogen ons eeuwig geliefd geweten door de Vader.

Jezus leed dorst, voor ons, zodat wij nooit meer dorst hoeven te lijden, nooit meer tekort hebben, nooit meer andere bronnen nodig, maar in ons een bron met levend water hebben, tot in eeuwigheid.

Alles is volbracht, het is voldaan, zichtbaar in de weegschaal (beluister de preek voor verdere uitleg) : geen oordeel, geen balans of slechts vergeving, maar verzoening met God, de weegschaal is definitief doorgeslagen : Jezus leeft! Jij bent mijn geliefde! Genade, mercy (niet krijgen, wat je wel verdiend hebt, dood) en grace (wel krijgen, wat je niet verdiend hebt, leven) We ontvangen Gods geweldigste cadeau, nieuw leven, door geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Hoe reageren wij daar op? Vol geloof of vol twijfel of ongeloof?

Door geloof in Christus is er vergeving van zonden, verzoening met God, ontvangen we Gods erfenis, worden we opnieuw geboren.

We lezen Johannes 20 : 1-18

Stel : iemand vertelt je dat een dode vriend weer leeft, wie zou dat geloven? Wat is nodig om jou te overtuigen?

Thema van de preek : geloven is onmogelijk én rationeel.

Geloven is onmogelijk betekent niet : het is voor niemand mogelijk om te geloven en christen te zijn. Maar, niemand heeft het van nature in zich om het verhaal van God, het Evangelie van Jezus, te geloven. Met Kerst lazen we in het begin van het Johannes-evangelie.

En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.

Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

Geloof is daarom voor iedereen onmogelijk, zonder tussenkomst of hulp van buitenaf.

Jezus heeft meerdere keren verteld over zijn sterven en opstaan op de derde dag. Deze bewering van Jezus was zo algemeen bekend dat zijn vijanden zelfs wachters bij het graf zetten. En toch ziet Maria Magdalena als ze bij het graf van Jezus komt dat de steen is weggerold en dan rent ze meteen weg. Ze zegt : ze hebben zijn lichaam weggehaald. Maria heeft net zo goed als alle anderen gehoord dat Jezus zijn opstanding voorspelde. Waarom zegt ze dan niet bij zichzelf, als het ze het lege graf ziet : o ja, hij heeft het gezegd dat hij zou opstaan, zou het dan toch echt waar zijn? Nee, dat komt zelfs niet in haar op… Het geloof in het persoon en het werk van Jezus komt niemand vanzelf aanwaaien. Met al het overtuigende bewijs voor het christelijke geloof kan je niemand overtuigen. Zelfs het lege graf, wat Jezus erover had gezegd, dat Hij zou opstaan uit de dood, overtuigt Maria niet. Elk mens is van nature geestelijk blind, we kunnen de waarheid niet zien, niet op onszelf toepassen. Het meest overtuigende bewijs van de grootste daad van verzoening in de geschiedenis, God die de macht van zonde en dood verbreekt door de opstanding van Jezus uit dood; vooraf gegaan door maanden, jaren onderwijs van Jezus over deze gebeurtenis en betekenis ervan. Toch hebben we hier Maria die er met haar neus bovenop staat, vlak voor het lege graf en ze kan het niet zien, ze krijgt het niet op een rijtje.

Geloof is onmogelijk zonder tussenkomst van God zelf. Zoals het bepaalde boeren niet lukt om liefde van hun leven te vinden zonder tussenkomst van Yvon.

Sommigen zeggen : Geloven in God is ‘wishful thinking’ : wat je heel graag wilt zien en geloven, ga je ook zien en geloven. Ik betwijfel het, omdat geloven inhoudt dat je de leiding van je leven in handen van God legt. Tot op zekere hoogte raak je de controle kwijt over je leven. Daar verzetten wij ons van nature tegen, wij willen zelf ons leven bepalen. Geloven is juist geen wishful thinking, ten diepste hopen we dat het christendom geen gelijk heeft. Dat we zelf ons geluk kunnen maken, we God niet nodig hebben, onafhankelijk kunnen leven. Maar door gebrokenheid van bestaan, door MNoDtV weet je dat je het zelf niet kan. Wees daarom eerlijk tegenover jezelf. Twijfel aan je twijfels… Ja, het  christendom heeft op eerst gezicht misschien nadelen, je geeft je eigen vrijheid op, maar relaxed. Zei Jezus zelf niet : Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest, zal het behouden. Stel dat dat waar is….

