Vroeger kampeerde ik vaak rond Koninginnedag met vrienden. We hadden een oude vouwwagen van één van onze ouders gekocht voor een kratje bier. Houtje, touwtje, dat soort werk. Als het maar voor een paar nachtjes de boel bij elkaar hield, het niet al te wankel was, dan waren we al snel tevreden.  Vertrouwden we er op dat de vouwwagen niet ‘s nachts de sloot in reed, we niet met tent en al de lucht ingingen.

Wat dit te maken heeft met Psalm 125 die we zondagmorgen lezen en het vertrouwen als we met God onderweg zijn?

Welkom in de kerk.

We herdenken zondag ook de overleden gemeenteleden uit het afgelopen kerkelijke jaar. In die stilte denken we ook aan hen van wie we de namen niet genoemd hebben, maar die korter of langer geleden zijn overleden.

En we noemen met blijdschap en dankbaarheid de namen van de kinderen die geboren zijn in het midden van onze gemeente. Daarbij denken we ook aan alle andere kinderen/(achter)kleinkinderen die in het afgelopen jaar zijn geboren. En ook aan alle kinderen die nooit het levenslicht hebben gezien omdat ze overleden in de moederschoot of niet geboren mochten worden…

Voor alle ouders met jonge kinderen die nu al zenuwachtig worden bij het idee dat er een stiltemoment zal zijn… Als we de doden gedenken hoeft er niet persé een doodse stilte te zijn, omdat juist ook het leven en de kinderen bij ons leven horen. Neem de kinderen gewoon mee naar de kerk, zodat de kinderen ook ‘leren’ dat we dit zo doen in de kerk…en we er thuis met ze over kunnen doorpraten.

Van harte welkom in de kerk. Voor de kinderen van de basisschool is er kinderkerk, voor de allerkleinsten is er crèche in de kelder van Ons Centrum. De familieleden van de overleden gemeenteleden kunnen na de dienst een steentje en roos voor in de kerk ophalen. Voor hen en voor iedereen die zich verbonden weten met de overledenen in het afgelopen jaar is er in Ons Centrum de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

Geniet thuis alvast van dit prachtige lied ‘Een weg naar U’ van Sela dat zondagmorgen gezongen zal worden door Simone ten Brinken, begeleid door Marleen den Oudsten op de piano.

Na de spannende scene op de dorsvloer, midden in de nacht, wordt het morgen. Maar voordat het licht wordt, stuurt Boaz Ruth naar huis, want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorsvloer was geweest. Terwijl Ruth naar huis gaat en alles vertelt aan Naomi, gaat Boaz naar de stad. Terwijl Naomi tegen Ruth zegt : ‘Blijf hier dan maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.’ …lezen wij in Ruth 4 verder hoe Boaz verder handelt als hij in de stad is aangekomen….

Terwijl Naomi en Ruth in afwachting waren van wat zou gebeuren, was Boaz intussen inderdaad al naar poort gegaan. Geen woorden, of niet alleen woorden, maar ook daden. Boaz, een rechtvaardige, man van Woord en Daad.

Bij de poort treft Boaz meneer ‘Dinges’, of hoe u ook heet / zijn naam is niet van belang. Natuurlijk kende Boaz deze meneer, zo groot was Bethlehem niet, maar zijn naam wordt niet genoemd, is niet van belang, niet belangrijk. Meneer ‘Dinges’ verdient geen naam, omdat hij de naam van de overledene niet in stand wil houden. Hij die de dode geen naam gunt, wordt zelf, als levende, geen naam gegund. Meneer ‘Dinges’ is daarom gedoemd anoniem te blijven. Boaz ontmaskert de losser als loser. Wel woorden, maar geen daden. Als iemand die wel er op uit was om eigen bezit te vergroten, maar niet bereid was om zijn bezit te delen. Want dat zou de consequentie kunnen zijn van trouwen met Ruth: de geboorte van een zoon als levende erfgenaam van de overleden Machlon. Er was de mogelijkheid dat het hem nadeel zou gaan opleveren, en hij wordt bang voor vermogensverlies. Zolang het hem weinig/niets kost, wil hij wel als losser optreden, goede naam maken, vooraan staan. Wanneer zijn eigen positie in gevaar komt en het zelfs een huwelijk tot gevolg moet hebben, krabbelt hij terug, haakt hij af. Extra reden om zijn naam maar te verzwijgen. Waar Boaz als held van vermogen het verhaal werd ingeschreven, daar dwarrelt ‘Dinges’ uit het verhaal weg, blijft voor eeuwig naamloos.

