Thema-avond jeugdwerk – Wij hebben jouw hart nodig 2.0

We willen als WIJ de gemeente meenemen in onze droom en de betrokkenheid van de gemeente op het jeugdwerk vergroten. Onze droom hebben we verwoordt in een missie en speerpunten :

Missie

Om de jeugd

  1. te helpen groeien in het geloof,
  2. ze te laten zien en merken wat het is om te leven vanuit de relatie met Jezus,
  3. om samen een kerk te zijn die bruist van leven en plezier.

Kinderen moeten niets, het is onze verantwoordelijkheid…

Speerpunten

We willen het jeugdwerk binnen onze gemeente de komende jaren twee speerpunten geven :
Enerzijds is het de doelstelling om een doorlopende lijn te creëren in het aanbod, van crèche tot belijdeniscatechisatie.
Anderzijds is het de doelstelling om de ouders van onze kinderen en jongeren te helpen hun doopbelofte gestand te doen. Zij hebben immers vaak een doorslaggevende rol in het wel of niet deelnemen van jongeren aan activiteiten door de kerk georganiseerd.
We zijn heel blij en dankbaar met alles wat er nu al is, maar goed kan altijd beter.
Om nog meer smaak aan het jeugdwerk te geven, hebben we smaakmakers nodig.
Om wat nog niet goed gaat, goed te maken;  en wat goed gaat, nog beter te maken.
Concreet denken we dan aan het teruglopend ledenaantal van de club, het gebrek aan Bijbelkennis bij jongeren, de wens om meer uit de kindernevendienst te halen en het lange termijn succes van Follow Me behouden door een goed voortraject.
In dit proces worden we begeleid door Lucré, een deskundige op het gebied van kinderwerk.
Zij heeft ons verschillende dingen voorgehouden die ons heel erg aanspraken.

86% van de christenen kiest voor het 15e levensjaar wel of niet de rest van zijn leven bij Jezus te willen horen, 10% tussen 15 en 35 jaar, 4% na 35 jaar. Het beslismoment ligt bij de meesten rond 12 jaar. Daarom is het van groot belang om in te zetten op een nieuwe generatie, daar de tijd en prioriteit aan te geven. Hoe jonger je begint, hoe beter : een kind van 7 jaar heeft de ‘rugzak’ al voor 80% (!) gevuld…

Waarom zijn ouderen altijd de norm in de kerk, als Jezus kinderen als norm stelt? Kinderen hebben bij Jezus dezelfde rechten, maar is dat bij ons in de kerk ook?
Als we de kinderen hebben, hebben we de toekomst, zij zijn de kerk van vandaag, niet van morgen. Waarom lijken McDonald/CocaCola met de marketingfocus op kinderen het beter te begrijpen dan de kerk? Kinderen zijn het best bereikbaar, maar ze zijn ook het slechtst bereikt in de kerk…

Maak het verschil, vul het emotionele gat bij kinderen voordat het wordt gevuld met surrogaat rommel.
We hebben goud in handen, beseffen we dat? En willen we daar iets moois mee doen?

Als WIJ willen we de gemeente enthousiasmeren om meer samen de schouders onder het jeugdwerk te zetten, samen de verantwoordelijkheid te nemen. We willen bruggen slaan tussen generaties in het jeugdwerk, inter-generatief. Waarom zouden alleen maar jonge mensen actief zijn in het jeugdwerk? Ouderen hebben juist de nodige levenswijsheid en ervaring in de omgang met God. We willen de eilandjescultuur loslaten en meer kerk zijn met elkaar. Dammetjes en bruggetjes bouwen en alles met z’n allen doen.

Beseffen we hoe gezegend we als gemeente zijn, zien we met elkaar het belang van goed kinderwerk? Samen de schouders er onder zetten, vergroot ook nog eens de saamhorigheid binnen de gemeente.

Concrete veranderingen jeugdwerk en wat/wie we nodig hebben

We willen meer inhoud geven aan de crèche/peuterkerk, verdieping van de kinderkerk, eerder starten met de club, de basiscatechese On Track aanbieden vanaf groep 7 en de mentorcatechese Follow Me vanaf klas 2.
Eerder mentorcatechese Follow Me : oudere jongeren van de huidige club hebben behoefte aan verdieping, die is er op Follow Me. Een verdiepende inleiding door de dominee en daarna het gesprek in de mentorgroep worden gewaardeerd door de jongeren.
Basiscatechese On Track : op speelse wijze Bijbelkennis en de rode draad uit de Bijbel overdragen aan de tieners met ook veel gezelligheid en het wennen aan het geloofsgesprek voeren, praten over het geloof.

Eerder starten met club : we dichten het gat in de doorlopende lijn van het jeugdwerk doordeweeks. Zodat jongeren ook makkelijker instromen bij de basis- en mentorcatechese op latere leeftijd.
Maar op de club is het ook minder praten en meer doen, meer handen(doen) en hart(ervaren) dan hoofd(weten) en hart (ervaren) (zoals vaak bij de kinderkerk). Dus juist ook voor die kinderen voor wie de kinderkerk veels te cognitief/praten/denken is.

Maar ook investeren in christelijke vriendschappen omdat vrienden later heel belangrijk zijn om wel/niet te blijven geloven/naar de kerk te gaan. Maar vooral willen we de kinderen vasthouden/eerder binden aan de familie van God, zodat ze als tiener makkelijker instromen bij de basis- en mentorcatechese.

Verdieping kinderkerk : meer hoofd en hart, meer weten en ervaren, dan op de club.

Inhoud geven aan crèche/peuterkerk : baby’s en peuters scheiden in twee groepen, en de peuters al een programma aanbieden.

Hiervoor hebben we enthousiaste, pure mensen nodig. Durf je kwetsbaar te zijn met jongeren?