Geloven is niet een aantal filosofische of rationele stellingen ondertekenen, set regels volgen. Geloven is een persoonlijke relatie aangaan met de Zoon van God die ons God de Vader verklaart. Waarom zou je niet proberen die relatie te onderzoeken, kennis te krijgen, verkering te nemen? Zoals bij BZV : sommigen zijn gelijk smoorverliefd, anderen moeten gaan uitzoeken of het iets kan worden. Waarom zou je niet zeggen : God, ik weet niet of u er bent, maar ik weet wel dat er twijfel in mij zit, omdat ik mijn eigen leven liever heb dan het leven met u, maar tegelijk ook ergens weet dat het misschien ook heel mooi kan zijn om te leven met u. Daarom, als u er bent en als ik misschien twijfels heb, de deur dichthoudt, help mij dan! Niemand hoeft dat te weten, dat kan je gewoon doen als je alleen bent, niemand je ziet/hoort. Als je dat durft, neem je de eerste stap om God de kans te geven zich te laten zien in jouw leven, om hem beter te leren kennen waardoor mogelijk andere vooroordelen of onjuiste gedachten verdwijnen.

Anderen hebben het tegenoverstelde probleem : ze maken zich druk over of ze wel genoeg geloof hebben. Ze zijn telkens bezig met hun twijfels, hun motieven, hun mate van geloof. Ze denken dat geloof afhangt of hun gedachten en hart wel op juiste dingen zijn gericht. Uiteindelijk maken ze net als de eerste groep de vergissing dat ze te veel op zichzelf vertrouwen. Zien ze niet wat we van Maria kunnen leren op Paasmorgen

Je bent niet in staat om te geloven zonder hulp van buitenaf, zonder tussenkomst van God, zonder dat Jezus naar je toekomt en je helpt, zoals God in alle verwarring Maria helpt. Maria geloofde niet, totdat Jezus naar haar toekwam. Ze was nerveus, in paniek, in tranen en niet in staat om Jezus te zien, terwijl Hij voor haar neus stond. Maar Jezus opende haar ogen, wil ook ons de ogen openen, dus vraag daar om. Misschien dat als je op zoek bent naar Jezus dat het wel een teken is dat Jezus je al aan het helpen is. Het gevoel dat Jezus er niet is, kan een teken zijn dat Hij er wel is, in jouw leven aan het werk is. Net als bij Maria kan Jezus wel eens vlak voor je staan, zonder dat het tot je doordringt. Uit onszelf kunnen we dus niet geloven, maar wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God.

Maar geloof is ook rationeel, op bewijzen gebouwd, het is niet achterlijk of voor goedgelovige mensen.

Waarom hadden leerlingen en de vrouwen niet een tentje opgezet bij het graf van Jezus? Slingers opgehangen? Waarom hield niemand er rekening mee dat Jezus op de derde dag zou opstaan uit de dood, terwijl hij er herhaaldelijk over gesproken had? Waarom overweegt niemand de mogelijkheid dat Jezus is op gestaan uit de dood zoals hij had gezegd? Waarom zaten ze niet te wachten totdat het wonder zou geschieden, zoals ze al heel veel wonderen hadden gezien en konden verwachten dat Jezus zoiets nog eens zou kunnen doen?

Niemand in die tijd hield de lichamelijk opstanding van een mens voor mogelijk. Als moderne lezers beschouwen we de mensen uit de Oudheid als heel bijgelovig. En tot op zekere hoogte was dat ook zo : mensen in die tijd geloofden allerlei beweringen over magie, wonderen en bovennatuurlijke wezens en machten, die wij vandaag de dag niet meer geloven. En daarom zal het wel gemakkelijk zijn geweest, zo redeneren velen, om Jezus’ volgelingen te overtuigen van de opstanding. Ze zouden er vol verwachting naar hebben uitgekeken en zodra er ook maar een gerucht de ronde zou gaan doen over een verschijning van Jezus zouden duizenden goedgelovige mensen dat gelijk als waarheid hebben aangenomen en door verteld hebben aan iedereen die het wilden horen. Het probleem is dat van deze theorie geen enkel bewijs is, maar juist het tegenovergestelde. De evangelisten beschrijven dat de leerlingen de opstanding totaal niet verwachtten, het niet geloofden.  De leerlingen waren net zo ongelovig en vol twijfel als moderne mensen zouden zijn. Ze hadden dezelfde soort verschijningen en daadwerkelijke ervaringen van ooggetuigen nodig als wij nodig zouden hebben om hen ervan te overtuigen dat Jezus echt leeft. Mensen toen vonden de opstanding net zo onmogelijk en onvoorstelbaar als de meesten van ons. Wat voor bewijs zou jij nodig hebben om je twijfels te overwinnen, te geloven in opstanding uit dood? Wat voor bewijs zou jij nodig hebben om te geloven : Jezus is de Zoon van God én uit dood opgestaan? Wat voor bewijs het ook is, in die tijd zouden ze dat bewijs ook nodig hebben gehad. En als dat zo is, dan is het bewijs dat hen toen overtuigde en toen tot geloof bracht, misschien ook genoeg om jou te overtuigen en nu tot geloof te brengen, of je geloof te versterken. Geloof is niet je hoop vestigen op dingen die niet waar zijn, maar zekerheid hebben over dingen die je niet ziet. Dan is overtuigend bewijs, waarbij je verstand wordt ingeschakeld, helpend voor het christelijke geloof. Over één van die bewijzen hebben we gelezen : want wie is de eerste ooggetuige? Maria Magdalena… In die tijd konden vrouwen niet als getuige gehoord worden voor de Joodse en Romeinse rechtbank. Het getuigenis van een vrouw werd als onbetrouwbaar beschouwd en kon het niet als bewijs dienen. Als je een verhaal zou verzinnen over de opstanding om je godsdienst of beweging te promoten dan zou je nooit een vrouw verzinnen als eerste ooggetuige. Toch is in alle evangeliën de eerste ooggetuige van de opstanding een vrouw… De enige historisch verklaring waarom vrouwen sowieso in het verhaal voorkomen – waarom mannen over vrouwen schrijven, terwijl hun getuigenis als onbetrouwbaar werd beschouwd – is omdat het zo gebeurd moet zijn: Maria moet er geweest zijn, ze moet Jezus als eerst hebben gezien