Tegelijk herkenbaar: vroom eigenbelang…. De mond vol met mooie woorden over naastenliefde, maar de praktijk…ikke, ikke, ikke… Laten we maar niet te snel denken dat we daar zelf geen last van hebben. Het gewone doen, dat willen we nog wel. Maar meer dan het gewone, een echt offer brengen, iets missen? Mag voor anderen zorgen mij iets kosten? Mag je inzetten voor de goede zaak ten koste gaan van een stukje ‘ik’? Of nog scherper : mag het ook het risico bevatten dat alles wat van jou is van een ander wordt? Of is toch altijd mijn welbegrepen eigenbelang beslissend? Mooie sier maken, vooraan staan, naam maken, alleen ten koste van anderen? Geloven we dat echt : als je liefde deelt, dat het altijd meer wordt? Zo richting Kerst, tijdens Advent, periode van inkeer, ontmoeten we Boaz die ons confronteert met onszelf. Doen wij wat wij zeggen, zingen, met mond belijden? Als iemand toevallig in ons leven komt… Als we geroepen worden om een ander te dienen, in kerk en samenleving…

Met die vragen is Boaz helemaal niet mee bezig. Kenmerk van een rechtvaardige: die houdt eigen rijkdom niet voor zichzelf. Boaz dient God met zijn geld, Gods geld. Want, is het jouw geld van jou of van God? Paulus schrijft : Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven hebt? (1 Korinte 4:7) Koste wat het kost wil hij Naomi en Ruth helpen, werkelijk  toekomst geven, ze bevrijden van armoede. Eerder zagen we : dat doet Boaz niet minimalistisch, nu op het naïeve af, ook als het zijn eigen naam en bezit zou kosten. Wat je wel/niet denkt van die andere losser, Boaz’ rechtvaardigheid stijgt daar ver boven uit. Hij koopt het land wat van Elimelech was. Maar hij koopt ook Ruth, zodat ze niet het risico loopt als slavin bij die andere losser aan het werk te moeten. Zorgt ervoor dat voor Elimelechs familie een plaats blijft om te leven en hun naam niet vergeten wordt. Zijn inzet wordt beloond,  Boaz’ risico van naamloosheid heeft goed uitgepakt, want wie kent Boaz niet?

Wij hoeven niet roekeloos te zijn, maar ‘wie niet waagt, wie niet wint’… Boaz nam bewust risico’s, niet om er zelf beter van te worden, maar om God én medemens te dienen. Dat had ten koste kunnen gaan van zichzelf!

Veel mensen kijken aan het eind van het jaar wat ze nog kunnen missen en schenken nog wat extra aan het goede doel, ook omdat de Belastingdienst niet ieders grootste vriend is. Dat is heel goed, prachtig dat het belastingtechnisch wordt aangemoedigd! Maar durven we ook straks in januari in onze buidel te tasten als iemand toevallig op onze akker/weg komt? Als Actie Kerkbalans start?

De schoen wordt in het verhaal als bevestiging gebruikt, zoals water bij de doop, als teken en zegel, waar en zeker. De doop is voor ons de garantie, extra bevestiging, dat God je persoonlijk kent. Als jouw naam in één adem wordt genoemd met Gods naam : Vader, Zoon en Geest. Want ook al zijn we net zo rechtvaardig als Boaz, toch kunnen we door het leven gaan als anonieme meneer/mevrouw ‘Dinges’, kan je naam verdwijnen, uitsterven. Hoe heette die ook al weer? Zal ons overlijden niet het journaal halen. Maar wij zijn bij God niet naamloos, onze namen zijn in zijn boek opgeschreven. Waar mensen soms de (foute?) gewoonte hebben om bij het overlijden de naam door te strepen op de kalender, je bent er niet meer, je naam wordt doorgestreept, zo niet bij God.

Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. (Openb.3:5) Maar dan moet je wel rechtvaardig zijn in Gods ogen, anders is het God zelf die je naam uitwist. Laat hen uitgewist worden uit het boek des levens, laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. (Ps. 69:29) Voor de duidelijkheid: wel/niet rechtvaardige zijn wordt niet bepaald door wel/niet naar de kerk gaan. Wel/niet naar de kerk gaan bepaald wel grotendeels of je als rechtvaardige leeft… als het goed is… Omdat je daar in de spiegel van Woord en Sacrament Gods liefde ziet en proeft. Omdat je daar de Rechtvaardige ontmoet, niet alleen voorbeeld, maar ook Losser… Die Mens die net als Boaz zijn eigen positie opgaf, oog en hart had voor iedereen. Zichzelf opofferde om ons werkelijke levensvreugde te schenken.

Naast teken en zegel, de schoen, wordt ook Gods zegen uitgesproken in vss. 11-12, De HEER, God die is, zal zijn, die je blijft tegenkomen, wordt erbij gehaald: De HEER geve dat Ruth zal zijn als Rachel en Lea. Deze Moabitische vrouw speelt cruciale rol in geschiedenis van Israël, vanwege het kind dat ze zal baren, stammoeder van Jezus. Ruth is niet beschaamd uitgekomen toen ze haar geloof beleed in God van Israël. De zegen van Abraham, via Izak, Jakob, Jozef heeft Ruth en Boaz bereikt en gaat verder. Ruth laat zien hoe toevallig…God alles leidt. Leven zoals Boaz en Ruth loont dus. God verbindt er zijn zegen aan.

Aan het slot verdwijnt Ruth naar achtergrond, nadat ze is vrijgekocht en gezegend vanwege haar toewijding aan Noami. Op de achtergrond of niet, ze is er de oorzaak van dat Naomi weer kan lachen. Door geloof, hoop en liefde van Ruth is ze boven de hopeloze situatie uitgetild. Het Bijbelboek/verhaal begon hopeloos, zonder verwachting. Brood en kinderen was Naomi kwijtgeraakt, maar krijgt ze van God terug. Zal ik nog een kind? Alles wat haar tegenviel had niet het laatste woord, ook niet haar eigen verbittering. De naamsverandering van Naomi blijkt achteraf geheel onterecht. God die eerst haar Tegenstander was, haar bitterheid en kwaad had aangedaan, haar leek los te laten, liet vallen als baksteen, is de God die niet loslaat, nooit, die nu haar toekomst opent… God is vele malen groter dan onze problemen, maar God werkt vaak door gewone mensen, toevallig. Leeg en verbitterd keerde ze terug, aan het eind van het verhaal neemt ze het kind van Boaz en Ruth op schoot. Teken van Gods trouw, Naomi met haar kleinzoon, kind van God gegeven. Obed als nieuwe losser van Naomi, oude dag voorziening, stelt de toekomst van zijn (groot)ouders veilig.

Maar het verhaal van Ruth is groter, als brug tussen de chaos zonder koning en koning David, man naar Gods hart. Gods trouw is geen particuliere trouw, geen privébezit, geschonken alleen aan deze familie. Het verhaal heeft open einde, de wereld in, naar David, naar koning Saul, die einde maakt aan Richterentijd, periode dat iedereen deed wat goed was in eigen oog. Opstapje naar man van Gods hart, naar de geboorte van het Kind in wie God zijn welbehagen heeft. God trekt zich het lot van Israël, van heidenen, van de wereld aan.

Tot slot : het geslachtsregister bevat opvallende namen, in Advent horen we meer hierover…  Over de moeder van Boaz, Rachab, de hoer van Jericho. Waardoor we ook meer gaan begrijpen dat hoerenzoon Boaz wilde voorkomen dat Ruth als ‘de hoer van Moab’ over de tong zou gaan. Beseffen we nog meer dat dit verhaal van Naomi, Ruth en Boaz, hoe mooi het ook kan klinken, een rauw verhaal van beproevingen en zorgen is, onzekerheid voor morgen. Maar ook dat het toekomst heeft, want bij David, Bethlehem gaan er wel belletjes rinkelen. Met Kerst lezen we hoe God voor de hele mensheid de toekomst veilig stelt, als een ver familielid wordt geboren…Jezus de Christus, losser, verlosser. Voor nu, laten we het met elkaar maar zingen, in gebrokenheid en kwetsbaarheid van het leven.

Stil, mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen.
God, omgeeft je steeds,
Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.
God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen


Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

Mooi dat u/jij wilt meedenken over het nieuwe beleidskompas
van de Gereformeerde Kerk! We vragen u/jou
deze enquête in te vullen, omdat we graag willen weten
hoe er in de gemeente gedacht wordt over enkele
concrete beleidspunten.

