Wat is er mis met de wereld zoals die nu is? – vooruitblik zondagmorgen 12 januari

Zou ze jouw vriendin nog zijn? Zou je haar als buurvrouw uitnodigen voor een theetje? Zou jouw man haar als noaber mogen helpen bij een klusje in huis? Of ben je dan bang dat hij haar second, ehhh…seventh love wordt?

We ontmoeten zondagmorgen de Samaritaanse vrouw, die haar zesde man verslijt. Een echte zondares! Maar we ontmoeten ook een soort van echte SGP-er, een vooraanstaande man die zowel in de kerk als in de politiek leiding geeft. Maar volgens Jezus is hij ook een echte zondaar…

Hoe dat zit? Welkom zondagmorgen in de kerk.

 Thema van de dienst is ‘Wat is er mis met de wereld zoals die nu is?’ in de prekenserie over bijzondere ontmoetingen van Jezus. Lees gerust alvast eens Johannes 3 en 4 door.
O
ver de eerste ontmoeting ging het afgelopen zondagmorgen. De uitgebreide samenvatting en de gehele dienst zijn via de website na te lezen/luisteren.

 Vergeet je niet je schrijfblok en pen mee te nemen?!

 De kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom zondagmorgen! Want bij het kindermoment blikken we met domi Stef terug op zijn mini-preek van vorige week.  En we ontdekken het verschil tussen God en een kraan waar het water uitkomt. Je wast voorlopig in elk geval je handen heel anders na het kindermoment van zondagmorgen.
Voor de allerkleinsten is er crèche in Ons Centrum.

Naast het schoollied (Psalm 42:1), zingen we ook ‘Een rivier vol van vrede’. Oefen je thuis met de anderen al even de tekst én de gebaren?!

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

“Waar moeten we zoeken naar antwoorden op de grote vragen in het leven? En waar niet?” – terugblik zondagavond 7 januari

 N.a.v. het verhaal over Nathanaël willen we nadenken over meest fundamentele vraag van alle grote vragen in het leven: Waar moeten we zoeken naar antwoorden op de grote vragen in het leven? En waar niet? Waar zoek jij? Deel het even met je buren….

Waar zoek je, als je sceptisch bent, scepsis tegenkomt bij anderen, als je het niet altijd en in alles bij God zoekt… Want ook als christen heb je soms vragen, twijfels, scepsis bij het verhaal van God.

 De ontmoeting tussen rabbi Jezus en de latere discipel Nathanaël staat aan begin van het Johannesevangelie, na zogenoemde ‘proloog’, het keerpunt in de geschiedenis van het denken. De filosofen toen dachten : aan de basis, het begin van het universum ligt een rationele en morele orde/systeem ten grondslag. Deze natuurlijk orde noemden ze ‘logos’, wij vertalen het als ‘woord. Goed leven, was leven volgens die orde, die logos/het woord.

 Daarover lezen we in Johannes 1:1-4, zo dachten ze in die tijd en Johannes sluit daar bij aan. Maar dan vers 14, dat sloeg in als een bom, ook nu nog in een wereld waar velen leven zonder doel, met bestemming onbekend. Er is een doel in ons leven, iets waar we voor gemaakt zijn, we zijn onderdeel van een groter plan. De wereld is geen toeval, het leven geen toevallig proces van evolutie, er is een plan/bedoeling. De betekenis van het leven vind je niet in een principe of structuur maar bij een persoon die op aarde heeft geleefd.  Dat is revolutionair : goed leven is niet goed nadenken, daarmee dus niet weggelegd voor gewone mensen. Als het christelijk geloof waar is, dan is het goede leven te vinden in een persoon met wie je een relatie kan aangaan, is het goede leven binnen handbereik voor iedereen die Jezus beter wil leren kennen. Een relatie aangaan, liefde, is niet alleen voor denkers, maar kan iedereen overkomen die er voor open staat. Laten we, samen in de naam van Jezus, samen bidden en samen zoeken naar het plan van onze Heer. We zingen ‘Samen in de naam van Jezus’

In Jezus’ tijd waren er nog geen universiteiten, je sloot je als student aan bij een leraar/rabbi. Het is dus een alledaags tafereel als rabbi Jezus zoals andere rabbi’s met leerlingen/studenten in contact is. We lezen Johannes 1: 44-52.

 Nathanaël heeft 3 problemen : hij is een tikje verwaand, verkeerd in geestelijke nood en gaat/wil te snel.

 1) Nathanaël is een tikje verwaand, als hij vol minachting sneert : kan uit Nazareth iets goeds komen? Nazareth, daar keek iedereen op neer… Nathanaël denkt vanuit een systeem : Nazareth is fout, punt. Nathanaël is een echt mens : neerkijken op anderen, ook als anderen op jou neerkijken. Want Nathanaël kwam zelf uit Galilea, dat was minder dan Jeruzalem, maar in Galilea had je nog Nazareth… NOS-mensen, niet-ons-soort-mensen, zien er anders uit, zijn anders, minder…Het is een menselijke behoefte dat anderen ons zien als normaal/goed/oké. Om dat beeld te verstevigen, schilderen we anderen af als minder/slechter/niet oké.

Voor Nathanaël was het duidelijk : iemand uit Nazareth die antwoorden geeft? Laat me niet lachen. Veel mensen kijken vandaag zó naar christendom, zóals Nathanaël naar Nazareth keek. Het christendom komt nog steeds uit Nazareth : niets voor mij, onzin, heb er genoeg over gehoord, iets goeds?

 Maar deze manier van reageren/afwijzen levert je 2 problemen op:

1) Het is altijd dodelijk : het vernietigt alle creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Als je jouw sleutel kwijt bent, waar zoek je dan het eerst? Waar ze kunnen zijn, maar als ze daar niet zijn? Dan moet je verder gaan zoeken, daar waar ze niet kunnen zijn en daar vind je ze vaak. Niets is dodelijker dan op voorhand bepaalde dingen van de hand wijzen, niet openstaan voor iets nieuws…

2) Maar er is een dieper probleem : je snijdt levensader door die waarschijnlijk veel van jouw eigen kernwaarden gevoed heeft.

