Vanaf nu mogen we weer met veel meer mensen in de kerk. Eerst waren het er nog 50, maar vanaf nu mogen we met maar liefst 125 mensen tegelijk in de kerk zijn. Dit betekent ook dat je niet meer hoeft te reserveren; je kunt gewoon weer naar de kerk! In de kerk blijft de 1.5 meter wel belangrijk, net als het dragen van een mondkapje tijdens het lopen.

We hopen de komende zondagen weer heel veel gemeenteleden in de kerk ontmoeten!

Aanstaande zondag vieren wij in de ochtend- en avonddienst het Heilig Avondmaal.

Wie niet naar de kerk kan komen, kan thuis het Heilig Avondmaal meevieren.
De diakenen brengen dan het Avondmaal bij u thuis. Wilt u hiervan gebruikmaken: geef het dan even aan bij uw ouderling of bij Annemieke ter Weel.

De regels voor de kerken zijn versoepeld. We kunnen vanaf nu gelukkig weer gewone kerkdiensten vieren. Er mogen maximaal 50 personen tegelijk bij een dienst zijn, dus je moet je vooraf nog wel even aanmelden via aanmelden@gereformeerdekerkenter.nl of via Jille Pultrum (06-53277792) of Geert Getkate (06-13393461).

Prachtig om elkaar weer in de kerk te kunnen ontmoeten!

Het formulier is hier te downloaden:


Beste broeder, zuster,  

In 2022 treden een aantal ambtsdragers af, waardoor vacatures ontstaan. Daarnaast zijn er nog openstaande vacatures die tot nu toe nog niet waren ingevuld.

Daarom vragen wij u als gemeente mee te denken om de openstaande vacatures in te vullen door namen te noemen, van belijdende gemeenteleden die u geschikt acht voor het ambt van ouderling, jeugdouderling, diaken of kerkrentmeester, op het verkiezingsformulier (zie achterzijde).

U kunt uw ingevulde formulier op de zondagen 16 of 23 januari in één van de boxen, die in de kerkhallen hangen, deponeren. Extra formulieren liggen in de kerkhallen.

U kunt de formulieren ook aan uw wijkouderling, -diaken, -kerkrentmeester meegeven, of uiterlijk vóór maandag 24 januari inleveren bij de scriba: Frida Altena, Wierdenseweg 11,

7468 PX  Enter.

Een foto maken of inscannen van het ingevulde formulier kan gemaild worden naar: scriba@gereformeerdekerkenter.nl

Arno Voorhuis en Gerrit Wessels stoppen respectievelijk als voorzitter van de diaconie en kerkrentmeesters. Hiermee stoppen twee ervaren en belangrijke schakels in het breed moderamen en kerkenraad. Hierover is gesproken in de kerkenraad en het volgende uitgekomen: Ria Heering wordt na de bevestigingsdienst voorzitter van de diaconie. Marcel Wessels (nu nog diaken) neemt dan het stokje, als voorzitter van de kerkrentmeesters, over van Gerrit. Gerrit blijft Herman nog een jaar als tweede voorzitter assisteren.

Procedure:

Nadat de stemmen per ambt per functie zijn geteld, worden de overzichten besproken in de kerkenraadsvergadering van januari. Gemeenteleden met 10 of meer stemmen voor een ambt worden in ieder geval gevraagd. Bij minder dan 10 stemmen heeft de kerkenraad de mogelijkheid om de volgorde van stemmen te bepalen en zelf namen toe te voegen.

Het overzicht met namen en volgorde van vragen wordt door de kerkenraad vastgesteld. Aan de hand daarvan worden de gemeenteleden gevraagd voor het desbetreffende ambt.

Met hartelijke groeten,

mede namens uw kerkenraad,

Herman Pluimers, voorzitter.