Klik hier om de enquete in te vullen.

Na spannende scene op de dorsvloer, midden in de nacht, wordt het morgen. Maar voordat het licht wordt, stuurt Boaz Ruth naar huis, want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorsvloer was geweest. Terwijl Ruth naar huis gaat en alles vertelt aan Naomi, gaat Boaz naar de stad. Terwijl Naomi tegen Ruth zegt : ‘Blijf hier dan maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.’ …lezen wij zondagmorgen verder hoe Boaz verder handelt als hij in de stad is aangekomen…. Bij poort treft Boaz ‘meneer dinges’, of hoe u ook heet / zijn naam is niet van belang. Natuurlijk kende Boaz deze meneer, zo groot was Bethlehem niet, maar zijn naam wordt niet genoemd, is niet van belang, niet belangrijk. Boaz ontmaskert de losser als loser. Wel woorden, maar geen daden. Als iemand die er wel op uit was om zijn eigen bezit te vergroten, maar niet bereid was om zijn bezit te delen. Want dat zou de consequentie kunnen zijn van het trouwen met Ruth: de geboorte van een zoon als levende erfgenaam van de overleden Machlon. Er was een mogelijkheid dat het hem nadeel zou gaan opleveren, hij wordt bang voor vermogensverlies. Zolang het hem weinig/niets kost, wil hij wel als losser optreden, goede naam maken, vooraan staan. Wanneer zijn eigen positie in gevaar komt  en het zelfs een huwelijk tot gevolg moet hebben, krabbelt hij terug, haakt hij af. Waar Boaz als held van vermogen het verhaal werd ingeschreven, daar dwarrelt ‘Dinges’ uit het verhaal weg, blijft voor eeuwig naamloos.

Tegelijk wel herkenbaar: vroom eigenbelang….

Laten we maar niet te snel denken dat we daar zelf geen last van hebben. Het gewone doen, dat willen we nog wel, maar meer dan het gewone, een echt offer brengen, iets missen? Mag voor anderen zorgen mij iets kosten? Mag je inzetten voor de goede zaak ten koste gaan van een stukje ‘ik’? Of nog scherper : mag het ook het risico bevatten dat alles wat van jou is van een ander wordt? Of is toch altijd mijn welbegrepen eigenbelang beslissend?  Mooie sier maken, vooraan staan, naam maken, alleen ten koste van anderen? Geloven we dat echt : als je liefde deelt, dat het altijd meer wordt? En wat dat met een spuitbus slagroom te maken heeft?!

Welkom zondagmorgen in de kerk. In het bijzonder de kinderen met hun Schoenendoos die ze voor in de kerk mogen neerzetten. Voor de kinderen is er kinderkerk, voor de allerkleinsten crèche in de kelder van Ons Centrum.

We zingen ook prachtige liederen met elkaar zoals


Daarom bidden wij :

Tienduizend redenen –

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 


Halloween is waarschijnlijk ontstaan bij de Kelten, al heel lang geleden. Bij de Kelten begon het nieuwe jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsdag. Men geloofde dat tijdens de oudejaarsnacht de geesten van de gestorvenen van dat jaar weer tot leven kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het volgende jaar. Uit angst voor de boze geesten droegen de Kelten maskers, om hen af te schrikken en verkleedden ze zichzelf als geest.

Later vermengde Halloween zich met een christelijk gebruik, namelijk Allerheiligen en Allerzielen. Op Allerheiligen en Allerzielen werden (en worden) de overleden heiligen en gestorvenen herdacht. De naam Halloween komt van All Hallow’s eve(ning), allerheiligenavond dus. Deze avond (31 oktober) stond in het teken van de voorbereiding voor de feesten. Het bezoeken van kerkhoven en het branden van kaarsen hoorden hier ook bij.

Nog weer later werd Halloween steeds meer een puur wereldlijk feest in Engeland. In de negentiende eeuw werd Halloween in Amerika geïntroduceerd door Engelse, Schotse en Ierse immigranten. Het werd vooral een kinderfeest. Verschillende onderdelen van het eeuwenoude Keltische feest zijn nog steeds zichtbaar in moderne Halloweenfeesten. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw neemt de populariteit van het feest onder volwassenen toe. Sindsdien is het feest ook naar Nederland (en andere landen in Europa) overgewaaid. Veel mensen vinden Halloween ‘gewoon een leuk griezelfeest’, wat een kick geeft.