Het christendom is de oorsprong/bron/wortel van één van de grondbeginselen van een vredige samenleving. Je vijand liefhebben i.p.v. doden. Elk mens is naar Gods beeld geschapen, en daarmee gelijkwaardig. Armen/ziekenzorg.

Zonder christendom waren de mensenrechten nooit zo algemeen aanvaard in onze cultuur. Naastenliefde, barmhartigheid, was/is (!) waanzin in een wereld waar de recht van sterkste overheerst, winner takes it all. Toen kwam het christendom : elk mensenleven is evenveel waard, het gaat over de allesovertreffende liefde, ook voor vijanden…

Maar dat kan je toch ook geloven zonder de Bijbel?! Is dat zo?

Bijbelboek Genesis beschrijft hoe de cultuur eruit zag voor God met zijn lichtstraal in de duisternis scheen:

– het eerstgeboorterecht : de oudste zoon erfde alles, andere kinderen kregen dus niets.

Maar God kiest telkens de jongste zoon uit, niet die de wereld verwachtte.

Abel boven Kain, Izak boven Ismael, Jakob boven Esau, David boven 7 oudere broers.

– vrouw met veel kinderen was een zegen, vrouw zonder kinderen was een schande.

Maar God kiest telkens vrouwen uit zonder kinderen voor zijn plan en opent hun schoot.

Sara, Rebekka, Hanna, Elisabeth

Altijd werkte God door mannen en jongens, vrouwen en meisjes die niemand zag staan. Jezus en christendom werden niet populair vanwege het opleuken van wereld, maar van het beter maken. Dat gebeurt/de op totaal andere manier, botst met alle andere culturen en religies, met onze regels en gevoel. Het christendom is anders dan al het andere, revolutionair, al hebben we er iets gewoons van gemaakt… Als je wel een goed mens wil zijn, naastenliefde/zorgen, wat voortkomt uit de Jezusbeweging, waarom Jezus niet? Als je wel de vruchten/goede werken wil, waarom niet de stam/het christendom, de wortel/het begin/Jezus? Jezus die het leven verklaart, betekenis en doel geeft, een groots plan met je leven heeft. Want je loopt een risico : als je de bron negeert, dan kan het water vertroebeld raken. Als de waterstroom blokkeert, kan het droog worden…

Wees niet als Nathanaël, pas op voor je vooroordelen, voor minachting en afwijzing van het onbekende/nieuwe…

 2) Nathanaël verkeerd in geestelijke nood/crisis : hij kreeg geen goede antwoorden op zijn levensvragen.

Eerst is het : Nazareth, kan daar iets goed van komen??? En niet veel later : u bent de zoon van God, koning van Israël!!! Zodra Jezus wat betrouwbaar bewijs geeft over de vijgenboom, kiest Nathanaël heel snel voor Jezus, te snel? Het probleem van Nathanaël hebben velen om hem heen. De Joden werden onderdrukt door de Romeinen en ze hadden geen idee wat God aan het doen was. Ze hadden een gezamenlijke identiteitscrisis : wat was hun toekomst, waren ze nog steeds Gods volk of niet meer? Had God hen in de steek gelaten?

Herkenbaar? Als velen God loslaten, zijn huisgezin de rug toekeren, zijn kinderen belachelijk maken?

De vragen van Nathanaël kregen geen goede antwoorden, daarom gaat hij toch maar mee naar Jezus uit Nazareth, hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt.

Veel mensen zijn op zoek naar antwoorden op levensvragen, naar zin/doel… Dichter Auden, als kind christelijk opgevoed, maar had als ‘weldenkende volwassene’ geloof en God losgelaten. Maar tijdens WO II werd hij weer gelovig, ging hij weer naar kerk, en dat bleef ook toen de oorlog over was… Oorzaak? De nazi’s deden niet eens hun best alsof ze geloofden in rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. Het licht ging uit : je vijanden liefhebben als jezelf is een gebod dat alleen paste bij verwijfde zwakkelingen…aldus de nazi’s. Het was openlijke ontkenning van het liberalisme, alles waar Auden als weldenkend mens voor stond. Het nazisme bloeide niet op in één of ander barbaars land, achterlijke cultuur, maar in één van de meest ontwikkelde landen van Europa, de bakermat van cultuur. In die wereld kon Auden niet geloven dat hij nog langer er vanuit kon gaan dat de waarden van het liberalisme vanzelfsprekend waren voor ieder weldenkend mens.

Maar als je overtuigd bent : hoogopgeleide nazi’s hebben het mis en hoogopgeleide Engelsen hebben gelijk,  wat is het dat onze waarde juist en goed maakt en die van de ander onjuist en fout?

Het leven is te spannend, te veranderlijk, te ingewikkeld om maar je eigen beloften en waarden te houden, met als gevolg dat je die beloften en waarden elke keer als het jou uitkomt kan verbreken. Of we dienen een goede God die het beste met ons voorheeft, ons vol-maakt met geloof, hoop en liefde, of een monster, soms een wolf in schaapskleren, die alles er aan doet  om ons het kwade te laten doen. Als je niet het eigendom van Christus bent, als Hij niet je houvast is, dan ben je speelbal van satan…

Voor Auden had het christelijk geloof afgedaan, dat kwam uit Nazareth. Maar toen de nazi’s aan de macht kwamen, ontdekte hij iets. Hij geloofde in mensenrechten, in vrijheid, in de rede, het liberalisme, maar waarom? Het principe in de natuur is dat de sterken de zwakken opeet, zo is het systeem. Als het dus natuurlijk/normaal is dat sterken de zwakken opeten, als wij hier alleen maar op aarde zijn gekomen door het natuurlijke/ongeleide proces van evolutie, waarom denken we er dan ineens heel anders over als sterke landen zwakke landen beginnen op te eten? Waarom zeggen we dan dat het fout is? Op grond waarvan doen we dat? Op grond waarvan is het fout als het ene volk het andere volk wil uitroeien? Het is toch natuurlijk? Waarom is IS/Al Qaida, die ander, het kwaad, en waarom is VS/Europa, het westen, wij goed/beter? Op grond waarvan is het goed/fout dat Europa haar poorten sluit en vluchtelingen laat verzuipen en creperen? Als er geen God is, dan zijn mijn opvattingen van wat goed/fout is gewoon mijn persoonlijke mening. Hoe kunnen we dan afkeuren wat anderen doen, zeggen of denken? Weten wij het altijd beter?