Kinderen gaan voor 30% naar een club vanwege het clubprogramma, voor 70% vanwege de leiding.

Wie wil helpen om de jeugd te helpen groeien in het geloof, ze te laten zien en merken wat het is om te leven vanuit de relatie met Jezus, om samen een kerk te zijn die bruist van leven en plezier?!

Mail je keuze z.s.m. naar dominee Floris den Oudsten.

Binnen 1 of 2 weken wordt er contact opgenomen.

Opgaveformulier jeugdwerk

Je kunt je hier online opgeven

Of onderstaand printen  en inleveren bij dominee Floris.

Ik wil graag meehelpen bij : …

Crèche (0-1,5 jaar)
Peuterkerk (1,5-3 jaar)

Kinderkerk (4-12 jaar)

Club (groep 3-6)

Basiscatechese On Track (groep 7-klas 1)

Mentorcatechese Follow Me (klas 2-20 jaar)

Bidden voor de jeugd en bovenstaande jeugdwerk

 

Naam ……………………………………………………………………………………….

Adres………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer………………………… Emailadres………………………………….

Overige opmerkingen………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…

Gereformeerde Kerk of Pinksterkerk, whats in a name? – terugblik Pinksteren

Wat voor een kerk zijn wij? Aan de buitenkant staat dat wij een Gereformeerde Kerk zijn. Daar is veel over te zeggen, of dat de vlag is die de lading dekt. Maar los van onze kleine kerkgeschiedenis, zijn wij Bijbels gezien ook een Pinksterkerk, onderdeel van de Pinksterbeweging… Met Pinksteren vieren we dat wij als kerk van Christus worden vervuld. Om vast er op te vertrouwen dat wat God begonnen is, ook voltooid/vervuld zal worden… Tenminste, dat zeg ik wel, maar geloven we dat ook, dat Pinksteren ook voor ons vandaag is, ook voor ons be-teken-is/be-doel-ing heeft? Of is het iets van toen, geschiedenis, eenmalig? Moeten wij vandaag iets met Pinksteren, ja of nee?

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

 

Dag Pinksterfeest vervuld – allen bijeen – heel het huis vervuld –

op ieder van hen – allen werden vervuld met de Heilige Geest

Voor de joden in Jeruzalem was Pinksteren, 50 dagen na Pasen, een agrarisch feest. De dag waarop boeren de eerste vruchten van het land, aan het begin van de oogst, aan God offeren. Vanuit dankbaarheid om wat er was én met het gebed voor wat nog zou komen, de rest van de oogst. Maar Pinksteren was niet slechts een agrarisch feest voor de joden, there is more… Het riep ook herinneringen aan vroeger wakker, hun gedachten vermenigvuldigen zich. Herinnerde hen aan de rode draad uit het grote verhaal van God met zijn volk Israël. Het verhaal van de Exodus, de bevrijding uit slavernij en het nieuwe begin in het beloofde land. De vervulling van de belofte aan Abraham gedaan: en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden (Gen.12:3) Deze belofte werd vervuld…

Pasen, 50 dagen ervoor, was de herinnering aan het moment dat lammetjes werden geslacht en de Israëlieten werden gered van de doodsengel die de eerstgeboren doodden. Herinnering aan de bevrijdende vlucht uit de slavernij in Egypte, door de Rode Zee heen, de Sinaï-woestijn in. 50 dagen later bij de berg Sinaï ontving Mozes Gods goede geboden, leefregels voor ex-slavenvolk. Pinksteren ging daarmee niet alleen over de eerste vruchten van de oogst, begin van oogst. Pinksteren ging 50 dagen na Pasen ook over God die zijn bevrijde volk een nieuwe ‘way of life’ geeft. Om daarmee zijn doel/bedoeling te realiseren, het voltooien van Gods goede werk op aarde… Het volk Israël was (en is) een zichtbaar teken dat God vanuit hemel zich bemoeide met mensen op aarde. Hoe God zijn plan van liefde en trouw ont-vouwde onder de mensen. Israël als eersteling van oogst, als begin van de grote oogst die nog zou volgen. Daarom lees ik ook altijd die verzen uit Exodus 19:3-8 er bij. Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen: U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk, en hield hun al deze woorden voor, die de HEERE hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de HEERE.

Gods geboden zijn geen wetjes, maar Gods verlangens, hebben be-teken-is, be-doel-ing. Laat zien wat God vanuit de hemel voor ons op aarde wil, wat zijn verlangens zijn…

Zoals Mozes naar boven ging en God hem terug zond met de 10 geboden, die de basis vormde voor wat God ging ont-vouwen in zijn wereld. Zo ging ook Jezus naar boven en zond Hij zijn Geest terug, de Geest van de beloften waarbij er niets in stenen werd geschreven, maar in ons hart, die de basis vormde voor wat God ging ont-vouwen in zijn wereld.

Ik vind het geweldig om deze lijnen te zien in de Bijbel. Maar laat het niet alleen maar boeiende achtergrondinfo zijn vanuit het verleden. Maar laat het ons in beweging zetten, in vuur en vlam, laten we in de wind gaan staan…

Een orkaan in de praktijk ervaren is iets anders dan in theorie heel veel weten van het weer en schema’s, tabellen en kaartjes. Kunnen vertellen over hoe een orkaan ontstaat en hoe je die ervaart, is totaal anders dan een orkaan daadwerkelijk ervaren. Lezen en horen over de Geest is iets totaal anders dan die ook daadwerkelijk ervaren.

Daarom, wat moeten wij vandaag met Pinksteren?

Dag Pinksterfeest vervuld – allen bijeen – heel het huis vervuld –

op ieder van hen – allen werden vervuld met de Heilige Geest

Eensgezind bijeen zijn : als je er niet was, had je echt wat gemist.

