Voor het goed begrijpen van brief aan de Galaten zijn er 3 groepen belangrijk:

– joden, besneden, maar verwerpen Jezus als Christus

– christelijke joden, besneden, belijden Jezus als Christus,

– Galaten, christelijke heidenen, niet besneden, belijden Jezus als Christus.

De jood Paulus, besneden, belijdt Jezus als Christus, schrijft een brief aan de Galaten, heidenen, niet besneden, belijden Jezus als Christus, omdat anderen het Evangelie verdraaien. De anderen zijn joden in Jeruzalem, besneden, belijden Jezus als Christus, en bang voor de joden, besneden, maar verwerpen Jezus als Christus, (zoals Saulus eerder). Paulus wil duidelijkheid geven in de ontstane verwarring : wel/niet besnijden?! Hij wil de vrijheid in Christus beschermen. Alleen het geloof in Christus maakt je voor God rechtvaardig. Dus niet besnijdenis of andere menselijke voorwaarden. Hierover zijn Paulus en Petrus het eens geworden in Jeruzalem, (vss.1-10), maar nu ontmoeten ze elkaar in Antiochië en gebeurd er iets opvallends…

Schriftlezing  : Galaten 2 : 11-21 (NBV)

Ben jij wel eens bang voor wat anderen van jou vinden?

Ben jij wel eens iets minder eerlijk/oprecht om ruzie te voorkomen?

Paulus gaat in Antiochië de confrontatie aan met Petrus. Paulus beschrijft het als voorbeeld met de bedoeling dat de Galaten zich er in herkennen en er lessen uit trekken. En hopelijk helpt het ons ook, christenen in 2019 te Enter. De kern van de crisis in Antiochië is volgens Paulus : huichelarij van Petrus. Petrus vertoont correct joods gedrag, hij is onecht, verandert van tafelmanieren, speelt toneel. Na het visioen met reine en onreine dieren op het laken (Hand.10) had Petrus geleerd om christelijke heidenen van harte en helemaal te aanvaarden als broeders en zusters. Hij was ook bereid om met hen tafelgemeenschap te hebben. Voor een jood was dit geweldig ingrijpend : onbesnede heidenen! Anderen hadden het hem ook kwalijk genomen dat hij bij de Romein Cornelius was binnengegaan en met hem had gegeten, eten was een teken van vriendschap. Petrus heeft zich toen verdedigd: ‘Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden!’  Voor iemand die van jongs af aan geleerd had om het koosjer eten volgens de spijswetten op één lijn te zien met de ware dienst aan God is dit een onvoorstelbaar grote overgang geweest: een wonder van Geest. Bij de confrontatie in Antiochië pakt deze voortrekkersrol van Petrus echter slecht uit. Wanneer daar namelijk ‘afgezanten van Jakobus’ komen, uit Jeruzalem, trekt hij zich terug en zondert hij zich van hen af. Hij eet niet langer met de Galaten aan één tafel. Alsof hij tot nu toe iets had gedaan dat eigenlijk niet zo goed was. Dit optreden van de grote voorganger krijgt direct een voorbeeldfunctie voor de overige christelijke joden: ook zij stoppen hun gemeenschappelijke maaltijdcontacten met de Galaten. Zelfs Barnabas, medewerker van Paulus, sluit zich bij Petrus aan. Voor de Galaten en Paulus moet dit schokkende ervaring zijn geweest: ze blijven opeens alleen achter aan tafel…

Paulus beschrijft het handelen van Petrus en de anderen als ‘angst voor de voorstanders van de besnijdenis’, voor de christelijke joden, die op hun beurt weer bang zijn voor vervolging, en daarom het Evangelie verkondigen van Christus + nog iets…besnijdenis. Paulus: Petrus bewandelt niet de rechte weg naar de waarheid van het evangelie.

De waarheid van het evangelie heeft grote gevolgen voor ons leven. Als wij Jezus volgen, hebben wij de uitdaging om alles in ons leven af te stemmen op de richting die het Evangelie ons wijst. Om de gezindheid van Christus ons eigen te maken en daarnaar te leven. Christelijke levensstijl is niet netjes leven, ieder naar de zin maken. Christelijke levensstijl is radicaal Jezus volgen, je telkens afvragen “wat zou Jezus doen?” Niet de goedkeuring van anderen, een goed gevoel of wat je doet of hebt. Alleen Jezus kan je werkelijk en ten diepste gelukkig maken. Als je daar aan gaat rommelen, niet het geloof in Jezus, maar… dan ga je leven op basis van gevoel of eigen regels. Dat leidt tot uitsluiting van mensen/groepen op gedrag/uiterlijkheden (N.O.S.) Sommigen horen er dan niet meer bij, voldoen niet aan jouw regels… Anderen daar heb je gewoon niets mee…voel je niets voor… Ja, we gaan keurig naast ‘die andere mensen’ zitten in de kerk, maar we zullen nooit samen ‘eten’, nooit echt vrienden met hen worden. Petrus stond toe dat culturele verschillen (regels/gevoel) belangrijker werden dan de eenheid die het Evangelie bewerkt.

Soms nemen we onszelf ook te serieus, begrijpen we maar niet dat we gewoon verschillend zijn, denken we echt dat ónze vormen en manieren beter zijn. Waardoor er allerlei scheidslijnen lopen door het lichaam van Christus.

En Paulus verzet zich heftig, maar liefdevol. Hij zegt Petrus genadig de waarheid! Hij gaat niet Petrus’ gedrag veranderen, maar uitleggen hoe het geloof in Christus werkt. Paulus argumenteert principieel: omdat zowel besnedenen als onbesnedenen gerechtvaardigd worden door het geloof in Christus, kan men de heidenen niet meer dwingen als jood te leven. Paulus grijpt hier terug op inzichten die de apostelen hadden verworven dankzij het visioen van Petrus. Daarom verwijt hij Petrus huichelarij, toneelspel, onechtheid, omdat iedereen weet dat Petrus al lang soepel omgaat met strenge joodse voorschriften als dit de omgang met christelijke heidenen bevordert. Hij leeft al volgens heidens gebruik, hij noemt niets meer onrein wat God rein noemt. Daarom is het hier geen principiële terugkeer, maar een gelegenheidsoptreden. Petrus laat hier niet Evangelie van genade los, Paulus verwijt hem geen afval van het geloof in Christus. Petrus verandert niet van theologie, maar verliest zijn moed. Angst is en blijft een slechte raadgever. Petrus wordt pragmatisch met Evangelie, de “rechtvaardiging door genade alleen” sneuvelt. Paulus wil hem weer durf geven in zijn angst voor de besnedenen in het algemeen, die wordt aangewakkerd door de komst van christelijke joden uit Jeruzalem met beangstigende ervaringsverhalen van vervolging. Over vijandschap van de joden tegenover christelijke joden vanwege hun omgang met christelijke heidenen en het breken met de wetten van Mozes. Het is daarom veiliger voor de christelijke joden om hun contacten met deze heidenen te beperken tot wat mogelijk is binnen de wetten van Mozes… Wie tenminste de band met het eigen volk niet wil verliezen. Dit betekent dat christelijke joden veiligheidshalve koosjer blijven eten zonder dat zij de band met de christenen uit de heidenen willen doorsnijden. Met als gevolg dat de afgezanten van Jakobus het daarom niet aan durven om tafelgemeenschap te hebben met christelijke heidenen. Juist de joodse ex-vervolger Paulus is nu degene met de meeste moed en hij weerstaat Petrus openlijk. Hij daagt hem en de anderen uit om weer moedig te worden en vast te houden aan de consequenties van het geloof in Christus, ook als dat zelfverloochening en kruis dragen inhoudt. Petrus is bang voor wat anderen van hem denken en zeggen, maar waarom heeft hij goedkeuring van mensen nodig?

Voelen we de spanning van de christelijke joden in hun relatie met de heidenen? De band met je volk, je familie en vrienden loslaten om Jezus Christus na te volgen. Dat is prijs die ze als volgeling van Jezus betalen.  Maar het brengt ook vrijheid, nieuwe broeder- en zusterschap en eeuwige gemeenschap met Christus.

Hoe beleven wij dat? Durft u met iedereen in deze kerk aan tafel te worden gezien? Of schamen we ons voor medekerkgangers, broer/zus, met andere levensstijl? Verontschuldigen we ons bij anderen om opmerkingen te voorkomen? Ze zouden eens denken dat die simpele kerel / die verwaande meid bij jou hoort, dat jij hetzelfde gelooft. Als we ons ongemakkelijk voelen, kiezen we zo vaak voor het huichelen, het woordje ‘eigenlijk’. En voor we het weten is onze vrijheid in Christus om zeep geholpen. En dat maakt vriendschap en onderlinge liefde binnen de gemeente onmogelijk. Zouden we iedereen uitnodigen in onze tuin als iemand langsloopt op een mooie zomeravond? Of houden we de relaties zakelijk, ontmoeten we elkaar alleen tijdens zondagse kerkdienst?

Ben jij wel eens bang voor wat anderen van jou vinden?

Ben jij wel eens iets minder eerlijk/oprecht om ruzie te voorkomen?

Ook vandaag de dag dreigt het gevaar je te laten gijzelen door anderen, krampachtig dingen doen die je eigenlijk niet wilt, die je dan maar doet om het niet nog erger te maken. Maar voor je het weet, vaak ook nog onbewust, wordt het alleen maar erger.

Paulus houdt de Galaten een spiegel voor. Om te laten zien dat het niet hun probleem is, maar dat van de christelijke joden in Jeruzalem. Die hun eigen straatje schoonvegen door zich af te zonderen en de Galaten zo indirect uitnodigen zich maar te laten besnijden. Het probleem van de christelijke joden is dan de wereld uit. De Galaten willen natuurlijk niet hun contact met Petrus kwijt, waarmee volgens Paulus Petrus de Galaten impliciet dwingt jood te worden, te leven op een joodse manier, te beginnen met de spijswetten. Het lijkt er op dat angst ook hier een slechte raadgever is, onbewust mensen de vrijheid ontneemt. De christelijke joden schuiven door angst onbewust hun probleem op bordje van de heidense broers en zussen. Paulus laat zien dat deze praktische kwestie alles te maken heeft met de onderliggende theologie. Dat het een breuk met Christus zou zijn, als niet duidelijk zou zijn wat het ware evangelie nu zou zijn. Dan zouden Galaten kunnen denken dat er rechtvaardiging uit werken van de wet valt te verwachten. En dat is niet zo.