Auden realiseerde zich dat hij niet het recht had om tegen anderen te zeggen dat zijn gevoelens en gedachten overtuigender waren dan die van de ander, tenzij er een God was… Waarden die we koesteren zijn illusies/zeepbel, tenzij er een God is. Auden was er van overtuigd dat ze geen illusies waren, dat genocide, vreemdelingenhaat echt fout is. En hij trok de onvermijdelijke conclusie dat er een God moest zijn. Net als Nathanaël had Auden last van omgeving die christendom belachelijk vonden, geen serieuze optie. Maar zijn onbeantwoorde vragen zorgden er voor dat hij opnieuw naar Jezus ging kijken, zoals Nathanaël  toch mee ging met Filippus, naar die man uit Nazareth. Bij beiden had hetzelfde effect : dichterbij komen, doet zien en geloven, daarom : kom en zie! Relatie!

Je kan nooit bepalen of iets goed of fout is, als je niet weet wat het doel er van is. Hoe kan je weten of horloge goed of slecht is? Pas als je weet wat de bedoeling ervan is. Probeer met een horloge een spijker in de muur te slaan en het gaat kapot. Maar is het dan een slecht horloge? Nee, daar was het niet voor gemaakt, was niet bedoeling ervan. Bedoeling is om de tijd te tonen.

Zo ook bij mensheid : hoe kan je zeggen of iemand een goed of slecht mens is, goed of fout doet, als je niet weet waar de mens voor gemaakt is, wat de bedoeling van de mens is?

Probleem : als je gelooft dat er geen God is, de mensen zonder bedoeling bestaan, dan mag je nooit meer over goed of kwaad spreken.  Als je niet gelooft dat we ergens voor gemaakt/bedoeld zijn en je zegt toch : zij leven niet op de goede manier, dan ben je niet eerlijk, niet consequent. Waarom zou jouw mening belangrijker zijn dan de mening van een ander weldenkend mens?

Ik kan niet bewijzen dat God bestaat, dat het christelijke geloof waar is. Ik kan wel laten zien dat er goede redenen zijn om in Jezus te geloven, er een verhaal is dat helpt. Als je net als Nathanaël zoekt naar betere antwoorden op de grote vragen dan je nu krijgt, denk dan eens goed na over Jezus uit Nazareth, over zijn wereld-veranderende opvattingen. Er is geen goede reden om dat niet te doen. Want wat eerst als onzin werd gezien, is nu voor ons normaal.

 3) Nathanaël wil te snel : Jezus daagt Nathanaël uit harder/langer na te denken.

Begrijp je wie ik werkelijk ben? Jij gelooft om die reden, omdat ik wist van jou onder die vijgenboom. Ik zal je de waarheid vertellen, vanaf nu klimmen engelen van beneden naar boven. Jezus verwijst naar Jakob bij Bethel, engelen als tekenen van Gods aanwezigheid in een donkere situatie. Duister, omdat de mensen zich van God hebben afgekeerd en elkaar kapot maken, minder vinden. Daardoor is er als het ware een betonnen plaat tussen hemel en aarde gekomen, tussen ideaal en werkelijkheid. Maar dan die droom die geen bedrog is: op één of andere manier is er verbinding tussen hemel en aarde, Jezus beweert het ongelofelijke, dat Hij die weg is, de brug tussen hemel en aarde. Dan valt er licht van de hemel op de aarde, dringt Gods liefde als een lichtstraal door in onze duisternis, is er weer licht!

Nathanaël, jij denkt misschien dat ik op een paard spring om de Romeinen te verjagen, maar ik ga je iets laten zien dat veel groter is. Want als ik de Romeinen zou verjagen, zou er niets veranderen aan toestand waarin de mensen verkeren. Het kwaad en de dood zouden niet worden overwonnen, wereld niet vernieuwd. Ik heb een gat geslagen in de betonnen plaat tussen hemel en aarde, het licht breekt door, er is contact met God. Doe je eigen vooroordelen weg, kom net als Nathanaël kijken, over hem praten met anderen. Bijvoorbeeld als binnenkort de belijdeniscatechisatie start. Wees bereid om jouw prioriteiten en kijk op de wereld te laten veranderen. Wees bereid om uit je systeem te stappen, je comfortzone te verlaten, het saaie leven van je regeltjes of gevoel volgen. En om een relatie aan te gaan, open te staan voor het nieuwe, het onbekende. Jezus die roept : spring maar achterop, ik weet wel de weg…

Wat je ook verwacht en hoopt, waar je ook van droomt, je zult iets ontdekken wat veel groter is dan Nazareth. Niet in jezelf, in je eigen vooroordelen zoals Nathanaël, maar bij Jezus die jouw toekomst opent, vind je alles!

 De hele dienst inclusief preek en extra voorbeelden is te beluisteren via de website.

Zondagmorgen 14 januari ontmoet Jezus een insider en outsider. We denken na over de vraag : wat is er mis met wereld zoals die nu is? We lezen uit Johannes 3, daar ontmoet Jezus een moreel hoogstaande insider, een politiek en religieus leider van de gevestigde orde. En we lezen uit Johannes 4, daar ontmoet Jezus een in sociaal, moreel en religieus opzicht buitenbeentje, toevallig ook nog eens een vrouw.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 

Waar moeten we zoeken naar de grote antwoorden op de grote vragen van het leven? En waar niet? – vooruitblik zondagavond 7 januari

Hoe weet je of iets goed of slecht is? Is een horloge dat kapot gaat, omdat je er een spijker mee in de muur wil slaan, een goed of slecht horloge? En is een mens dat iemand anders vermoord, goed of slecht? Maar wie bepaalt dat dan? Heb jij het altijd goed en de ander het altijd fout? Hoe kan het dat weldenkende mensen dingen totaal anders kunnen zien dat jij dat doet? Hoe kan het dat wij soms radicaal dingen afwijzen of negeren, zonder ons er echt in verdiept te hebben?