De Geest wordt aan de gemeenschap gegeven, op ieder van hen, allen werden vervuld. Enthousiastelingen, jong, oud, onzeker, twijfelaars, allen werden vervuld met Heilige Geest… Niemand uitgezonderd, zoals allen heiligen zijn, zo ook allen vervuld met Heilige Geest. De Geest komt vanuit de hemel, bij God vandaan, wordt niet gerealiseerd door mensen…

Toen : verwarring, verwondering, verlegenheid. Herkenbaar? Als de Geest werkt dat je verward, verwonderd, verlegen bent? Uiterlijke kenmerken van vervulling met de Heilige Geest roept dat bij mij soms ook op. Spreken in tongen, genezingen, wonderen. Maar tegelijk, de vrucht van de Geest in Galaten 5:22 is heel alledaags… liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Bij de gaven van de Geest staan ook heel ‘gewone’ dingen, 1 Korinte 12 : Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.  (Geest heeft aan ieder iets gegeven wat nuttig is voor ander : ouderen kunnen zo jongeren helpen…) Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.

Daarnaast de Geest als Advocaat/pleitbezorger : spreekt voor jou tot jezelf : kijk wat Jezus heeft  gedaan en geloof! Het werk van de Geest van God is als de schijnwerper die iets verlicht, de lamp van beamer die iets projecteert. Een prachtige plaat op de beamer, je ziet niet waar het licht vandaan komt, maar het gaat ook niet om lamp. De bedoeling is niet dat we naar de beamer kijken, maar naar het prachtige plaatje. De Geest geeft je ook de innerlijke overtuiging dat je Gods kind bent.

De Geest is ook heel krachtig, zoals vuur en wind de BBQ doet gloeien. En ja, er zijn genoeg voorbeelden dat de Geest in alle stilte, heel rustig werkt. De transformerende kracht niet zichtbaar is, zoals een zaadje dat ontkiemt en groeit in stilte. Maar uiteindelijk zal er toch vrucht zichtbaar zijn als bewijs van het ontkiemen en groeien. Het één is niet beter dan het ander. En bij het uiterlijke en krachtige zit absoluut ook surrogaat. Maar laten we vanmorgen niet naar anderen kijken, maar naar ons zelf. Het kan niet zo zijn dat je eigenlijk niet weet of je wel of niet vervuld bent met de Geest…Want Paulus waarschuwt dat de Geest ook uitgeblust kan worden, dat het nog maar een heel klein vlammetje is in je leven en je er haast niets meer van ervaart. Als je met de Geest vervuld bent, zal jij, zullen anderen dat merken, hoe klein en pril dan ook.  Zoals een groot schip voortgedreven wordt door wind, een klein vlammetje een groot vuur kan veroorzaken.

Daarom :  wat moeten wij persoonlijk met Pinksteren vandaag?

Ben jij vervuld met de Geest, leef jij vanuit de Geest? Wil jij vervuld worden met de Geest, leven vanuit de Geest? Wil jij doen wat God van jou verlangt?

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, (…) werd heel het huis vervuld. (…) En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest

Pinksterfeest is het feest van de vervulling, de vervulling van Gods beloften, van huizen, gemeenschappen, van mensen. Wil jij je vandaag laten vervullen, laten volmaken met Gods Geest? Mag God zijn goede werk in jou verder voltooien? Mag God telkens weer er aan werken om jou nog meer als heilige te laten leven? Mag God alles bepalen in jouw leven? Wil jij leven als Gods dienstknecht? En als God er in komt, dan gaat alles wat niet-God is, er uit. Zoals beeldhouwen ook heel simpel is, alles wat niet-paard is, dat moet eruit. Als wij worden vervuld met de Geest van God, in vuur en vlam komen te staan voor God, open staan voor Gods nieuwe dingen in ons leven, onze kerk, ons dorp,  dan kan God verder gaan met zijn goede werk dat hij begonnen is ook te voltooien.

Pinksteren : openstaan voor wat uit de hemel komt. Van harte en daadwerkelijk bidden : uw wil geschiedde op aarde zoals in nu al in de hemel. Verlangen en verwachten dat dit heel letterlijk zal gebeuren als we er om bidden. Dat onze aarde wordt getransformeerd door hemelse kracht. Te beginnen bij de volgelingen van Jezus Christus, zoals het eerder begon bij het volk van God. En na Pinksteren en in onze dagen wordt ont-vouwd over de hele wereld. Maar laat het geen theorie blijven, maar levende praktijk zijn/worden. Pinksteren, een nieuwe ‘way of life’ ontvangen, vervuld worden met Gods Geest, leven met wat vanuit de hemel ons wordt gegeven om van be-teken-is te zijn, leven met be-doel-ing, als basis voor wat God wil ont-vouwen in zijn wereld.

Pinksteren begon met een heel kleine groep met heel grote impact. Ook toen waren de eerste reacties : verwarring, verwondering, verlegenheid. Maar uiteindelijk 3000 bekeerlingen, naast die cynische reacties die er ook altijd zullen zijn en blijven. Als anderen ons heel normaal vinden, dan werkt Geest of heel stilletjes…of niet…

Wat moeten wij persoonlijk maar ook als gemeente met Pinksteren vandaag? Zullen we ons vanmorgen als Gereformeerde Kerk laten omdopen tot Pinksterkerk? Rustig aan, beginnen met biddend te zingen, vanuit diepst van ons hart om vervulling met Geest. Voor het eerst of opnieuw : heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart…