Griezelen is in, het kwaad en de dood blijkbaar iets om mee te spelen… De grenzen worden steeds meer verlegd, het moet steeds griezeliger en spannender : hoe gekker, hoe beter. Opvallend is dat Nederlanders zich terecht verzetten tegen de geweldsverheerlijking van IS, maar dezelfde praktijken toejuichen tijdens Halloweenparties. Zonder afgehakte ledematen en het zogenaamd verbranden van mensen is het maar soft…

Daarnaast is het goed om te beseffen dat Halloween ook vandaag wel degelijk een occulte kant heeft. Het is namelijk één van de belangrijkste feesten van wicca’s en satanisten, waarbij veel geesten worden opgeroepen en de doden worden vereerd als gidsen. Ook geloven satanisten dat de duivel op Halloween op zijn krachtigst is. Met deze realiteit van geesten en duivels wordt openlijk geflirt op evenementen. Denk aan de attractie ‘Devil’s Church’ in Heksendoorn.

Halloween heeft voor de meeste mensen geen geestelijke inhoud. Toch kan het vieren van Halloween wel gevolgen hebben. De nadruk die met Halloween ligt op duisternis, heksen, dood, geraamtes, bloed, etc. kan met name bij kinderen angst teweegbrengen. Dit kan diep en langdurig doorwerken in de psyche van kinderen. Maar kinderen kunnen ook doodsbang worden van spooktochten. Ik weet van een spooktocht op een christelijke kamp waarna meerdere kinderen naar een psycholoog moesten om van hun angsten af te komen… En dat terwijl de Heer Jezus kinderen juist wil leren dat ze veilig zijn bij Hem en dat Hij sterker is dan alle geestelijke machten!

De wereld van geesten wordt met Halloween voorgesteld als iets grappigs, als iets waar je mee kunt spelen. God maakte mensen met een geest, ziel en lichaam en daarom is contact met geesten inderdaad mogelijk, maar God bedoelde dat we met Hem zouden leven – niet met geesten uit het dodenrijk. Door Halloween te vieren als een kinderfeest lijkt het een onschuldige bezigheid. En de meeste mensen die Halloween vieren zijn ook niet actief bezig met het zoeken van contact met geesten. Toch is die geestelijke kant wel degelijk aanwezig. Halloween leidt de aandacht af van Degene die alle duistere geesten overwonnen heeft. Jezus Christus heeft de dood en alle demonen overwonnen, en Hij is degene die telkens weer zegt: ‘Wees niet bang.’ (voor meer info over Halloween, klik hier)

We lezen Matteus 14 : 22-33 (NBV)

Als je het in het Engels leest, dan lijkt het wel een horror-verhaal : dead of night / panick / ghost / screamed with terror / frightened / afraid Je ziet het ook bijna voor je : Jezus als schim, als spook, zwevend over het water. De leerlingen in paniek, die het uitschreeuwen van doodsangst. Petrus die op het water loopt en er in weg zakt, kleingelovig wordt genoemd… Een horrorverhaal, maar ook een bemoedigend verhaal voor veel christenen. Het beschrijft het geloofsleven, of het klein-geloofsleven, van zo velen… Het leven met geloof gemixt met angst en twijfel. Het typeert de leerlingen toen, maar welke volgeling van Jezus herkent zich er vandaag de dag niet in?

Dit verhaal beschrijft hoe onze wereld, ons leven, er uit ziet. Wij zijn als de leerlingen in de boot. De leerlingen hadden al zoveel gezien van Jezus’ macht. Ze hadden zijn onderwijs gehoord en baden zijn gebed aan hen geleerd. Maar nu hadden ze het niet meer. Een aantal van hen was visser van beroep, die waren echt wel wat gewend. Maar deze nacht ging het niet, ze kwamen maar niet vooruit, het werkte niet. Zo ook wij vaak in onze wereld. We hebben veel gezien, meegemaakt, gehoord. Maar we zijn nog steeds niet in staat om veel dingen te doen die er echt toe doen. We hebben indrukwekkende machines gemaakt om oorlog te voeren, maar niemand is het nog gelukt om iets te maken om vrede te krijgen. We kunnen mensen op de maan krijgen, denken eten te kunnen verbouwen op Mars, maar het lukt ons niet om alle mensen op onze planeet van eten te voorzien. We reizen de hele wereld over en zijn onder de indruk van wat we zien en horen, maar we hebben zo vaak geen oog en oor voor het leed van mensen, heel concreet en dichtbij.