Zondagavond ontmoeten we nogmaals Nathanaël, die sceptisch is als een vriend over Jezus uit Nazareth begint. We maken ook kennis met dichter Auden, die, christelijk opgevoed, als volwassene was afgehaakt wat betreft kerk, geloof en God. Als weldenkend mens kan hij prima zelf bepalen wat goed of fout is. Tot hij wordt geconfronteerd met het nazi-regime en ziet wat andere weldenkende mensen doen. In zijn ogen is hun gedrag fout, in hun ogen is hun gedrag goed. En het gebeurde niet in één of ander barbaars land, maar in één van de meest ontwikkelde landen van Europa. In die wereld kon Auden niet langer meer geloven dat ‘goed’ voor iedereen hetzelfde was, als je maar weldenkend was en als een goed mens wilde leven.

Waar zoeken wij de grote antwoorden op de grote vragen van het leven? In de wereld waar het recht van de sterkste geldt? Waar het leven een evolutionair proces is, zonder een specifiek doel. Maar waarom botst dat met alles wat in ons is als een sterk land en zwak land ‘opeet’? Op grond waarvan zeggen we dan wat goed of fout is? Zijn onze opvattingen over wat goed of fout is niet meer dan persoonlijke opvattingen? Zijn wij dan toevallig altijd beter dat wij de ander kunnen zeggen wat goed of fout is?

We denken met elkaar na over waar we de grote antwoorden moeten zoeken op de grote vragen van het leven, en waar niet…

De preek is misschien best pittig. Daarom zal een uitgebreide samenvatting ervan gelijk na de dienst al te lezen zijn op www.gereformeerdekerkenter.nl Om zo te helpen om die grote antwoorden te vinden…

Welkom in de kerk die om 19.00u begint.

Hartelijke groet,

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

Wie ben jij?! – vooruitblik zondagmorgen 7 januari

Zondagmorgen vragen we ons af wie wij zijn. Zoals dat ook aan Johannes werd gevraagd: wie ben jij?! We zien Johannes en andere volgelingen van Jezus in hun zoeken en vinden, in hun scepsis en getuigen van wie Jezus is. Hoe verschillende karakters, met verschillende benaderingen, tot de ontdekking van hun leven komen. En we ontdekken dat Marco Borsato gelijk had toen hij zong dat de hemel steeds een stukje open kan gaan en dat dit geen bedrog hoeft te zijn. Jezus zegt zelf namelijk dat zijn volgelingen de hemel geopend zullen zien… Dan verbleken de sterren niet, zien we ook geen sterretjes, maar zien we de sterren steeds helderder stralen, als tekenen dat het Licht steeds meer en krachtiger de duisternis verdrijft.

Tijdens deze Nieuwjaarsdienst is er géén kinderkerk, want de kinderen doen tijdens de preek een preekbingo. En er zijn meerdere ‘kindermomenten’ tijdens de dienst en de preek. Een dienst voor jong én oud. Er is wel crèche voor de aller-allerkleinsten. Na de dienst willen we onder het genot van koffie en thee elkaar het goede toewensen voor het nieuwe jaar. Van harte welkom in deze Nieuwjaarsdienst die deze zondag een half uur later begint, om 10.00u!

Hartelijke groet,

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

Hoe vol genade en waarheid was 2017 voor jou? – vooruitblik Oudejaarsavond

Op Oudejaarsavond lezen we verder in het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Los van het feit dat het goed is om het oude jaar samen als huisgezin met God te eindigen, is het ook fijn om samen verder te lezen in dit geweldige Bijbelboek.

Op Oudejaarsavond staan we vooral stil bij het feit dat Christus onder ons heeft gewoond, ‘getabernakeld’, zijn tent naast onze levenshuizen heeft neergezet. Dat we daarmee Gods heerlijkheid zien, vol van genade en waarheid. Was het jaar 2017 voor ons een jaar van genade en waarheid, hebben we genade op genade ontvangen? Durf jij het aan om je eigen huis te verlaten en te naderen tot God? Welkom in de kerk om 17.00u!

Aan deze dienst verleent het mannenkoor zijn medewerking.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

In de spotlights : God zoekt jou op – terugblik Kerstmorgen

De afgelopen weken van Advent was een periode van verwachting, van uitzien, maar ook van inkeer, zelfreflectie en bekering. We lazen het Bijbelboek Jona, over de profeet Jona die naar Nineve moet, maar God ongehoorzaam is… En als Jona dan gaat, dan blijkt hij maar weinig van Gods liefde en genade voor iedereen te willen begrijpen. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”, dat gaat er bij Jona niet in… Dominee Jona is één van de voorbeelden van ongehoorzaamheid van Israel, Gods mensen, richting God. Waar wij stoppen met onze liefde, daar stopt Gods liefde niet…God gaat door, laat nooit los. Gods mooie plan met de mensheid, met Israel, werd keer op keer vernietigd, Zijn droom werd een nachtmerrie. Waar God droomde dat de profeten, het volk Israel, partner zou zijn, anderen jaloers zouden maken, maar ze zijn ongehoorzaam. En als Gods liefde dan concreet wordt in Nineve, deze slechte mensen een betere toekomst krijgen, dan wil Gods profeet Jona daar niet in meegaan, wordt hij boos… God raakt zwaar teleurgesteld! Het is bizar : Gods trouw ondanks menselijke ontrouw, Gods liefde ondanks menselijke haat, Gods licht in onze duisternis. God gelooft in ons, nu wij nog in Hem. Want Jona toen, deed het ogenschijnlijk helemaal niet zo slecht, hij leek best op ons… Wij hebben meer gemeenschappelijk met Jona en Nineve dan we denken of willen, er is nog weinig veranderd… Halfhartig, onverschillig, ze noemden goede kwaad en kwade goed, in je comfortzone blijven, niet naar Nineve willen. Soms zeggen beelden meer dan woorden :
Er is niets nieuws onder zon, het kwaad uit Nineve stijgt tegelijk op tot God met het kwaad uit onze samenleving, wij die ook massaal deze hoogzwangere vrouw uren zouden negeren, niemand doet iets. Het filmpje trof me. Een hoogzwangere vrouw met kind van 3 die al vanaf 6.00u tot 14.00u daar zit. Niemand die iets doet, iedereen loopt door… hoogzwangere vrouw met kind van 3 wordt 8u genegeerd… Dan wordt er een filmset van gemaakt, velen blijven staan, kijken, filmen. Als dan ‘actie’ wordt geroepen, komt niemand in actie. In de spotlights, maar niemand zoekt haar op… Als het erop aan komt, laten we de medemens, schepsel en kind van God, zo hard vallen… Zijn we schijnheilig : we bidden wel ‘uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel’, maar ondertussen… Of we nu wel of niet ons best doen, we krijgen die hemel op aarde maar niet voor elkaar, terwijl de hel overal los kan breken, in het groot en klein. Maar God laat niet los! Hij deed het niet, keerde Nineve niet om… Meer nog : God komt in actie, het is Kerst geworden, Hij deed het wel, zond zijn Zoon…licht van wereld. Dit licht schijnt in onze duisternis en de duisternis heeft licht niet in haar macht gekregen, niet kunnen overwinnen…