Zelfs Petrus moet nog bijleren over rechtvaardiging door geloof alleen. Wie van ons kan dan denken dat hij/zij alles al weet?! Christelijke geloof zorgt ervoor dat joden de christelijke joden als afvalligen, heidenen beschouwen, als zondaars die de wet minachten. Het lijkt erop dat Christus in feite de afbraak van het joodse geloof bevordert, in dienst is van zonde, doordat Jezus omging met zondaars, stierf voor zondaars, de wet een andere betekenis gaf. Maar de tien geboden en andere goede regels zijn niet overbodig of afgeschaft, maar christenen zijn er wel vrij van als middel om gered te worden. Daar gaat het mis bij Petrus en de anderen. Uit angst dat ze als zondaars worden gezien, proberen ze het evangelie van verdachtmaking te zuiveren door juist weer nadrukkelijk als jood te gaan leven en elke kwade schijn te vermijden. Hierbij wordt weer aangenomen, wat eerder was verworpen, met daarbij suggestie dat de eerdere levenswandel niet goed was en correctie nodig heeft. Dit beschadigt het geloof in Jezus Christus.

Hopelijk maakt het ons gevoelig en bewust voor het feit dat anderen naar ons kijken en naar ons luisteren als zijnde een christen, voorbeeld om na te volgen. Hopelijk scherpt het ons ook in het luisteren en kijken naar anderen of het ook echt van God is, het je vrij laat en je echt goed doet, liefdevol en opbouwend is. Wees daarbij kritisch op tradities, soms al generaties lang, op gewoonten die je van thuis hebt meegekregen of die je zelf hebt eigen gemaakt. Of juist op nieuwigheden die vaak zo mooi lijken, maar op den duur slechts een dun laagje chroom blijkt te zijn. Hopelijk helpt het ons om goed om te gaan met vrijheid, te genieten van ontspannenheid van geloven. We moeten niet werken met schuldgevoelens: als je echt christen bent, dan …. Geen bijzaken tot hoofdzaken maken… geloof + nog iets… De ander is in Christus, net zo goed als wij : allemaal onrein zonder Christus, allemaal rein in Christus. Gaan we eindelijk eens geloven dat we gewoon verschillend zijn, maar niet beter/slechter dan ander?

Paulus sluit heel persoonlijk af. Hij is door het geloof innig verbonden met Jezus. Bij Jezus’ veroordeling volgens de joodse wet door het joodse Sanhedrin en de daarop volgende kruisiging is Paulus als het ware ook veroordeeld en gekruisigd en gestorven. En voor een dode geldt de wet niet meer, een dode kan de wet niet houden, een dode kan je niet meer straffen vanwege een overtreding, een dode is de wet voorbij, de wet is voor levenden. Daarom is Jezus na zijn dood niet meer onder de wet en daarom is ook Paulus in verbondenheid met Jezus door Jezus’ dood vrij van wet en regeltjes. Gestorven voor de wet als middel tot behoud, dood voor veroordeling door de wet. Niet door de wet rechtvaardigheid maar door Jezus Christus, dan kan de wet ons niet meer veroordelen, kan niets ons meer scheiden van Christus. Door zijn geloof in Jezus is Paulus’ verdere leven op aarde bestemd om te leven voor God, toegewijd aan Christus die hem liefhad. Ook al beschouwen de joden Paulus als een goddeloze, hij volgt Jezus na. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Als Christus’ leven mijn leven is, is ook Christus’ verleden mijn verleden. Ik ben rechtvaardig in Christus. Ik ben net zo vrij van veroordeling door God, alsof ik zelf het oordeel al heb ondergaan en al gestorven ben, alsof ik zelf al voor de schuld betaald heb. En ik ben net zo geliefd door God alsof ik het leven heb geleid dat Christus geleid heeft. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij, herinnert ons telkens dat als we in Christus geloven in Gods ogen rechtvaardig zijn, als Christus zijn…Door vast te houden aan dit evangelie van Christus en te volharden in de tafelgemeenschap met de christelijke heidenen. Denk voortdurend, terwijl jij je leven leidt, aan wie je bent door het geloof in Christus, die zich heeft prijsgegeven in de dood, uit liefde voor jou! Waardoor genade mij heiligt, mijn hart wordt gereinigd, mij rust en vrede geeft, mij verder laat groeien en vruchten doet opbloeien van Gods Geest. Dan hoef je nooit meer bang te zijn voor wat anderen van jou vinden. Als God jou standvastig en moedig maakt, kan je altijd eerlijk en oprecht zijn, is Jezus alles waar je voor leeft.


Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384