En dan komt daar, in het holst van de nacht, in een storm, een vreemd iets aan. Het lijkt een mens, maar het loopt over water. Er zijn mensen die denken dat je in spoken gelooft, fabeltjes, als je zegt dat je gelooft in Jezus. Anderen vragen zich af waarom je zou geloven, als weldenkend mens. Wat heeft Jezus met ons leven heeft te maken en met onze problemen… Zelfs veel christenen die in Jezus geloven, weten niet wat ze nu echt van Hem moeten verwachten. Jezus schijnt het onmogelijk te kunnen doen. En het zou mooi zijn als we op Hem lijken, maar verder… Sommigen gaan daadwerkelijk op weg om net als Jezus met geloof, hoop en liefde mensen te vertellen over Gods Koninkrijk, de genade en vrede van God te laten ervaren. Maar ook dan kan je zomaar naar de golven kijken, door de stormen worden afgeleid, je eenzaam voelen in het geweld van deze wereld.

Dat is denk ik wat vaak gebeurd als we met onze beste bedoelingen het goede proberen te doen in deze wereld die zo vaak van God los lijkt te zijn geraakt. Dan hebben we maar één ding nodig : Jezus’ stem die ons aanspreekt en bemoedigt. Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang! Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?

Lopen over water is niet iets wat hoort bij het christelijke leven. Toen Paulus schipbreuk leed, zei hij niet : geloof in God en dan lopen we over het water naar de vaste wal. Toch bevat het een grote les voor het leven van elke christen. Wat doe je als het stormt, als je twijfelt, als je dreigt weg te zinken?! Telkens weer vraagt Jezus zijn leerlingen te doen wat onmogelijk lijkt. Het onmogelijke is : echt op Jezus vertrouwen, alleen op Jezus vertrouwen, altijd en overal. Ook als het stormt, je dreigt weg te zinken in de golven, je kopje ondergaat… Het lijkt zo simpel, Jezus echt vertrouwen, geloven wat hij zegt, maar hoe kunnen we ooit doen wat Jezus van ons vraagt? Geloven is een kwestie van oefenen, van volhouden, volharden, van het goede doen in het leven van alledag.
En dan leven wij in de tijd van Halloween. De tijd dat er van alles en nog wat te zien is in kinderfilms over geesten enzo. Hoe ga je daar als christen mee om, met Halloween, geesten, glaasje draaien, horrorfilms?

Geesten bestaan. De Bijbel spreekt over engelen en boze geesten. De aanvoerder van de boze geesten is de duivel. God is er heel duidelijk over dat er geen contact gemaakt mag worden met de wereld van geesten en overledenen. We mogen alleen Hem raadplegen. Bovendien is het heel gevaarlijk. Een jongere schreef : Ik weet en heb gezien wat spookie dingen met mensen doet…!! Zorg dat je er ver vandaan blijft!!!

Deze geestelijke werkelijkheid wil niet zeggen dat iemand die meedoet aan Halloween meteen belast wordt met boze geesten. Wel zegt de Bijbel dat de duivel rondgaat om mensen te verslinden. Het maakt hem niet zoveel uit op welke manier je je inlaat met de duisternis, maar besef dat hij alles aangrijpt om vat op je te krijgen. Een christen weet dat de duivel geen ‘speelgoed’ is. De duivel vindt het prachtig als je hem zo ziet, maar ondertussen probeert hij je daarmee in contact te brengen met hemzelf.

De dood hoort niet bij Gods goede schepping, het is een vijand. Wij zijn bedoeld voor het leven, dat vieren we. Hoe kun je het als christen dan leuk vinden om te griezelen met skeletten, bloed en grafstenen?

Halloween speelt in op de angstgevoelens van mensen. Angst is een geliefd wapen van de satan. Angst past niet bij God : de Liefde, God, drijft juist de angst uit ons (1 Joh. 4:18). Jezus is gekomen om mensen te bevrijden van angst. Als je Hem volgt, hoef je daarom niet bang te zijn voor geesten, de duivel en de dood. De duivel doet nog zijn best om mensen van God af te trekken en weg te houden, maar Jezus heeft het kwaad definitief overwonnen.