We lezen Johannes 1:1-18

Heeft u wel eens in de spotlights gestaan? Of een toneelstukje opgevoerd, meegedaan in een dramastuk of musical?

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 14En het woord is mens geworden en heeft onder ons, bij ons gewoond…

Het woord, het gesproken woord, een hoorbare stem is zichtbaar, tastbaar, vlees en bloed geworden. Zoals woorden, dode letters, tot leven kunnen komen. Zoals je een toneelstuk ademloos kunt lezen, maar pas echt tot leven komt als het wordt gespeeld. Het is nog indrukwekkender als je onderdeel bent van een levendig toneelstuk, je er midden in zit. Ik heb weinig verstand van drama en theater, maar bij goed drama/toneel/theater staat er iets op het spel. Dan herken je jezelf in het spel, gaat het om jouw zaak, staat jouw eigen leven op het spel.

De Bijbel leest ook als een groot en groots dramastuk. Bij het drama van de openbaring van God passen eigenlijk geen  toeschouwers. Bij het lezen van de Bijbel ontdek je steeds opnieuw dat jezelf op het podium staat. Logisch, als God de schepper, de schrijver en regisseur van het stuk is. God die de ruimte schept waarbinnen het stuk kan spelen. Daar doen de eerste woorden van Johannes-evangelie ook aan denken. Herinneren ons aan de eerste woorden van de Bijbel, Genesis 1:

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

Daarmee is deel 1 van het drama begonnen, met licht en daarna ontstaan van leven. De mens geschapen naar Gods beeld. Dit eerste deel wordt in mythische taal beschreven met spelers als Adam en Eva, waarna ook de volkeren in zicht komen. Het geeft ook de omvang van de toneelvloer aan. Het is een brede vloer, hemel en aarde, waarop mensheid zich bevindt. God is er wel op betrokken maar op afstand. Het blijft onduidelijk waar het naartoe gaat. Al snel staat hele toneelvloer onder water, overstroomd door de zondvloed. Als de vloer boven water komt volgt er een absurd en ook mislukt project van torenbouw van Babel, dat mensheid in verwarring en verstrooiing achterlaat : chaos, terug naar af…

Deel 2 speelt zich af op een kleiner toneel : Abraham, Izak, Jakob, Jozef,… Het is een intensief en heftig stuk, God is er dramatischer dan in het eerste deel. Grote figuren uit Israel vestigen de aandacht op zich: aartsvaders, koningen, priesters, richters. Mensen van vlees en bloed, met hun hoogte- en dieptepunten. Maar ook zien we profeten, in de Adventtijd lazen we over profeet Jona, andere profeten. De worsteling van een profeet met zijn God en de worsteling van God met zijn profeet. Een haat-liefdeverhouding, tussen God en mens, God en zijn volk. Het lijkt wel of ze alleen maar ongelukkig van elkaar kunnen worden en op elkaar stukbreken. Het volk Israel valt uit elkaar, raakt verstrooit in ballingschap… Het is uiteindelijk de voortzetting van de eeuwenlange crisis met andere ingrediënten…Alles roept en schreeuwt om deel 3…

Deel 3 bevat het beslissende spel. In naam van God van Israel van deel 2 en met oog op volkeren van deel 1 gebeurt wat maar één keer kan gebeuren : het Woord is vlees, mens geworden. Niet een mens naar Gods beeld, maar God zelf wordt mens. God neemt de gestalte aan van de mens, wordt vlees en bloed, God komt in de aardse werkelijkheid zoals deze is en is geworden of verworden. Dit is revolutionair, nergens mee te vergelijken. De regisseur is nauwelijks meer van de hoofdspeler op het toneel te onderscheiden. Dit blijft het meeste verwonderlijke en spannende moment van het hele stuk. Volgens velen kan het ook niet : God die mens wordt? Volgens anderen is het niet nodig en niet wenselijk : Ik kan het prima zonder God. Waar het licht, de spotlight, eerst van hele hemel en aarde al verkleinde naar Israel valt het nu op nog kleiner deel van toneelvloer: Bethlehem. Verder lezend de komende maanden wordt het nog meer gefocust, uiteindelijk op het kruis op Golgotha en het lege graf op Paasmorgen.

Voor nu blijven we even stilstaan bij begin deel 3 : het Woord is mens geworden. Het is niet te bevatten. Het Woord dat er altijd al was, het Woord was bij God, het was God zelf. Alles is er door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen, en wat voor licht… Het licht zoekt in de duisternis, zoekt ons op.  Zoals een schijnwerper kan zoeken naar drenkeling, verdwaald kind, vermist persoon. Geweldig! Aan alle duisternis, reddeloosheid, verlorenheid, onzekerheid is einde gekomen. Want de duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen, heeft het niet kunnen grijpen. Voor de eerste keer kon de duisternis het licht niet overwinnen. Dat komt, dat vertelt Johannes ons, dit is het ware licht, dat ieder mens verlicht. Niet een enkeling, niet bevoorrechte mensen, niet…  Iedereen, wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt. Maar waar duisternis het licht voor de mensen niet kon uitschakelen, daar gebeurt iets dramatisch: de mensen zelf kennen, herkennen, het licht niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen… De schrijver van het toneelstuk wordt genegeerd, de regisseur weggestuurd, de eigenaar van het theater, komt er niet in…

Ik zou de stekker eruit trekken, lichten uit, deur dicht en op slot. Alles in duisternis achterlaten. Heb je de perfecte wereld geschapen waar de mensen een puinhoop van hebben gemaakt. Bloed, zweet en tranen, heb je zelfs je eigen Zoon er voor over en dan bedanken ze voor de eer en genade. Ik zou, als ik God was, er klaar mee zijn : Stelletje ondankbare, arrogante, … Goddank ben ik God niet. Want de stekker wordt er niet uitgetrokken : God doet het niet. Meer nog : het drama gaat verder, God steekt er nieuwe energie in. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. God zegt: wil jij met Mij? God nodigt u, jou, mij uit om met Hem mee te spelen. Het Licht zoekt ons als toeschouwers op en nodigt ons uit.

Dan staan we ineens zelf op het toneel. Andere spelers zijn even weg. Gaan we spelen of lopen we weg? Grijpen we deze kans of vluchten we duisternis is, weg van het licht? Het is een vrije keuze, we worden niet gedwongen, terwijl we hoe dan ook in dit dramastuk van God zitten. Hij heeft ons geschapen met een plan, als onderdeel van het totale dramastuk. We zijn geen marionet, maar ontvangen wel de uitnodiging om de rol die de regisseur voor je heeft gekozen op je te nemen. Daarbij accepteren dat je het leven niet zelf uitvindt, maar de rol op je nemen waarvoor je wordt uitgenodigd. Daarbij gaat het niet om jou alleen, maar om het geheel. Meespelen in het stuk van God haalt het beste in je boven, tilt je boven jezelf uit. De angst dat je aan handen en voeten gebonden bent in een leven met God zit diep. Omdat veel mensen die zich christen noemen krampachtig en wettisch leven. Maar op het toneel zijn weinig regels, gaat het om spontaniteit en passie. De weinige spelregels willen voorkomen dat je buiten spel komt te staan. Als het zwaar valt, weten we dat God zelf onderdeel van het spel is geworden. In Jezus werd God mens, dienaar/slaaf, de rol waar iedereen voor bedankt. Wat doet het met u, jou en mij dat God mens werd, Hij ingreep in toneelstuk dat chaos, hel op aarde, was geworden? Om van het zooitje ongeregeld dat aanrommelt in duisternis, weer iets prachtigs te maken, hemels. Binnenkort start belijdeniscatechisatie, 20 avonden nadenken over thema’s uit dit Bijbelse drama.

God nodigt u, jou en mij uit om mee te spelen in zijn stuk, op zijn toneelvloer, volgens zijn script…

We weten wat de twee reacties zijn: Bedanken of danken. Aannemen of afwijzen. Ontvangen of wegsturen. Kennen of ontkennen. Geloof of ongeloof. Licht of duisternis. Wat is uw, jouw en mijn reactie?

We vieren vandaag niet alleen het wonder van de geboorte van Christus, maar ook het wonder van de geboorte/wording van Gods kinderen. Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Geloof in Christus, verwonder je, om zo ook zelf nieuw geboren te worden, te leven als kind van God.

De hele kerkdienst, inclusief de liederen gezongen door soliste Annemiek Imhof-Lubbers, is via de website na te beluisteren.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

Dominee, huisje-boompje-beestje en euthanasieverzoek aan God – terugblik zondag 24 december

Aan wie heb jij een hekel, welke (soort) mensen halen het bloed onder jouw nagels vandaan? En is je woede en haat terecht?

Het Bijbelboek Jona is hilarisch en confronterend tegelijk. Profeet Jona, een dominee, dienaar van God, krijgt de opdracht van God om naar de heidenen in Nineve te gaan. Je verwacht dat hij dat gelijk doet, vol verlangen om over Gods liefde te vertellen aan de heidenen. Maar nee, hij vlucht, doet verstoppertje in het ruim, denkt dat hij voor zijn Opdrachtgever kan weglopen. Door deze grote ongehoorzaamheid kan Jona ook niet meer bidden…niet meer : uw wil geschiedde… over de lippen krijgen. Jona was een toegewijd christen, had bewust gekozen voor God en kiest nu bewust tegen God. De storm, het overboord gejonast worden, de zeemannen met hun lofprijzingsdienst aan dek, de eerste heidenen die tot geloof komen. Jona verdrinkt niet, maar wordt opgeslokt door vis, na drie dagen en nachten gaat Jona eindelijk bidden. God wil nog meer heidenen zijn liefde laten zien, dus Jona wordt weer aan land gezet, uitgekotst. Jona, zoals een arend nieuw bevleugeld (Psalm 103), krijgt nog een keer de opdracht om naar Nineve te gaan, nu gaat hij wel. Bizar: na vernietigende preek van Jona, bekeert iedereen in Nineve zich… Ze verlaten hun slechte weg, roepen met kracht tot God, vasten, focussen op God, want misschien krijgt God berouw…En inderdaad : God deed het niet… Na Jona 3 verwacht je Jona die geloofsverdieping geeft aan jonge gelovigen in Nineve. Dat Jona dolblij is over radicale en massale bekering van deze grote zondaars na zijn preek, zorgt voor nazorg. Bidt om hun redding, want Jona wist als geen ander wat het betekende om door God gered te worden… Geen pek en veren, geen galg, maar ereburger Nineve, standbeeld voor held Jona. Op zee maakte Jona het feest niet mee op het schip, nu staat Jona op de eerste rij, loopt vooraan in de polonaise.

We lezen Jona 3 : 10 – Jona 4 : 1-11

Herkenbaar? Dat je echt boos bent op iemand anders, maar is het terecht? Niet dat mensen wel eens een keertje tegenvallen, zoals huis-tuin-keuken-dingetjes. Maar dat ‘dat soort mensen’ altijd fout zijn…hebben het altijd gedaan…die persoon, als je die eens… Dat ene voetbalteam, buitenlanders, moslims, homo’s, kansloze figuren, graaiers, collega’s die naar beneden trappen en naar boven likken,…

1 Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede.
Jona stelt zich aan, hij ergert zich kapot zoals volwassenen dat kunnen, en dat bij iets moois. Nog erger, Jona wordt woedend…op God. Waar God in Jona 1-3 kwaad was over het kwaad van Nineve, neemt Jona nu die kwaadheid van God over als God zijn kwaadheid heeft losgelaten. Als God het niet doet, als God terugkomt op wat Hij gedreigd had Ninevieten aan te doen, genadig is, mercy (niet krijgen, wat je wel verdiend hebt, dood) grace (wel krijgen, wat je niet verdiend hebt, leven) dan wordt Jona kwaad! Woedend op God! Kwaad omdat Nineve zich bekeerd, omdat God het niet doet, ze niet hun verdiende loon geeft maar genade toont… Terecht toch?! Zijn de Ninevieten niet gewoon huichelaars? Het gaat allemaal wel heel makkelijk… Jullie zouden me niet geloven als ik op missie zou gaan en zou mailen dat 120.000 mensen in één keer zich hadden bekeerd, na preek van mij…en wat voor mensen…

2 Hij bad tot de HEER en zei: Och HEER, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten! Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, Die berouw heeft over het kwaad.
Jona gaat bidden, praten met God, verschilt dat veel van Jona 2 in de vis? Jona die het allemaal weer weet, heb ik het niet gezegd, waren dit mijn woorden niet? ik wist het wel! Jona citeert weer uit de psalmen die hij vroeger heeft geleerd…(Psalm 103) Jona heeft een probleem met God en dat zal God weten ook. Bizar, maar hij praat in elk geval weer met God en is wel heel eerlijk. Praat jij met God als je boos en sacherijnig bent? En dan ook echt eerlijk? Jona heeft een duidelijk beeld van God (genadig, barmhartig), maar kan niets met die God. Jona heeft 2 problemen met God die genadig en liefdevol is.

  • Ninevieten die dood en verderf zaaien, verdienen geen genade, zijn het niet waard.
  • God pleegt verraad, is God van Israel, niet van Nineve, waar maakt God zich druk om?

3 Nu dan, HEER, neem toch mijn leven van mij weg; het is immers voor mij beter te sterven dan te leven.
Doodwens van Jona staat in scherp contrast met Jona 2 : u hebt mij levend uit dood getrokken. Nu : laat mij maar sterven, dood is beter dan leven…

4 Maar de HEER zei: Bent u terecht in woede ontstoken?
God vraagt voor het eerst: Jona is het terecht dat je zo boos bent? Komen we zo nog op terug, op Jona’s doodwens, Jona’s euthanasieverzoek en Gods reactie…

Dan wordt het bizar of hilarisch met huisje, boompje, beestje

5 Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde.
Jona antwoordt God niet, maar loopt weer weg als God tot hem spreekt, zoals volwassenen dat kunnen. Naar oosten van stad, nog verder weg van huis, niet naar huis na geslaagde missie of voor Jona teleurstellende missie. Jona gaat ramptoerist spelen, gaat er eens goed voor zitten om te zien wat God nu gaat doen… Huisje bouwen, eigen huis, plek onder zon, om tijdens ramptoerist uithangen het comfortabel te hebben.

6 En de HEER God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom.
Na huisje, nu boompje om Jona te bevrijden van zijn kwelling, ergernis te verdrijven. God grijpt in, leert Jona een lesje. Niet door woedend te zijn op dat eigenwijze mannetje Jona, of wat dan ook, maar genadig, barmhartig, geduldig en liefdevol, zoals Jona in vs. 2 had opgesomd. Het leven met God is telkens de uitdaging om mee te gaan in Gods manier van denken, Geest eigen maken. Jona blij naïef, bizar hoe hij reageert op zijn privéboompje van God. Als ondankbaar en verwend mens vergeet hij te danken, vind het allemaal vanzelfsprekend…

7 De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde.
Na huisje, boompje, nu het beestje, die einde maakt aan Jona’s goede humeur.

8 En het gebeurde, toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen: Het is voor mij beter te sterven dan te leven.
Tweede doodwens van Jona: liever dood dan leven.
Weer vraagt God of het terecht is.

Daar wil ik iets over zeggen. Ik denk dat meer mensen dat denken dan we van elkaar geloven. Ik weet het zeker, dat sommigen dat soms ook denken, diep vanuit hun hart, juist ook in deze dagen. Misschien raakt het jouw leven nu wel, dat je leven een hel is : liever dood dan zo verder leven…eindelijk rust! Eindelijk al die chaos in je hoofd, de onrust in je leven weg is…dat het stopt, klaar is, er een eind aan komt. Als Jona het tegen God zegt…is het stil. Omdat het schokkend is, dat een mens door geschapen om te leven, dood wil… Nog schokkender als het iemand is die in God gelooft, Jona was profeet, soort van dominee. Net zo schokkend als een toegewijd christen, iemand die in Jezus gelooft, het denkt of zegt… Juist omdat we een levende God hebben die zegt dat Hij jouw leven uit de dood wil optrekken (Jona 2:6). Als je dan toch dood wil, dan moet je wel heel diep zitten… Spannende vraag, hoe gaat God daar mee om? Ik ben zo blij dat er heel veel niet staat. Als God reageert, dan God zegt niet: oh Jona, dat mag je niet denken, dat is heel erg fout. Nooit meer zeggen, nooit meer denken! Nee dat staat er niet! God weet als geen ander dat die gevoelens bestaan. Weet je wat God wel doet? God kijkt verder dan onze gevoelens, neemt Jona’s vraag serieus, vraagt naar de bron van zijn doodwens. God vraagt zonder oordeel of het terecht is…die kwaadheid uit vers 1, die doodswens uit vers 8.

Wat is oorzaak van jouw probleem dat je niet meer wil leven, maar dood wil? Ik vind het troostend, dat jouw schepper geen oordeel uitspreekt. Zoals wij wel vaak doen als mensen het verlangen uitspreken, of in praktijk brengen. Wij oordelen vaak te snel, te ongenadig, kijk daarmee ook uit. Als jij soms wilt sterven, breng je dan deze woorden in herinnering : Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben, wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed (Psalm 139) God wil samen met jouw kijken naar de oorzaak van je probleem, doodsverlangen, pijn, het niet meer weten hoe het leven verder kan. God is de God van het leven, wil dat jij weet dat jouw leven de moeite waard is. Later wil ik daar meer over zeggen in een preek in 2018. ( Stel dat bovenstaande de behoefte oproept om hier over door te praten, u en jij weten mij hopelijk te vinden! )

 Terug naar Jona, die zit zo vast in zijn eigen patronen.

9 Maar God zei tegen Jona: Bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei: Terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe.
Of het terecht is? JA!

Dan volgt Gods les voor Jona …

10 Daarop zei de HEER: Ú ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging.

Jona jij hebt verdriet over een boom die er zomaar was en nu niet meer, maar waar je niets voor hebt gedaan

11 Zou Ík dan die grote stad Ninevé niet ontzien, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn die het verschil tussen hun rechter- en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee?

Zou ik dan geen verdriet hebben om stad Nineve, die al heel lang bestaat, met 120.000 schepselen, onwetenden die nu mij hebben leren kennen als God van vs.2? Jij wil wel een boom sparen, maar niet die grote stad Nineve met al haar inwoners? Ben je al vergeten dat ik jou genadig was toen je vluchtte, op volle zee, in buik van vis?

Dan volgt Gods les voor ons…

Wie haat jij? Aan wie heb je een hekel? Bij wie zou jij wel willen toekijken hoe die door God gestraft zou worden om het kwaad dat hij/zij gedaan heeft? God is genadig en liefdevol, geduldig : voor de rotzakken van Ninevieten, moordenaar aan kruis, landverraders/tollenaars Levi en Zacheus, bedelaars/zwervers, foute mensen, herders, hoeren, buitenlanders/asielzoekers/gelukzoekers Jakob en zonen : moordenaars, verkrachters, leugenaars… De Bijbel staat vol van mensen aan wie je hekel zou hebben als je ze zou kennen, en terecht… Waar wij de stekker uit trekken, is God trouw, blijft energie in ons steken, laat Hij nooit los… God wil jou en jouw karakter laten veranderen in de tijd die ons nog rest van Jezus’ tweede komst. Alle emoties van Jona zijn onze emoties. Hoe staat het met jouw hart? Jouw liefde en genade voor hen die jij niet lief hebt, niet genadig bent? Gods liefde en genade is voor iedereen, ook voor hen die jij niet aan het Kerstdiner wil…

Het verhaal van Jona heeft een open einde…maakt het verhaal nog sterker… Wat ga jij doen met die mensen aan wie jij hekel hebt, die jij haat? Wat kan jij met God die liefde is, geen lust heeft aan onze dood, niet van jou en niet van die ander? Ik hoop en bid dat je tijdens zingen van volgende Psalm God in je leven toelaat, klaar maakt voor Kerst : Schep in mij, God, een hart dat leeft in ‘t licht, geef mij een vaste geest die diep van binnen u blijft beminnenWaardoor je God ook toelaat in de momenten dat je anderen of je zelf haat, in dat deel van je leven wat nu nog vol haat en pijn is door wat je is aangedaan, jij jezelf of anderen hebt gedaan. Terecht of niet, God wil jou daarvan verlossen. Wil jou een witte Kerst geven…sneeuwwit maken. Zelf kunnen we geen nieuw en rein hart maken, dat moet ons gegeven worden. Zoals wij ook de zon en maan niet kunnen laten opgaan, zo kunnen wij ook niet ons hart reinigen, onszelf niet een vaste geest of sterk vertrouwen geven. Zo krijgen  we van God een vervroegd Kerstcadeau : een rein hart, dat niet onzeker of onverschillig is, maar vol vertrouwen en liefde. Een nieuwe geest, geest van God, als Kerstgeschenk van God zo op de dag voor Kerst. Durf je het zingend te bidden? Ontferm u God, reinig mij, schep in mij hart dat leeft in licht, … (Psalm 51) Waardoor je Gods goedheid kan proeven, de smaak van Kerst te pakken krijgt, die smaakt naar meer. Waardoor Christus geboren kan worden, nieuw leven kan ontstaan in jouw hart en geest…

De hele kerkdienst is via de website na te beluisteren.

 

 

Filmpje #kinderkerstfeest.

Foto’s kinderkerstfeest

2e Kerstdag was er kinderkerstfeest, een feest voor en door kinderen.

Éen om nooit meer te vergeten.

Alle foto’s die er zijn gemaakt kun je hier bekijken en downloaden.

 

 

Kinderkerstfeest 2017 wordt er één om niet snel te vergeten!!

Kinderkerstfeest 2017 wordt er één om niet snel te vergeten!!
Allereerst omdat de kinderen er fantastisch uitzien in hun nieuwe tenues.
De vertelling van het kerstverhaal wordt op unieke wijze uitgebeeld, met buiten een levende kerststal, wat lekkers en chocolademelk.
Hebben we je nieuwsgierig gemaakt?
Kom dan 2e kerstdag om 10.00 uur naar de Gereformeerde Kerk in Enter, Rijssenseweg13.
Breng je ouders, vrienden opa’s en oma’s mee, het beloofd een fijn uurtje te worden.