Geloof is dus niet alleen rationeel, niet alleen maar even logisch nadenken. Maar geloof vereist ook goed nadenken, als je gaat geloven hoef je jouw verstand niet uit te zetten. Het christelijke geloof kan tegen een stootje, het verhaal van God kan jouw vragen en twijfels wel aan. Tenminste, het heeft mijn vragen en twijfels tot op de dag van vandaag overwonnen…

Geloof in God is onmogelijk en het is rationeel. En door en uit genade. Dat zie je vanaf het allereerste begin, bij Adam en Eva in de tuin, als God ze opzoekt en naar ze vraagt. Zo ook bij Maria, ook in de tuin, als Jezus haar opzoekt en vraagt : Waarom huil je? Wie zoek je? Als de steen op het hart van Maria maar niet weg wil, noemt Jezus haar bij haar naam : Maria. Echt geloof is altijd persoonlijk. Als je alleen gelooft dat Jezus gestorven is om de zonden van de mensen weg te nemen, dan is het geloof iets onpersoonlijks, staat Jezus op afstand. Alleen als je gelooft dat Jezus ook gestorven is voor jouw zonden, kan het geloof iets persoonlijks worden, komt Jezus heel dichtbij, gaat het deksel eraf… Maria zoekt de verkeerde Jezus, de dode Jezus, maar die zou ze nooit hebben gevonden zonder Jezus. Maar Jezus zoekt haar op en rolt persoonlijk de steen van Maria’s hart door haar persoonlijk aan te spreken. Maria is de eerste christen, die gelooft dat Jezus is gestorven en weer uit de dood is opgewekt. Toevallig? Nee, Jezus heeft Maria bewust gekozen. Een vrouw, niet een man; iemand die psychiatrisch patiënt is geweest, niet een sterk iemand; een zwakke vrouw die in haar twijfels in Jezus ging geloven, niet een leider met veel theologische kennis. Het maakt dus niet uit wie je bent of wat je gedaan hebt. Jezus’ genade is niet gebaseerd op wie je bent of wat je doet, maar op Zijn liefde tot in de dood. Daar is geloof een geschenk van God. Gebaseerd op goed nadenken en bewijs, en de radicale ontdekking dat Jezus alles volbracht heeft wat wij moesten doen en dat God ons macht heeft gegeven, door geloof in Christus, om zijn geliefde kinderen te worden. Het testament wordt geopend na de dood van Gods Zoon, nu vangt het nieuwe leven aan. Leven door Christus dood bereid, leven in zijn heerlijkheid, nu in alle gebrokenheid, straks volmaakt. Zoals de boeren hun vragen en twijfels hebben, Yvon ze helpt. Zoals iedere boer op zijn eigen manier zoekt naar de vrouw van zijn dromen, zo hebben wij allemaal onze vragen en twijfels, maar God helpt ons. Iedere christen zoekt en vindt op zijn/haar eigen manier, spontaan of met veel hulp. Daarom, Geest leer ons om  te geloven, hopen en liefhebben, dat wij met Christus zijn opgestaan.

Geloven is je hart openen en beseffen dat nu, op dit moment, de verzegelde steen wordt weggerold, en dat nu, op dit moment, de warme lichtstralen het gewonnen hebben van het koude, donkere graf.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

want alles, alles is voldaan.

Wie in geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en duivel niet.

 

Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan.

Een leven door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid.

De hele dienst inclusief intro, voorbeelden en preek, is te beluisteren via www.gereformeerdekerkenter.nl

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384