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384

Gereformeerde Kerk omgedoopt tot Pinksterkerk

Op haar laatste vergadering van donderdag 17 mei heeft de kerkenraad unaniem besloten om vanaf Pinksteren niet meer als Gereformeerde Kerk maar als Pinksterkerk verder te gaan. Desgevraagd legt een woordvoerder uit dat hiermee absoluut een wissel omgaat. Niet langer de kleine kerkgeschiedenis, maar de Bijbel is leidend bij het uitkiezen van de vlag die de lading dekt. Als kerk die oorspronkelijk voortkomt uit de Pinksterbeweging is het eigenlijk ook vrij logisch. De bordjes bij de kerk zijn al vervangen, zodat alles klaar is voor komende zondag als het Pinksterfeest én naamsverandering gevierd worden. In de preek zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan deze naamsverandering en de bijbehorende consequenties. “Want”, zegt een woordvoerder, “het is begrijpelijk dat je wel de bordjes bij de kerk kan veranderen, maar dat dan ook de kerkgangers moeten veranderen. Daar heeft de kerkenraad het volste vertrouwen in, want dit alles valt mooi samen met het Pinksterfeest, als in de kerk de uitstorting van de heilige Geest gevierd wordt. Een feest waarbij we vieren dat iedereen telkens weer vervuld wordt met de Pinkstergeest. Dan komt het met de kerkgangers van de Pinksterkerk ook wel goed.”

 

De feestelijke dienst, opgeluisterd met solozang van Simone ten Brinke begeleid door Corien Baan op de piano, begint om 9.30u aan de Rijssenseweg 13 te Enter. Voor de allerkleinsten is er crèche in de kelder van Ons Centrum, het bijgebouw achter de kerk. Ook kinderen zijn van harte welkom. Voor hen is er kindernevendienst vooraf gegaan door een kindermoment waarin uitgelegd wordt hoe de heilige Geest je helpt in het alledaagse leven. Speciaal voor deze gelegenheid heeft de predikant die verbonden is aan de Pinksterkerk een zweepslag opgelopen zodat hij met zijn krukken mooi kan uitleggen hoe hulpmiddelen je helpen in het leven van alledag. Door deze blessure kan hij helaas niet bij de ingang de kerkgangers de hand geven en is het nog even de vraag of hij staand, zittend of liggend zal voorgaan in de dienst. Hoe dan ook, het wordt zondag geen doorsnee kerkdienst in Gereformeerd… Pinkster Enter…

Heiligen en dienstknechten… – terugblik zondagmorgen 13 mei

Zondagmorgen werd de doop bediend, vertelde Ellis Getkate over haar reis naar Ethiopië en dachten we na over onze werktitels ‘heiligen en dienstknechten’. Hieronder een uitgebreide samenvatting. Voor de hele dienst/preek verwijzen we naar www.gereformeerdekerkenter.nl

De brief aan de gemeente in Filippi wordt wel de meest vriendelijke brief van Paulus genoemd. Er is een heel bijzondere vriendschapsband tussen Paulus en de gemeente in Filippi en Paulus schrijft deze brief om de christenen in Filippi te bemoedigen. Is dat nodig dan? Ja! Paulus zat namelijk in gevangenis… Dat is geen pretje. Daar zit je niet om je straf uit te zitten, maar het is wachten op je veroordeling. En de Filippenzen hadden dat gehoord en waren in verwarring. Stel je voor, Paulus die de gemeente had gesticht, ze had verteld over Jezus. Die Paulus, hun Paulus, die zat in de gevangenis. Als je inspirator in de gevangenis zit, misschien al spoedig wordt gedood, dan ben je bang. Net zoals de discipelen bij de gevangenneming van Jezus ook wanhopig en bang waren, of de gemeente in Jeruzalem toen Petrus in de gevangenis was gegooid door Herodes. En dan kwam er nog bij dat de Filippenzen zelf werden vervolgd omdat ze in Jezus geloofden. Paulus zit in de gevangenis, de Filippenzen zijn in verwarring en ze worden vervolgd. We lezen Filippenzen 1 : 1-11

Vanmorgen zijn we begonnen met lezen in de brief van twee dienstknechten, slaven, van Jezus Christus : Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus. Paulus en Timotheus, twee mannen die volkomen toegewijd aan Jezus Christus leven en werken. En dat roept de vraag op : ben jij een dienstknecht, dien jij God, staat jouw leven onder gezag/macht van Jezus Christus, heeft God het voor het zeggen in jouw leven, is Hij jouw meester en ben jij zijn leerling?

En dan lezen we verder : aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Is die brief ook voor ons? Zijn wij heiligen hier in Enter? Vanmorgen zijn er gasten in ons midden, zouden ze in ons midden denken/willen : dat wil ik ook! Hier wil ik bij horen!

Heilig, ik? Je moest eens weten… En toch : aan al de heiligen in Christus Jezus, allen, niemand uitgezonderd, iedereen. Dat ben je in/door Christus Jezus, door het geloof in God.

Ik heb hier een briefje van 50 euro. Wie zou dat willen hebben? Iedereen wel. En als ik het verfrommel? Nog steeds iedereen. En als ik er op stamp? Nog steeds iedereen. Zoals het briefje evenveel waard is, zo wij ook als mensen. Je bent en blijft van waarde in Gods ogen. (luister voor de uitgebreide uitleg de preek na). Jij bent dus heilig, in Christus, als God dat zegt. De vervolgvraag is of je er naar leeft… Maar je mag het niet omdraaien: je leeft er niet naar, dus je bent daarom ook niet een heilige. Een koningskind is prins, als de prins zich niet koninklijk gedraagt, is hij geen prins-af. Jouw identiteit als heilige wordt niet bepaald door wat je doet, maar door wie je bent. Als je hoort bij gemeente van Jezus Christus, of vanmorgen besluit er bij te willen horen, dan ben je heilig Dan ben je als individu onderdeel van gemeenschap der heiligen, van die allen. Allen zijn heiligen in Christus Jezus door de liefdesrelatie met Jezus. Los daarvan worden ‘opzieners en diakenen’ genoemd. De kerkenraad en dominees zijn dus niet supergelovigen ofzo, NEE, allen zijn heilig. Dus kijk maar rond, weet niet of het als trouw gemeentelid of gast was opgevallen: allemaal heiligen! Als God zegt : ik wil met jou! Wil jij dan met mij? JA, dan ben je heilig in Christus Jezus.

Dat is wel heel makkelijk, te makkelijk? Het klopt ook niet: als je jezelf goed kent, maar zeker als je zojuist vooral naar anderen keek… Daarom: laat de gezindheid van Christus in u zijn die zei : oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. In het doopgesprek hadden we het over de waarde van de kinderdoop : iedereen telt mee, ook adoptiekinderen, gehandicapten, … Iedereen is even heilig in Christus Jezus, los van wat je doet in de gemeente. Als je dat niet meemaakt, makkelijk denkt te weten hoe het allemaal zit, dan kijk je niet zoals God… Nogmaals: je bent niet heilig vanwege wat je doet, maar wie je bent, hoe God naar je kijkt…in Jezus Christus. Christelijk geloof gaat over wat God voor ons wil, niet wat God van ons wil. Christelijk geloof gaat niet over netjes leven, dat proberen de meeste mensen te doen. Christelijk geloof gaat niet over regeltjes, geen afstand doen van dingen die je leuk vindt, niet met de grootste weerzin dingen doen waarvan je denkt dat God het van je wil, maar jij absoluut niet. Christelijk geloof gaat over het openstaan voor wat God kwijt wil aan ons, het deksel eraf halen. Wil jij Gods heilige zijn? Wil jij Gods beloften ontvangen en openen en gebruiken? Kan God aan ons kwijt wat Hij eerder allemaal al aan zijn Zoon Jezus gaf?

Paulus is duidelijk aan het begin van de brief: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus Je zou er zomaar over heen lezen, maar dan zou je Paulus nooit begrijpen. Gods genade is een bron, zijn vrede/sjaloom die alle verstand te boven gaat de daaruit voortvloeiende stroom. Hoe bevrijdend: niet hoe wij kijken, maar hoe God kijkt, vol genade en vrede die Hij kwijt wil aan ons allen. We hoeven kerk niet op te delen: grote zondaars, middelmatige zondaars, kleine zondaars, … NEE, Paulus spreekt allen aan, iedereen mag zich aangesproken weten, los van wie je denkt te zijn of wat je hebt gedaan! Genade en vrede ook voor jou…heb je het door?! Er is geen enkele beperking in het aanbod van genade… Genade, mercy (niet krijgen, wat je wel verdiend hebt, dood) en grace (wel krijgen, wat je niet verdiend hebt, leven). God heeft ons alles al gegeven voordat wij iets konden doen, toen Jezus riep : het is volbracht! Niet altijd voelbaar, maar dat ligt dan meer aan ons als ontvangers, dan aan de hemelse Gever…

Er is een heel bijzondere band tussen Paulus en Filippenzen. Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hij dankt in brief veel, met grote blijdschap, vanwege hun betrokkenheid bij/dienst aan het Evangelie! Over Bijbelse onderwijs over bidden en danken later meer. Voor nu: het vele en intense danken van Paulus vergeleken met ons gebedsleven voor anderen? Denk komende weken eens na over jouw gebedsleven om dat t.z.t. naast Bijbel te leggen. Ik dankte en bad afgelopen jaar in elk geval minder dan Paulus…  Voor mij is het een aansporing, hopelijk ook voor u, om te blijven danken en bidden : telkens, altijd, overal…

Basis voor Paulus’s blijdschap is zijn relatie met God : mijn God, persoonlijker kan niet. Door die intieme relatie met zijn God, dankt hij met blijdschap, in vertrouwen op goede afloop. Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Paulus dankt niet in onzekerheid, naar het leven kijkend alsof God niet bestaat, maar vol vertrouwen dat Hij die het goede werk begonnen is het ook zal voltooien. Vaak moeilijk om vol vertrouwen te danken als het jezelf betreft, maar er zijn toch genoeg voorbeelden van mensen die weer aanhaken, instromen, na jaren afwezigheid weer hun plek innemen…Hou vol! Paulus dankt vanwege levensveranderende werk van Jezus, ook voor werk nog lang niet voltooid is. Vol geloof, zeker weten, vast vertrouwen, dat God afmaakt waar Hij mee begonnen is. Onderweg kan er dan van alles gebeuren, waardoor je denkt : het wordt niets. Dat hoef je Paulus niet uit te leggen: gevangene vanwege geloof in Christus Jezus, christenen die tegen hem zijn.

Overdrijft Paulus door te danken, terwijl het nog niet voltooid is? Nee hij heeft een getuige, namelijk God is zijn getuige, is er bij in zijn hart, leeft met open hart voor God. Als je zo leeft, dat is toch geweldig?! Dat is volgens mij aanwijzing hoe gebedsleven idealiter er uit moet zien: telkens God als getuige weten, bij alles wat je denkt, zegt en doet, dat je geen geheimen hebt voor Hem

Daarna pas gaat Paulus bidden, heiligen zijn dus niet perfect…er is nog genoeg te bidden. Paulus kon danken, ondanks dat God nog niet alles voltooid had wat hij was begonnen, daarom nu ook bidden.

Dat liefde nog overvloediger wordt, in kennis/inzicht en alle fijngevoeligheid. Zoals in meerdere brieven ziet Paulus de liefde bedreigd. Er is liefde, die moet net als genade en vrede, vermeerderd worden, overvloediger worden. Aanwezige liefde moet verder worden ont-vouwd, moet in omvang, diepte en kwaliteit toenemen: Liefde in kennis/inzicht en alle fijngevoeligheid, aanvoelen van personen/dingen, goed inschatten. In alles moet liefde bepalend/doorslaggevend zijn, om te bepalen waar het op aankomt in leven met God. 1 Korinte 13 !!! Liefde, ook als het soms knettert binnen Gods huisgezin, in relaties, in relatie met God… Steeds overvloedigere liefde heeft doel om te onderscheiden het wezenlijke/waar het op aankomt: Leven als heilige, in dienst van God, als dienstknecht, vrucht dragen. Zonder aanstoot te geven, oprecht zijn…Vruchten van gerechtigheid, tot eer en heerlijkheid van God. Hoe zit het met onze vruchten? Kunnen anderen aan ons vruchten van bekering/gerechtigheid zien? Zijn er in maanden die zijn verstreken goede vruchten te bekennen? Of plukken anderen nog steeds wrange vruchten van ons leven? Vruchten op dag van Christus, in toekomst, mogen we naar toe groeien! Rest van je leven, vandaag beginnen.

Heiligen, kinderen van God, leef met zijn genade en vrede. Besef dat je in Gods ogen van onschatbare waarde bent, veel meer dan briefje van 50 euro. Dank vol vertrouwen omdat God niet stopt totdat alles is voltooid waar Hij mee begon. Bid dat liefde nog veel meer mag groeien. En besef : God is geen kraan die je kan aan en uitzetten, maar is een bron die maar 1 ding doet: water geven. Laat eens tot je door dringen hoeveel Jezus van je houdt!

Genade en vrede die wordt toegezegd is misschien lastig, abstract, cliché. Denk de komende tijd bij opendoen van kraan aan Gods liefde, danken omdat God maar door en door en door gaat met jou liefhebben. Dat kunnen we niet alleen, God moet ons leren om te geloven, hopen, bovenal liefhebben door zijn kracht in Christus Jezus.

Beluister hieronder de dienst.

      2018-05-13%20Ochtenddienst%20(doopdienst)%20Ds.%20Den%20Oudsten

Heiligen en dienstknechten… – vooruitblik zondagmorgen 13 mei

“Gelooft u, dat dit kind, hoewel zij van nature met ons deelt in zonde, schuld en oordeel, in Christus in genade aangenomen en zo geheiligd is, en dat zij daarom behoort gedoopt te zijn?” Zondag klinken deze woorden van de tweede doopvraag weer : geheiligd in Christus. Maar geloven we dat ook echt, bij zo’n klein babytje, bij de persoon die ons in de spiegel aankijkt? Geloven we dat wij allemaal heiligen zijn? En ben jij ook een dienstknecht?

Laatste vraag om alvast over na te denken : hoeveel is een biljet van € 50,- jou waard?
Zondagmorgen beginnen we te lezen in de brief van Paulus aan de Filippenzen.

We gaan de komende weken verder lezen in deze brief, dus zorgt dat je er bij bent! Een goed begin…

Verder vertelt ook Ellis Getkate over haar vertrek naar Ethiopië.

Welkom in kerk! Voor de kinderen is er kindernevendienst, voor de allerkleinsten crèche in de kelder van Ons Centrum.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384

Thema dienst Werk in uitvoering

Ny AKo concert

Hemelvaartsvoetbal

Datum: 10 mei 2018
Tijdstip: Direct na Kerktijd
Waar: Sportpark de Werf

Na het succes van voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar het Hemelvaartsvoetbal. Na kerktijd zal de jeugd vanaf 15 jaar het in een voetbalwedstrijd opnemen tegen de Kerkenraad! Iedereen – Gereformeerd & Hervormd, jong & oud – is welkom om deel uit te maken van een van de teams of om de fanatiekelingen toe te juichen langs de zijlijn! Vooraf is er koffie en thee, en de wedstrijd wordt natuurlijk opgevolgd door een 3e helft in de kantine. Dus zorg dat je erbij bent, 10 mei direct na kerktijd op Sportpark De Werf.

Opgave via dit formulier

Er zijn nieuwe plekken beschikbaar in onze kerk!

Ben jij tussen de 16 en 83 jaar? Heb jij graag de regie in eigen hand? Dan zijn wij opzoek naar jou!Wij zoeken vrijwilligers die tijdens de zondagmorgen of avond dienst de kerk TV en beamers in onze kerk willen bedienen.
Als gereformeerde kerk Enter willen wij op korte termijn gaan starten met het online uitzenden van onze kerkdiensten. Voor het maken van de registratie van deze dienst zijn wij opzoek naar gemeenteleden die het leuk vinden om bezig te zijn met de nieuwste technieken.
Wat moet jij doen?
– In beeld brengen van de gebeurtenissen op ons liturgisch centrum.
– Bedienen van de presentatie tijdens de dienst.
1x per maand heb je (op zondagmorgen of zondagavond) dienst.
Je hebt geen IT kennis nodig om deel uit te maken deze leuke groep vrijwilligers. Zolang jij techniek en nieuwe technieken leuk vindt ben je van harte welkom.
Wil jij je direct aanmelden of meer informatie? Dan kan door een mailtje te sturen naar arnescholman@gmail.com.

Terugblik zondagmorgen – bevestiging ambtdragers

De preek begon met de vraag aan Joop om eens een slok water uit een glas te nemen. Wat proef je? Niets! Hoe kan dat? Logisch, het glas is leeg… In 2 Petrus 2:17 zegt Petrus : deze mensen zijn droogstaande bronnen, bronnen zonder water. Daar heb je dus niets aan als je dorst hebt, net zoals je niets hebt aan een leeg glas water…

Zoals je in donkere ruimte niets ziet, dat is logisch, je hebt geen licht… (beluister kindermoment over de ontdekkingstocht naar het luik) In 2 Petrus 1:19 zegt Petrus : wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, woorden van de profeten waarop ons vertrouwen alleen maar is toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die schijnt in een donkere ruimte. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

Deze woorden zijn gericht aan gemeenteleden, maar moeten zeker ter harte worden genomen door de leiders van de gemeenten, ambtsdragers… Gericht zijn op het woord, zoals een lamp schijnt in een donkere ruimte. Zonder licht zie je niets…

Wat komt er uit ons als anderen die dorst hebben uit ons willen drinken? Levend water? Je kan pas geven als je zelf iets hebt, pas doorgeven als je zelf iets ontvangen hebt. Daarom beschrijft het formulier bij de bevestiging van ambtsdragers : voed u zelf met het woord van God! Eerst jezelf, dan anderen voeden… Het profetische woord wat vast en zeker is, waarop we steeds meer en meer zijn gaan vertrouwen.

Wat zien anderen als ze in het donker zoeken naar licht? Het Woord van God als onze lamp zolang het donker is? We hebben Gods Woord nodig totdat de dag aanbreekt, de morgenster opgaat in uw hart. Om dit allemaal beter te begrijpen willen we eerst nog kijken naar het voorafgaande, 1-15

1 Van Simeon Petrus, een dienstknecht/dienaar en apostel van Jezus Christus,

Dienstknecht/dienaar, die is eigendom / staat onder de macht van Christus en een apostel, iemand die is gezonden door Christus.

aan hen die een even/hetzelfde kostbaar geloof ontvangen hebben als wij,

Denk aan de Paaspreek : geloven is onmogelijk zonder tussenkomst van God zelf. God geeft ons het geloof, dat hebben we niet van onszelf, we hebben niets om trots op te zijn. Iedereen in de kerk is gelijk, iedereen heeft hetzelfde kostbare geschenk ontvangen, het geloof. Hoe? door de gerechtigheid/rechtvaardigheid van onze God en Zaligmaker/Redder, Jezus Christus:
Weten we het nog? Gerechtigheid/rechtvaardigheid van onze God wordt gerealiseerd op Goede Vrijdag en Paasmorgen. Als je alleen aan de ene kant van de weegschaal staat, ben je zondaar, gewogen en te licht bevonden. Je krijgt in eigen kracht die weegschaal niet naar beneden, het is een hopeloze zaak, zonde bepalen de balans… Tenzij Christus gewicht in de schaal legt door zijn dood voor jouw zonden én opstaat, tot nieuw leven. Dan wordt het werk van Jezus jou toegerekend, slaat de weegschaal door naar jouw kant, het is volbracht. Dan eist de wet van God dat je vrijgesproken wordt, dat is gerechtigheid/rechtvaardigheid. Als God naar je kijkt, ziet hij jou in Christus, ziet hij jouw advocaat, Jezus, ben jij meer dan overwinnaar. Want met Jezus ben je volmaakt, rechtvaardig. Je bent in jouw advocaat verdwenen. Zo lezen we in 2 Korinte 5 : 21 : Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Zoals Jezus niet zelf zondig was, maar als zondaar behandeld en gestraft werd aan het kruis, zo worden wij die in Jezus geloven, hoewel we niet zelf rechtvaardig en volmaakt zijn, als rechtvaardig en volmaakt door de Vader behandeld, niet uit verdienste, maar om Jezus’ wil! Wij hebben het kostbare geloof ontvangen, door gerechtigheid van God en Jezus Christus

2 moge genade en vrede voor u vermeerderd worden/overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer.
Kennis, dat is geen kwestie van verstand, een systeem, maar van je hart, het gaat om de relatie.

3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort,

Gods kracht die sterker is dan dood, heeft ons alles geschonken, nieuw leven is daar maar een stukje ervan. Alles is veel meer…
door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.

Hoe? Weer ‘door kennis’, de relatie met Jezus die ons geroepen heeft.

Weer : we kregen hulp van buitenaf, we werden er bij geroepen, zoals Maria door Jezus werd geroepen bij het open graf, zonder Jezus er helemaal niets van had begrepen.
4 Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken,

God geeft alles (grootste, kostbare beloften) wat Hij heeft aan ons… waarom?
opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur,
Om als God te worden, vol-maakt, steeds meer op Jezus gaan lijken.
nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.
Vluchten voor alles wat slecht is, zoals Jozef vluchtte bij vrouw van Potifar.

Een korte tussenstand na deze eerste verzen:

Christelijk geloof gaat over wat God voor ons wil, niet wat God van ons wil.

Christelijk geloof gaat niet over netjes leven, dat proberen de meeste mensen te doen.

Christelijk geloof gaat niet over regeltjes, geen afstand doen van dingen die je leuk vindt, niet met de grootste weerzin dingen doen waarvan je denkt dat God het van je wil, maar jij absoluut niet.

Christelijk geloof gaat over het openstaan voor wat God kwijt wil aan ons, het deksel eraf halen.

Jezus leeft, en ik met Hem, wil jij dat? Wil jij Gods beloften ontvangen en openen en gebruiken?

Kan God aan ons kwijt wat Hij eerder allemaal al aan zijn Zoon Jezus gaf?

God heeft ons al alles gegeven : Gods kracht, zijn grootste beloften, gerechtigheid, geloof, genade en vrede. God heeft ons alles al gegeven voordat wij iets konden doen, toen Jezus riep : het is volbracht! Als wij het willen ontvangen, het deksel er af halen, ontvangen we een hemels startpakket, alles! We delen in Gods natuur, worden vervuld met Gods Geest, een belofte waar we vast op mogen vertrouwen! Niet altijd voelbaar, maar dat ligt dan meer aan ons als ontvangers, dan aan de hemelse Gever… Want God heeft ons geroepen, wil ons er bij hebben, wil ons nu al onderdeel maken van zijn Koninkrijk. Alles wat wij vervolgens mogen doen, staat in het kader/de ruimte van God genade. Om te groeien en bloeien zoals God het voor ogen heeft, als gemeentelid, als ambtsdrager.

Petrus geeft één voorwaarde : nadat u bent gevlucht voor het verderf, slechte, begeerte, lust :  wat steeds meer vraagt, maar steeds minder geeft : FB? Verslaving? Slechte gewoonten? Het maakt je minder mens. En het goede omarmen, werken aan christelijk karakter, goede keuzes maken. Het maakt je meer mens :

5 En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, 6 aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, 7 aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.

8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. 9 Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is.

Want als deze eigenschappen er zijn, toenemen dan wordt je doelgericht en vruchtbaar in kennis/relatie met God. Als deze eigenschappen er niet zijn, dan ben je kortzichtig, blind, doe je maar wat…

10 Daarom, broeders en zusters,, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. 11 Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. 12 Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent.

Daarom broeders en zusters, span je in om het waar te maken, mee te gaan in Gods verlangen. Maak je roeping en verkiezing vast…

Het is de taak van de eerste pleitbezorger om God als Rechter te overtuigen jou vrij te spreken.

Het is taak van tweede pleitbezorger om de rechter in je eigen hart daarvan te overtuigen, vrij!

om duidelijk te maken wie je bent in Christus, om je te laten zien dat je ongelofelijk rijk bent.

En het is jouw taak om te luisteren en het te geloven : ik ben Gods geliefde kind!

Dan zal je nooit meer struikelen, onbeperkt toegang tot Koninkrijk van God, hemels leven. Dat is onze toekomstmuziek, maar niet alleen iets van later, het komt op ons toe, we ervaren er nu al iets van… Daarom blijft Petrus de mensen er aan herinneren, zodat ze het nooit zullen vergeten.

13 En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, 14 omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. 15 Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden.

16 Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit / hebben het met eigen ogen gezien. 17 Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. 18 En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren.
Het is geen verzinsel van Petrus, hij zuigt het niet uit duim, hij was er zelf bij, heeft het zelf gezien. En daardoor is zijn vertrouwen in de woorden van de profeten alleen maar nog meer toegenomen.

19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

Dit klinkt misschien niet leuk in onze oren, in een tijd waarin iedereen zijn/haar eigen waarheid heeft. Ervaringen, je gevoel, eigen wijsheid veel belangrijker is dan wat iemand anders zegt of vindt. Wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, klinkt als : wij hebben het… Je kan het ook anders bezien : als we ons niet laten leiden door wat God zegt, waardoor dan? Hobbelen we dan allemaal achter ons eigen gevoel aan? (voorbeeld van treintje Bijbel/God-ik-gevoel, beluister hiervoor de preek terug)

Je hoort nog wel eens de terugkerende verzuchting : de Bijbelkennis wordt steeds minder. Daarom zijn er ook plannen om de Bijbelkennis van onze jeugd te vermeerderen, binnenkort meer daarover.

Moet je als belijdeniscatechisant, als christen, als kerkenraadslid veel Bijbelkennis hebben? We kunnen van alles organiseren, veel vergaderen, maar kunnen we ook zonder kennis van de Bijbel? Nee, maar dan gaat het niet in allereerste plaats om kennis met het hoofd, maar met het hart. Heb je God lief?! Wil je op basis daarvan meer van hem te weten komen? Putten uit de Bron? Je voeden? Ik las van de week : Als een kerkenraad de tijd neemt om gezamenlijk de bijbel te lezen en te bestuderen, gaat dat nooit ten koste van allerhande ander werk dat ook gedaan moet worden. Integendeel, het werk zal alleen maar aan inhoud winnen…

Moet je veel van de Bijbel weten om een goede ambtsdrager te zijn? Laten we niet te snel vergoelijkend ‘nee hoor’ zeggen. Want Bijbelkennis kan je namelijk tot een nog betere ambtsdrager maken : niet doelloos en onvruchtbaar. Het profetische woord geeft je bagage voor onderweg, het geeft licht op je pad. De bijbel als bron waar je eigen dorst gelest wordt én waaruit je ook anderen van water kunt voorzien.

Zo mogen we vanmorgen dankbaar zijn voor wat was, wat is. Soms zeggen mensen wel eens : is het nu niet goed, niet goed genoeg? Zeker wel, maar goed kan altijd beter… Genade en vrede is niet iets stilstaand, maar wordt vermeerderd, groeit, neemt alleen maar toe. Daarom mogen, moeten we grote verwachtingen hebben bij wat nog komt. Niet vanwege de gemeente of vanwege jullie, nieuwe ambtsdragers. Maar vanwege Gods grootste en kostbare beloften die ons zijn geschonken, deel aan Goddelijke natuur. Daarom mogen, moeten we elkaar scherp houden, vasthouden aan Gods beloften, elkaar blijven herinneren aan wat we van God ontvangen hebben en nog mogen ontvangen. Toelevend naar de definitieve komst van de morgenster, Jezus zelf. Die eens zal terugkomen zoals God heeft beloofd, zie daarvoor ook de rest van de brief van Petrus. Wat begonnen was in Jezus, zou voltooid worden in iedereen die in Jezus gelooft. Nieuw, volmaakt leven, waarop we wachten zoals we wachten op het licht worden na een nacht. Tot die tijd gebruik maken van het ons gegeven licht, vasthouden aan het Woord, elkaar herinneren aan Gods beloften. In het bijzonder de ambtsdragers, zoals het formulier verwordt : zij hebben met elkaar de verantwoordelijkheid als raad der kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En herinner je telkens weer wat God heeft gezegd, beloofd : Ik zal er zijn…vast en zeker!