God is licht. Bij God hoort alles wat goed en zuiver is. Hij wil je leven, liefde en vrede geven. Je mag je veilig weten bij Hem. Licht en duisternis horen niet bij elkaar, ze kunnen niet samengaan. Daarom moeten ook de volgelingen van Jezus heel duidelijk zijn: zij leven in het licht en niet in de duisternis. Zij moeten zich niet bezighouden met kwade dingen en de dood. Mag je dan niet leuk en onschuldig griezelen? Ergens een kick van krijgen is niet verkeerd. Maar dingen die met de dood en met geesten te maken hebben, mag je niet voor de kick gebruiken. De duivel heeft dan een kans om bij je binnen te komen. Je bent gemaakt om goede gevoelens en een zuivere fantasie te hebben, zonder angst. Daarom : blijf dicht bij Jezus, wandel in het licht, leef met zijn Goede Geest, vertrouw op Zijn macht, levenskracht.

Natuurlijk, net als Petrus kijken wij vaak naar de golven, zijn we onder de indruk van de storm, voelen we hoe sterk de wind is. Denken we vaak dat het onmogelijk is : echt op Jezus vertrouwen, lopen op water… Maar Jezus daagt ons uit : Kom maar, kijk maar naar mij, pak mijn hand maar. Het is zo simpel dat velen het te simpel vinden, er niet eens aan beginnen. Daarom wil ik je uitdagen om het maar te gaan proberen. Houd je ogen op Jezus gericht, pak zijn uitgestrekte hand, hoor wat Jezus zegt : Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang!

Ik weet niet of jij weleens spoken ziet, geesten oproept, soms heel bang bent. Ik weet wel dat als je goed kijkt, dat je dan geen spook, maar Jezus ziet. En als je bij Jezus bent, dat je dan beseft : Hij is Gods Zoon! Dan kan je als kleingelovige groeien in geloof, hoop en liefde. Kan je je het ook in de tijd van Halloween uitzingen:

Glorie aan God, Jezus Overwinnaar, over zonde, dood en pijn!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan!

Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en duivel niet!

De hele dienst is terug te luisteren/kijken.

We zongen in deze dienst onder andere :


Halloween, wat vind je daarvan?

– Interessant, ik houd wel van spanning

– Eng, ik blijf er ver vandaan

– Ik maak me er niet druk om

Ik ben benieuwd naar je reactie, ga hier (ouderen poll)  (jongeren poll klik hier)naar de poll voor zondagmorgen.

Het halloweenevenement Screams in Avonturenpark Hellendoorn wordt steeds grimmiger en angstaanjagender. Het was dit jaar heftiger dan ooit, aldus de directeur in de Tubantia. Daarin lijkt hij gelijk te hebben, want in hetzelfde artikel zegt een tiener “het leek me leuk en gezellig, maar dat is het helemaal niet.”

Wat moeten wij als christenen met Halloween, Heksendoorn, met geesten, horrors, spooktochten?

In de Bijbel staan ook horrorverhalen. Als je Matteus 14:22-33 in het Engels leest, dan valt het je gelijk op. Het gaat over dead of night, panick, ghost, screamed with terror, frightened, afraid. De leerlingen zien Jezus voor een spook aan. Maar als ze goed kijken zien ze iets anders. Zo is het denk ik ook met veel onschuldige, ogenschijnlijk gezellige dingen. Als je beter kijkt, zie je iets anders, kan het je bang maken. Het lijkt misschien leuk en gezellig, maar dat is het helemaal niet. Laat de Bijbel toevallig een oplossing hebben voor al onze soorten van angst…

Welkom zondagmorgen in de kerk om samen stil te staan bij de wereld van Halloween en om te zien hoe Jezus op ons toe komt lopen als was het een spook. Maar dat we niet bang hoeven te zijn…

We zullen met elkaar prachtige psalmen, gezangen en nieuwe liederen zingen over het leven, het licht, de glorie aan God en Jezus als Overwinnaar.

Voor de allerkleinsten is er crèche in de kelder van Ons Centrum, voor de kinderen van de basisschool is er kinderkerk.

Voor wie meer wil lezen over de achtergrond van Halloween, klik hier.

We zingen onder andere :

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter