Jezus en de sabbat en wij en de zondag – terugblik zondagavond 18 maart

Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken. (Genesis 2: 2-3)

God rustte op dag 7 van zijn Scheppingswerk. Dat was dag 1 van de mens. De eerste dag van de mensheid was een rustdag… Als in de loop van de geschiedenis chaos ontstaat, de mensen tot slaaf worden, bevrijdt God ze.

U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. (…) Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.  Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. (Exodus 19 : 4-6; 20 : 1-11)

Het slavenvolk Israël krijgt na de bevrijding van God haar eerste rustdag, ook voor de slaven en dieren. Na jaren van elke dag slavenwerk in Egypte, hebben ze nu om de 6 dagen een rustdag, heerlijk! Ze jubelen het uit! We zingen Psalm 81 : 1, 4 (vrouwen), 5, 7, 8 (mannen) en 10

‘Onze’ rustdag is Gods cadeau voor jou! Maar lees je ook Gods gebruiksaanwijzing?

Dankzij God (Bijbel, kerk, christelijke traditie in Nederland) begint onze week ook met rusten. Voordat wij beginnen, zegt God: rust en geniet van mij, van mijn schepping! Je ben niet afhankelijk van eigen zwoegen, maar van mijn goedheid : dat is een uniek cadeau, van God voor jou! De eerste christenen uit de heidenen hadden geen rustdag, ze werkten 7 dagen en kwamen op zondag in alle vroegte en later op de avond bij elkaar. Door keizer Constantijn die tot geloof komt, wordt zondag een verplichte rustdag met verbod om te werken. Daardoor konden christenen overdag bij elkaar komen, niemand hoefde te werken of iets anders te doen. Nog steeds bezitten we dat voorrecht : maar zondag als rustdag is niet van alle tijden en alle plaatsen. De zondag is  geen sabbat, wel hebben we elementen overgenomen : heilig, apart, een speciale dag voor God. Noemt het een kerkendag: concentratie op God en Hem dienen, samenkomen als huisgezin van God.

Saai!? Welk cijfer geef jij de zondag?

Stel: over 20 jaar is het over, is de zondag een gewone werk/schooldag, zouden we niet spijt hebben hoe we het nu doen? Als we weer om 6.00u of om 20.00u bij elkaar moeten komen, zouden we dan geen heimwee hebben naar nu? Stralen we nu dankbaarheid uit over een dag vrij om naar de kerk te gaan en leven we er ook naar? Vier zondag als teken van nieuwe schepping waar we naar toe leven, op zondag kunnen we al wennen. Misschien dat we minder negatief moeten spreken over Gods cadeau de zondag. Misschien meer genieten van het samenkomen als huisgezin van God, meer werken aan het familiegevoel. Misschien dat we moeten investeren in trouw en volharding bij het samenkomen?

Eén dag niet werken, betekent één dag minder verdienen, maar het laat ook zien dat je werkelijk op God vertrouwt. Dat het cadeau van God het allermooiste is, als centrum/startpunt van je week, je leven is. Zonder God was er geen rustdag, dan is het toch niet raar als Hij vraagt om in middelpunt te staan?! ‘Onze’ rustdag is Gods cadeau, met gebruiksaanwijzing : rusten, genieten, ontspannen, niet zwoegen.

Preek 1 : Jezus en de sabbat

En het gebeurde op de tweede sabbat na het Paasfeest dat Hij door de korenvelden ging; en Zijn discipelen plukten aren, wreven die met de handen stuk en aten ze op. Sommigen van de Farizeeën zeiden tegen hen: Waarom doet u wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hebt u ook dat niet gelezen wat David deed toen hij honger had, en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden genomen en gegeten heeft en ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren, broden die niemand mag eten dan alleen de priesters?  En Hij zei tegen hen: De Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat. (Lukas 6:1-5 HSV)

Gods wil doen tegen Zijn regels in…

Zonder sikkel mag je aren plukken en opeten op sabbat, dat is geen werk. Maar zodra het iets heeft van een maaltijd (voorbereiden) dan is het verboden op sabbat. Is Jezus van plan zijn leerlingen bewust niet de geboden te laten gehoorzamen? Nee, Jezus en zijn leerlingen zijn, net als David en zijn mannen, uitzondering op de regel. Het klopt dat het niet geoorloofd is. Zoals de toonbroden alleen door priesters gegeten mochten worden, zo mag je op sabbat geen maaltijd voorbereiden. Maar geldt dat ook voor Mij, als zoon van God? Jezus is Heer, de baas, ook van de sabbat. Als zoon van God kan en mag Hij als het noodzakelijk is, als het ondersteunend is aan het Koninkrijk van God dat Hij verkondigt en laat aanbreken, zijn eerder gegeven regels opnieuw formuleren. Omdat David in dienst stond van het welzijn van heel het volk, mochten hij en zijn mannen tijdens de heilige opdracht eten op een voor anderen niet toegestane manier. Vanwege  Jezus’ heilige opdracht eten ook zijn leerlingen op een manier die niet past bij de sabbat. Dus niet ‘nood breekt wet’. Nee, de wet is aan de wetgever onderworpen. De bedenker van de wet mag die ook wijzigen. Als het van jou is, ga jij er ook over, bepaal jij de regels en mag je die ook wijzigen.

De regels waren er om te helpen om God te dienen. Het is dus niet erg als die regels veranderen, als je maar je leven blijft richten op het dienen van God. Het is dus niet erg als je regels overtreedt, als je maar niet tekort doet aan het dienen van God. Het gaat dus niet om regels, daarom is het ook niet erg als de bedenker van die regels, regels aanpast. Het blijft gaan om het doel ervan: welke bedoeling zit erachter? Welk verlangen? Wat wilde God als cadeau geven toen hij die regel gaf? Daarom kan en mag Jezus de wetten veranderen/overtreden om ze te laten aansluiten bij het Koninkrijk.

Dus niet: rommel maar wat aan, regels voor de zondag zijn niet belangrijk. Maar: er is iets belangrijkers dan regels, de wil van God die de regels heeft bedacht en zijn verlangen. Het gaat niet om perfect uitvoeren van regels, maar of je leeft naar Gods bedoeling met die regels. Gods wil op aarde doen zoals in hemel al geschiedt, gaat soms tegen eerdere regels in…

Het gebeurde ook op een andere sabbat dat Hij in de synagoge kwam en onderwijs gaf. En er was daar iemand van wie de rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerden en de Farizeeën letten scherp op Hem of Hij op de sabbat genezen zou, om iets te kunnen vinden om Hem te beschuldigen.  Maar Hij kende hun overwegingen en zei tegen de man met de verschrompelde hand: Sta op en ga in het midden staan; en hij stond op en ging daar staan. Jezus nu zei tegen hen: Ik vraag u: wat is geoorloofd op de sabbat: goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of om te laten komen? En nadat Hij hen allen rondom aangekeken had, zei Hij tegen de man: Steek uw hand uit. Hij deed dat en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. Zij waren vol woede en spraken er met elkaar over wat zij met Jezus zouden doen. (Lukas 6:6-11)

 Doe je op sabbat, Gods dag, kwaad of goed?

Jezus doet helemaal niets wat verboden was volgens de Schriftgeleerden en Farizeeën. Los daarvan doet Jezus helemaal niets, hij zegt alleen: steek je hand uit. Maar waarom letten ze dan scherp op Jezus? Waarom willen ze Jezus beschuldigen? Uit de verhalen weten we dat Jezus hun gedachten kan lezen: Hij kende hun overwegingen. En Jezus speelt een spel met ze : jullie willen weten of ik zal genezen? Moet je goed of kwaad doen? Kwaad? Nee natuurlijk niet: goed! Hij geneest, maar door alleen iets te zeggen, dat is toch geen werk? Ze zijn woedend!!! Waarom? Omdat Jezus nog iets heel subtiel duidelijk maakt. Natuurlijk, het was niet levensbedreigend, Jezus had het ook een dag later kunnen doen. Waarom dan op sabbat? Zij zijn aan het werk, verzamelen bewijsmateriaal tegen Jezus voor een proces om Hem te doden. Dan vraagt Jezus: leven redden of leven vernietigen? Je mag nooit iemand kwaad doen, doden, dus ook niet op sabbat. Waarom zijn jullie dan op sabbat aan het werk om het proces tegen mij voor te bereiden? Is dat geoorloofd: op sabbat iemands dood voor te bereiden? Ze zwijgen… Jezus laat zien dat er alternatief is voor op sabbat kwaad te doen, het werken aan het doden van levende. Misschien niet noodzakelijk, maar wel goed doen : werken aan het toekomstige leven van iemand. Als Farizeeën volharden in het bewust kwaad doen, dan blijft Jezus verder gaan met bewust goed doen. Jezus schaft niet de sabbat af, verklaart niet het genezen op sabbat tot normaal, de Wet wordt niet verandert. Maar mag Jezus leven brengen of moet Hij sterven? Doe je op sabbat kwaad of goed? Is jouw handelen positief of negatief van invloed op iemand anders leven of van jezelf?

En Hij gaf onderwijs op de sabbat in één van de synagogen. En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de sabbat. De Heere dan antwoordde hem en zei: Huichelaar, maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat? En toen Hij dit zei, stonden al Zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door Hem gebeurden. (Lukas 13:10-17)

God verheerlijken als basis voor Gods wil doen

Jezus doet goed : de vrouw verheerlijkt God. Daar kunnen mensen zich blijkbaar aan ergeren. Dan zie je in Jezus niet de zoon van God. Jezus reageert fel: Huichelaars! Als je wel je os of ezel los maakt op de sabbat om te laten drinken…, ja maar dat mocht. Op sabbat mochten dieren volgens 10 geboden ook rusten. Jezus is zo creatief: deze vrouw is vandaag ook losgemaakt. Nu kan ze ook de sabbatsvreugde vieren. Omdat Jezus Eigenaar is van deze vrouw als Koning van Israël, mag Hij dat net als de eigenaar van os of ezel dat mag. Je eert God niet door op te komen voor sabbatsrust als je tegelijk de Eigenaar van Israël niet eert. De omstanders schamen zich, dat ze geen oog hadden voor deze vrouw maar alleen maar aan regeltjes dachten

Het gaat dus niet om wat wel/niet mag, maar wie is Jezus voor je? Veel kerkmensen vinden regeltjes fijn, omdat ze ten diepste bang zijn om fouten te maken. Als je nu maar de regeltjes houdt, dan zal God wel tevreden zijn. Dan schuil je achter de regeltjes, heb je een saai leven en is iedereen fout die de regeltjes niet houdt. Jezus wil dat je Hem leert kennen, bij Hem wilt horen, Hem wilt gaan dienen, bereid bent om fouten te maken. Paulus zegt niet: volg regeltjes! Maar : Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Geen regeltjes volgen, maar Jezus volgen. Je hart laten spreken waarin God met zijn Geest wil wonen en werken. Wat is het ideale kind? De regels van je ouders opvolgen zonder liefde of vanuit liefde soms regeltjes overtreden? Ik ben hun papa, ze houden van mij. Als ik werk is de deur dicht, maar prachtig als ze even komen kijken. Dus eerst Jezus volgen en daarna ga je pas begrijpen wat je met zijn regels moet doen.

En het gebeurde, toen Hij in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat zij scherp op Hem letten. En zie, voor Hem stond iemand die leed aan waterzucht. En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en Farizeeën: Is het geoorloofd op de sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen. En Hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. En Hij zei, terwijl Hij Zich tot hen richtte: Wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de sabbat? En zij konden Hem daarop geen antwoord geven. (Lukas 14:1-6)

Gods wil doen is niet zakelijk maar relationeel.

Weer letten ze scherp op Jezus. Weer vraagt Jezus: is het geoorloofd? Weer zwijgen ze. Weer gebruikt Jezus een voorbeeld om duidelijk te maken dat Hij Eigenaar is van iedereen en dat Hij daarom niet werkt, dat het niet iets zakelijks is, maar als een vader voor zijn kind zorgt, dat het om een relatie gaat.

Telkens gaat het om wie Jezus is. Jezus gaat niet welles/nietes spelen, maar daagt uit: wie denk je dat ik ben? Niet een rondreizend arts, maar Eigenaar van jullie allemaal. Niet iemand die werkt, maar iemand die dient, liefheeft, zorgt, uiteindelijk zijn leven geeft. Jezus laat je anders kijken naar de omgang met regels. Het gaat niet om de regels zelf, maar om het doel ermee, het verlangen erachter.

Jezus had geen opleiding gehad, hoorde niet bij een groep, was geen priester ofzo. En dan gaat zo iemand dingen goedpraten die normaal gesproken onwenselijk waren?! Geeft toestemming voor dingen die tegen de regels van God ingaan?! Wie denkt Hij wel dat Hij is?! Dan zegt Jezus: kijk maar eens goed: wie ben ik? Dat is veel belangrijker dan het antwoord of iets wel of niet mag. Dat is minder makkelijk, moet je zelf gaan nadenken i.p.v. blindelings de groep volgen. Moet je nadenken over wat je zelf wil, wat je gedrag op langere termijn als effect heeft: goed of fout?

Voordat we gaan zingen en verder gaan met concrete invulling van de zondag: Wie is Jezus voor jou? Geloof je dat het Gods zoon is? Geloof je dat Hij je gelukkig wil maken met zijn cadeau? Wil je dan ook doen wat Hij denkt dat goed voor je is?! Juist ook op zondag!

Preek 2 – Wij en de zondag

‘Onze’ rustdag is Gods cadeau, met gebruiksaanwijzing : rusten, genieten, ontspannen, niet zwoegen.

Probeer het als een cadeau van God te blijven zien. Het is niet jouw dag, maar Gods dag, zoals heel je leven van God is… Zonder God had je überhaupt geen vrije zondag : luister dan ook: ontspan. Geen huiswerk, geen werkmail, niets moet! Maak van jouw zondag een dag met God. Doe er alles aan om God te ontmoeten… Je hebt er de hele dag de tijd voor. God wil dat het cadeau van de zondag maximaal wordt genoten. Geeft daarvoor gebruiksaanwijzing: om van leven en zondag te genieten zoals Hij het wil als Gever/Bedenker.

Gods wil doen, goed doen, God verheerlijken

Gods wil doen, goed doen, is belangrijker dan perfect leven volgens de regels. Zondag is dus volop feest, positief/ontspannen/enthousiast, niet saai/krampachtig/bang houden van geboden. Hopelijk helpt de kerk(dienst) bij het verstaan van je roeping. Focussen op Gods plan. God rust niet tot alles weer goed zal zijn, dat hoor je alleen in kerk. Het scherpt je focus voor rest van week, invulling van je verdere leven : God helpen om rust in zijn schepping terug te brengen. Hoe meer je naar de kerk gaat, bidt, zingt, hoe beter je Gods wil kan doen, soms tegen eerdere regels in. Naastenliefde, helpen in noodgevallen, in oorlog, tegen regels in de overheid ongehoorzaam… Denk niet te snel dat je het wel zonder kerk/geloof wel redt, ze geven je tips en trucs. Leer Jezus kennen, voordat je na gaat denken over hoe je moet leven. Eerst relatie, daarna structuur. Je hoeft het niet alleen te doen, God wil met zijn goede Geest in je hart, je leven werken.

Word zelf, maak anderen, geen slaaf

Vraag je bij alles af: zijn de gevolgen van wat ik nu doe positief of negatief voor mezelf/mensen om me heen? Winkelopenstelling/online shoppen/maandagochtend in winkel : moeten anderen voor jou slaven? Doe geen werk dat de andere dagen vult, laat de zondag anders zijn dan anders. Je moet uit je doen raken, je blik laten verruimen. Gun dat anderen ook. Geniet van die vrije tijd en wees er zuinig op : laat niet gebeuren dat vrije tijd je moe maakt. Wees radicaal om je gezin, je rust, je omgang met God te beschermen: geen feestjes. Rest van de week gaat over de macht van de werkelijkheid, de zondag gaat over Gods macht over de werkelijkheid. Probeer het eens zonder FB, mail, internet, mobiel : geniet van mensen om je heen. Het gaat niet goed als zondag, cadeau van God, geen feestdag is. Kinderen maandag moeier dan zaterdag… Maak je niet druk om wat anderen doen of denken over jouw zondagsinvulling, dat is iets tussen God en jou. Anderen mogen volgens Jezus niet eens over jou oordelen, net zo goed jij niet over anderen.

Maak de zondag weer speciaal, heilig die, als rust- en feestdag.

Doe er als (groot)ouders alles aan om te laten zien wat het mooie van zondag is : feest! Mooiste dag van week. Dat het cadeau van God uniek is en anderen jaloers moet maken.

Als je een dag later iets belangrijks hebt, waar je heel erg naar uit kijkt: bruiloft of thuiskomst vriend. Dan ga je niet laat naar bed, wil je niet met kater opstaan, niet ongeïnteresseerd zijn: alles draait om de feestvreugde. Nergens in Bijbel staat: voor 0.00u in bed moet liggen, nergens staat: om 9.30u in kerk zitten, of twee keer. Nergens staat: zondag niet naar zwembad, niet winkelen. Maar als we de zondag als christenen als vrije dag willen houden, moeten we wel laten zien dat we die dag nodig hebben om tot rust te komen, feest van vrijheid vieren. God de Gever van al het leven, te eren en beter te leren kennen. Maak anderen jaloers : gister hoefde ik helemaal niets, geen huiswerk, niet weg, gewoon relax. En oh ja, ik heb ook gelezen hoe je nog gelukkiger kunt worden, gesproken met bedenker van het leven en in kerk gevierd dat we zondag als cadeau van God hebben gekregen.

Na een drukke week kan je op zondag inhalen wat je afgelopen week vergeten bent aan bidden, Bijbellezen en nadenken. Gods cadeau om uit te rusten, te feesten, te genieten, kan niet zonder uitleg. Geen lijstjes met wat wel/niet mag, wel Gods gebruiksaanwijzing bij zijn cadeau om maximaal te genieten. Wel huiswerk om over na te denken, met elkaar over te praten, samen mee aan de slag te gaan. Hoe leer je Hem telkens beter kennen? Waar eer je God het meeste mee? Hoe wordt Gods ideaal van de zondag, zijn cadeau, nog meer werkelijkheid in jouw leven, ook op zondag? Aan God zal het niet liggen, Hij heeft ons in de vrijheid gezet en ons heil, geluk, gerealiseerd. Open jij je handen voor Gods cadeau? Ga je mee in zijn plan met zijn cadeau?! Opdat Gods wil geschiede op aarde zoals nu al in hemel…we steeds meer gaan proeven van de eeuwige sabbatsvreugde, steeds meer verlangen naar de nieuwe schepping zonder stress, feest bij Koning van de tijd.

De vraag is : wat doe jij ermee met deze preek?

 

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

Jezus en de sabbat en wij en de zondag… – vooruitblik zondagavond 18 maart

Richting de gemeenteraadsverkiezingen is er veel te doen over het wel of niet openen van winkels op zondag. Als christenen hebben we een God die in de Bijbel iets zegt over de sabbat. Maar heeft dat ook  betekenis voor onze zondag? En Jezus deed ook van alles en nog wat op de sabbat. Waar de dominees van toen trouwens helemaal niet blij mee waren… Moeten de dominees van nu dan maar hun mond houden over de invulling van de zondag?

Zondagavond gaan we in de Bijbel lezen. Over Gods doel met de sabbat, zijn verlangen dat achter het cadeau van een rust- en feestdag zit. Wat staat er in de gebruiksaanwijzing bij dit cadeau? En wat kunnen we van Jezus leren over wat wel of niet kan en mag op de zondag? Hoe kan onze zondag weer de dag worden zoals God ooit bedoeld heeft toen Hij die aan ons mensen gaf bij de schepping?!

Voor iedereen die niet bang is voor wat uitdaging en prikkeling, weet je welkom. Want Gods Woord en Jezus’ woorden kunnen best wel eens voor wrijving zorgen, een confronterende spiegel zijn… Weet jij bijvoorbeeld zeker dat jij geen slaaf bent of anderen tot slaaf maakt? Wat kan en wil jij leren van het voormalige slavenvolk Israël en van hun God die hen bevrijdde van de slavernij? Wat betekent het voor ons dat ze een vrije dag cadeau kregen om te rusten en hun vrijheid te vieren?! Ennuh…gaan we met de tijd mee of gaan we met God mee als we naar het stemhokje lopen?

Welkom in de avonddienst die om 19.00u begint met als thema “Jezus en de sabbat en wij en de zondag”

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

Jezus’ angst – vooruitblik zondagmorgen 18 maart

Ben jij wel eens bang of angstig?
Waarvoor, waarom?
Voor de tandarts?
Als je boven een afgrond zou hangen?

Zondag ontmoeten we Jezus in de hof van Gethsémané, angstig, zeer angstig.
Maar waarvoor, waarom? Hij is toch God?!

We willen met elkaar nadenken over de angst van Jezus, voordat hij gevangen genomen wordt.
We zullen ontdekken dat Jezus niet alleen maar gekomen is om onze zonden te vergeven.

Lees thuis gerust alvast Matteus 26 : 31-56.

Van harte welkom in de kerk! Voor de allerkleinsten is er crèche in de kelder van Ons Centrum, voor de kinderen van groep 1-8 is er kindernevendienst, ze gaan verder met het Paasproject.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

Rust bij de Vader / God hoort! – vooruitblik Biddag

‘Wie geen tijd heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt’

Heb je dat wel eens gehad? Dat je boodschappen ging doen, zonder briefje, maar dat je in de winkel die ene boodschap niet meer kon bedenken? Wat doe je dan? Even rustig nadenken, stil worden, focussen, terugdenken aan het gesprek met je vader/moeder en dan weet je het weer. Dat zien we ook bij Jezus. Jezus die heel druk is met heel belangrijke dingen, maar toch tijd vrij maakt om te bidden, te praten met zijn Vader. Om niet te vergeten waarom Hij ook al weer vanuit de hemel naar de aarde is gestuurd…wat zijn boodschap is…

In de scholendienst op Biddag staan we stil bij het thema ‘Rust bij de Vader’ en we lezen Markus 1:29-39. Van harte welkom! De dienst begint om 19.30 uur

 God hoort?! Hoort God je altijd? Of lijkt God soms meer op een oude man die zijn gehoorapparaat heeft uitgedaan? Heeft bidden nu wel of geen zin? En als de situatie echt hopeloos is? In de avonddienst op Biddag lezen we over Ismaël, de zoon van Abraham, de dochter van Hager, slavin van Sara en tweede vrouw van Abraham. Het leest als een aflevering in een dramatische soap, maar is één van de vele hoofdstukken van het Bijbelverhaal over Abraham en Sara, Hagar en Ismaël, en Izak. Wonderlijk, bizar, ongelofelijk…

Morgenavond, op Biddag, lezen we Genesis 21:1-21, over de rol van God in dit menselijke drama. En hoe God niet loslaat waar mensen wel loslaten. God hoort! In het gekreun, gebrul en gevloek (?) hoort God blijkbaar een gebed … Lees ter intro thuis eens Genesis 11 vanaf vers 21 om in het verhaal te komen.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

Maandagavond 9 april gemeenteavond over homoseksualiteit

Beste broeders en zusters in Christus,

Als broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk zijn we bezig met een bezinningsproces om toe te groeien naar een gemeente waar iedereen welkom is, ook onze broeders en zusters met een andere geaardheid.  Dat de kerk een ‘veilige’ kerk is voor iedereen, ook voor lhbt-ers (Lesbiennes, Homo’s, Biseksuelen en Transgenders).  Want hoe kan het dat we weinig of geen homo’s kennen in onze gemeente? Weten homo’s dat ze echt welkom zijn in onze gemeente?

Maandagavond 9 april hoopt Herman van Wijngaarden van Hart van Homo’s een avond te verzorgen voor onze gemeente. Het doel van de avond : wat willen/moeten we als gemeente wel/niet doen om een ‘veilige’ kerk voor onze homo-broeders/zusters te zijn? Het gaat ons deze avond en dit bezinningsproces om bewustwording, niet om besluitvorming. Het is ons verlangen dat iedereen, ook homo’s, zichzelf kunnen zijn in onze gemeente en niet vertrekken om wie ze zijn of de reacties die ze daarop krijgen.

Op deze avond zijn ook belangstellenden/leden van de andere kerken uit Enter van harte welkom. De focus van deze avond is een constructieve avond te hebben waarbij we inzicht krijgen in de problematiek als je een andere geaardheid hebt. Het is niet de bedoeling dat er een discussie ontstaat over specifieke onderwerpen, daar is deze avond niet voor bedoeld.

Eerst moeten we als gemeente groeien in het idee dat echt iedereen welkom is, om te voorkomen dat mensen eenzaam een strijd worstelen vanwege hun geaardheid. We willen ons bewust worden van het persoonlijke leed achter het anders-zijn. De strijd met je zelf, met God en met je omgeving als je ontdekt dat je homo bent.

Weet u van harte welkom op maandagavond 9 april in Ons Centrum, Putman Cramerstraat 55. Vanaf 19.30 uur staat er een kopje koffie/thee klaar, de avond begint om 19.45 uur en we sluiten af om 21.30 uur. Na het officiële programma is er nog gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje elkaar te ontmoeten.

Hartelijke groet,

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Enter

Ontmoetingen met Jezus : de Reünie – terugblik zondagmorgen

Afgelopen weken hebben we Nathanaël, Nicodemus, de Samaritaanse vrouw, Maria, Martha en Maria ontmoet in gesprek met Jezus. Vanmorgen, op de reünie, blikken ze nog eens kort terug met ons…

De eerste die Jezus ontmoette was de sceptische student Nathanaël (Johannes 1:44-52, zondagavond 7 januari) : waar moeten we zoeken naar antwoorden op de grote vragen in het leven?

Nathanaël ; Ik ontdekte dat je de antwoorden niet vindt in regels/structuren/systemen/denkpatronen (Nazareth?!), maar in de ontmoeting, in gesprek, in de relatie met een persoon die op aarde heeft geleefd : Jezus! Als jij net als mij denkt in vertrouwde systemen, zekerheid zoekt in structuren/regels, eigen wijsheid. Als jij bij Jezus en christelijk geloof denkt : niets voor mij, onzin, heb er genoeg over gehoord, iets goeds? En als jij daardoor maar verder leeft zoals je nu leeft, niet verder zoekt, niet openstaat voor het nieuwe/onbekende… dan heb je een probleem. Want niet verder zoeken dan waar je altijd al zocht, vernietigt alle creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Als jij jouw sleutel kwijt bent, waar zoek je dan eerst? Waar ze kunnen zijn. Maar wat als ze daar niet zijn? Dan moet je verder gaan zoeken, daar waar ze niet kunnen zijn en daar vind je ze vaak. Niets is dodelijker dan op voorhand bepaalde dingen van hand wijzen, niet openstaan voor iets nieuws… Wees niet als mij, pas op voor je vooroordelen, voor minachting, afwijzing van het onbekende/nieuwe. Vanwege onbeantwoorde vragen en onbevredigende antwoorden ging ik toch maar mee naar Jezus, uit Nazareth, hoe onwaarschijnlijk het ook klonk, ging ik opnieuw, met andere ogen, naar Jezus uit Nazareth kijken. Toen ik dichterbij kwam, zag ik wat ik eerder op afstand niet zag : Hij is Jezus, de Zoon van God, Koning van Israël.

Waar moeten we zoeken naar antwoorden op de grote vragen in het leven? Bij Jezus, met wie je een relatie kan aangaan, met wie je vrienden voor het leven kan worden. Antwoorden op de grote vragen zijn binnen handbereik voor iedereen die Jezus beter wil leren kennen. Kennen, niet met het hoofd, maar met het hart, een relatie aangaan, liefde. Het kan iedereen overkomen die er voor open staat. Sta jij er voor open? Is het deksel eraf? Kan jij de volheid van God ontvangen?

Als je zoekt naar betere antwoorden op de grote vragen dan je nu krijgt, denk dan nog eens goed na over Jezus uit Nazareth, hoe onwaarschijnlijk het jou nu ook lijkt… Ben je bereid om uit jouw systeem te stappen, jouw comfortzone te verlaten, jouw eigen wijsheid, vooroordelen achter je te laten en naar Jezus uit Nazareth te gaan, open te staan voor het nieuwe/onbekende, een relatie aan te gaan?

 

De tweede en derde reünisten zijn outsider Samaritaanse vrouw (Johannes 4:1-30) en  insider Nicodemus (Johannes 3:1-21, zondagmorgen 14 januari) : wat is er mis met de wereld zoals die nu is?

We zijn in bijna alles verschillend, elkaars uitersten, toch hebben we iets gemeenschappelijks. En als wij iets gemeenschappelijks hebben, dan hebben we allemaal iets gemeenschappelijks.

 

outsider Samaritaanse vrouw : Ik ontmoette Jezus die zei : Geef mij wat te drinken. En toen ik vroeg hoe dat kon : een joodse man in gesprek met een Samaritaanse vrouw, toen zei Jezus : ik heb iets voor jou waar je absoluut niet zonder kan, zoals water voor je lichaam. Maar Jezus zei nog meer : dat water redt niet alleen je leven, maar bevredigt diep van binnenuit. Water dat ik je geef wordt een bron binnen in je waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Ongelofelijke bevrediging en voldoening die niet afhangt van omstandigheden waarin je verkeert. Niets wat buiten jezelf ligt, kan werkelijk je dorst lessen die binnen in je is. Je hebt water nodig dat nog dieper uit je binnenste opwelt dan de dorst zelf. En Jezus kan dat geven, kan het binnen in je leggen. Kan je in het diepst van je bestaan absolute, onpeilbare voldoening geven ongeacht wat er aan de buitenkant gebeurt, ongeacht omstandigheden.

Misschien vind je het moeilijk om Jezus echt te begrijpen omdat je het lastig vindt om die diepe, innerlijke dorst precies te peilen en te begrijpen. Zolang je denkt dat je op eigen manier gelukkig kan worden, zelf wel je eigen dromen kan verwezenlijken heb je Jezus niet nodig, kan je volkomen voorbijgaan aan hoe diep je dorst werkelijk is. Kan jij zelfs jezelf doen geloven dat  je nog geen werkelijke voldoening in het leven ervaart, omdat jij jouw doelen nog niet hebben bereikt, dromen nog niet verwezenlijkt. Wij vergeten vaak hoeveel dorst we hebben, omdat we nog denken onze dromen te kunnen verwezenlijken. Zolang kan je nog zonder Jezus proberen er iets van te maken van het leven. Jij hoeft God misschien niet in alles te vertrouwen, omdat je nog zoveel hebt waarop je kunt vertrouwen. Jij hebt nog water genoeg, levend water zegt je niets, jij hebt je eigen bronnen/zekerheden. Maar ik had die illusie niet meer, zat helemaal er door heen, had echte dorst en Jezus gaf mij levend water. Ik heb mij nog nooit zo gelukkig gevoeld, hemels, ongelofelijk. Niets van buiten kan je werkelijk gelukkig maken als je diep van binnen ongelukkig, onzeker bent. Je hebt geluk, vrede nodig dat nog dieper uit je binnenste opwelt dan het geluk dat je zelf kan realiseren. Jezus geeft die als je wilt, er voor open staat : levend water, leven met God, nu al en tot in eeuwigheid.

Insider Nicodemus : Ik ontmoette Jezus en  toen ik hem complementeerde met zijn bediening zei Jezus iets vreemds : Ik moest opnieuw geboren worden! Is het nu nog niet goed? Blijkbaar niet, het moest totaal nieuw worden. En niet om op te scheppen, maar ik ben een super gelovige, in positieve zin.

Opnieuw geboren worden verwijst naar geboren worden. Wat droeg je bij aan jouw geboorte? Moest je hard werken om het voorrecht te verdienen om geboren te worden? Vond je geboorte plaats doordat jij het zo goed gepland had allemaal? Totaal niet! Je kunt geboren worden niet verdienen en er niets aan bijragen. Het is een gratis levensgeschenk. Zo ook met opnieuw geboren worden, uit genade, geen enkele inspanning kan haar verdienen. Ook niet door een voorbeeldig, vroom, religieus leven, zondags trouw naar de kerk, doordeweeks actief voor de kerk. Leef niet alsof God je vanwege jouw goede manier van leven en voorbeeldige prestaties feitelijk wel moet zegenen en je gebeden wel moet verhoren op die manier waarop jij dat wilt i.p.v. Gods wil. Dat is het verraderlijke : wij religieuze mensen spreken over op God vertrouwen, maar vertrouwen op onszelf.

Zolang wij meer op onszelf vertrouwen dan op God, noemt Jezus onze manier van (over)leven : zonde…

Jezus bedoelde dat de zondaars buiten er in geestelijk opzicht niet anders aan toe zijn dan ik binnen. Voor God  zijn we allebei net zo verloren, we moeten allebei opnieuw geboren worden. We hebben allebei eeuwig leven nodig en dat leven zal  een gratis geschenk moeten zijn. We hebben allemaal de oer-menselijke neiging om niet bij God, maar elders ons geluk te beproeven, zekerheid te zoeken, om op zoek gaan naar iets anders naast God voor je geluk, je heil, je redding, zekerheid. Op iemand / iets anders / jezelf vertrouwen, Geld-Seks-Macht, al dan niet met een deeltijd-vertrouwen op God. Zonde is (deels) Gods plaats innemen, zelf de regie in handen nemen, zelf willen doen, of wel samen met Jezus, maar Jezus mag jou volgen i.p.v. dat jij Jezus volgt.

Wat er mis is met de wereld zoals die nu is? Als God niet middelpunt van je leven is, is het mis. Stop met zoeken naar verkeerde vormen van redding, naar namaakredders, nep-geluk. Stop met hinken op twee gedachten, eten van twee walletjes, ga voor God, voor 100%. Alleen Jezus kan je zielsgelukkig maken, alles geven wat je hart verlangt. Jezus is de enige redder die als je hem ontvangt voldoening schenkt, als je faalt vergeving schenkt. Door zijn dood, kunnen wij opnieuw geboren worden, nu al delen in het nieuwe leven. Dat vraagt totaal andere manier van leven, een radicale herstart, andere software : eigenwijsheid – Gods wijsheid. Alsof je opnieuw geboren wordt, nieuw leven krijgt, het deksel eraf haalt en gevuld wordt, overloopt… Als we dat beseffen, zal ons hart zich afkeren van de dingen die ons in hun greep houden en toekeren naar Christus om hem te aanbidden, ons leven aan Hem toe te wijden, echt te leven. Zoals de amaryllis-bol bij het raam pas ging groeien in het licht. Zoals een hert dat verlangt naar water…

De vierde en vijfde reunisten zijn de huilende zussen Maria en Martha (Johannes 11:1-53, zondag 21 januari) : Wie is die persoon die centraal staat in christendom en die alles weer goed zou kunnen maken?

Maria en Martha: wij zijn goede vriendinnen van Jezus. Toen onze broer Lazarus stierf gebeurde er iets heel bijzonders : Jezus maakte Lazarus weer levend. Jezus zei niet slechts : ik kan Lazarus weer levend maken, heb op bijzondere manier bovennatuurlijke kracht. Nee, Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven, ik ben de kracht die aan alles leven geeft en alles in leven houdt. Veel mensen erkenden wel dat Jezus’ onderwijs mooi, krachtig en uniek is : een wijs, religieus mens zoals anderen. Maar dat is een onmogelijke reactie op Jezus’ bewering dat hij God is. Stichters van andere godsdiensten zeiden : ik ben een profeet die je de weg naar God wijst. Jezus zei : ik ben God zelf, opstanding, leven en ik ben gekomen om jullie te zoeken in jullie doodse bestaan, levend te maken en thuis te brengen bij God, opnieuw geboren doen worden.

Als we Jezus serieus nemen, kunnen we van hem niet één van de vele religieuze leiders maken. Dat hebben we een trilemma : Jezus is een bewuste bedrieger, knettergek, werd zelf misleid, sneu ventje, of Jezus is echt goddelijk, Gods Zoon. Jezus eist daarom hoe dan ook een radicale reactie : afwijzen omdat hij slecht is, de rug toekeren omdat hij gek is of aanbidden omdat hij God is. Alle drie de reacties zijn goed denkbaar, zijn in lijn met wat Jezus zei en deed, hoe mensen reageerden. Maar wat je niet kan doen is : lauw reageren. Het is onmogelijk om tegen Jezus te zeggen : Daar hebben we echt wat aan, u bent een wijs man. Dat is gewoon oneerlijk. Als Jezus niet is wie hij zegt dat hij is, dan is zijn wijsheid grote onzin en klets hij maar wat. Als Jezus wel is wie hij zegt dat hij is, dan is hij oneindig veel meer dan zomaar een wijs man. Jezus stelt ons voor de keus : je moet iets met wat ik over mezelf beweer. Ik ben God, opstanding en leven, en daarmee totaal anders dan wie dan ook maar. Als ik ongelijk heb, sta ik ver onder al die andere stichters van godsdiensten die zo verstandig en bescheiden waren om niet te beweren dat ze God waren. Als ik gelijk heb, dan moet ik wel de beste manier zijn om te kunnen ontdekken wie God is en hoe de wereld echt in elkaar zit. Maar ik ben beslist niet gelijk aan al die anderen.

Zo is het bij ons en al die anderen gegaan. We hoorden Jezus’ woorden en zagen dat het werkelijkheid werd wat hij beweerde : opstanding en leven. We stellen ons vertrouwen op Jezus, leggen ons levenslot in Zijn hand, vraag is : durf jij dat ook?!

Onze laatste gast is moeder Maria als bruiloftsgast (Johannes 2:1-11, zondagmorgen 21 en 28 februari) : Maar hoe kunnen de dingen in de wereld hersteld worden, hoe is Jezus te werk gegaan?

Maria : ik was op een bruiloft, mijn zoon Jezus was er ook, toen raakte de wijn op, het feest was voorbij… Maar toen maakte Jezus van water de allerlekkerste wijn, maar het was geen wonder, maar een teken. Een teken symboliseert iets, heeft be-teken-is, verwijst naar iets anders : zoals een bloembol teken is dat de bloem komen gaat. En belangrijk : Jezus deed dit als teken aan het begin van zijn carrière/ publieke optreden, heeft betekenis…

Toen Jezus water in wijn veranderde en het feest redde, stapte Jezus naar voren als ware ceremoniemeester, ik ben de Heer van het feest : ik zorg, wat er ook gebeurt, dat een ramp in een feest wordt verandert. Nou hoor ik u denken : maar Jezus kwam toch om te sterven voor onze zonde? Klopt, maar zijn lijden en sterven zet Jezus zelf in een groter verband. Jezus’ lijden, zelfverloochening, opoffering : allemaal als middel dat tot een doel leidt : feestvreugde terugbrengen. Allemaal bedoelt om opstanding, nieuw leven, nieuwe hemel en nieuwe aarde mogelijk te maken. Om een einde te maken aan al het kwaad, zonde, ziekte, dood, ellende en tranen. Jezus maakt duidelijk : ik ben de Heer van het feest, breng de vreugde terug, wil iedereen blij maken, daarom dit teken.

Alles wat Jezus doet, staat in teken van zonde vergeven én het feest terugbrengen in de schepping, op aarde nieuw leven mogelijk te maken, nu in gebrokenheid, straks volmaakt op de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar hoe bewerkstelligt Jezus die genezing/reiniging van zonde/kwaad én feest terugbrengen?

Het leek alsof Jezus al in de toekomst keek, voorbij deze bruiloft, dit kleine probleem, hij zag iets anders. Alsof hij besefte : ja, ik kan de wereld de feestvreugde geven, de mensheid verlossen van schaamte, schuld en te kort. Daarvoor ben ik naar deze wereld gekomen, om vreugde te brengen, maar daarvoor moet ik sterven. Sterven voor de zonden van wereld en mensheid én om het feest terug te brengen. Op deze bruiloft besefte hij met oneindige vreugde én afschuw tegelijk wat daarvoor nog moest gebeuren. Om ervoor te zorgen dat wij de beker van vreugde en blijde zegeningen kunnen drinken, zou hij de beker van het recht en van straf en van de dood moeten drinken, tot de laatste druppel. Hoe zal Jezus ons onze vreugde bezorgen? De dingen in de wereld herstellen? Door het hemelse bestaan bij zijn Vader op te geven, door eenzaam en onbegrepen te leven, door de weg naar het kruis in te slaan en in onze plaats te sterven, overladen door schande en schuld, onze zonden.

Eeuwenlang slachtten we lammetjes, maar hoe kan onwetend lam de plaats innemen van een denkend mens? Toen zei neef Johannes de Doper : zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Al die kleine lammetjes konden de zonde niet wegnemen en hebben dat ook niet gedaan. Maar ze hadden wel be-teken-is. Ze verwezen naar het enig werkelijk onschuldige, onbevlekte lam, Jezus, die dat wel kon én deed. Jezus Christus kwam om te sterven in onze plaats en onze straf op zich te nemen. Toen het feest van mensheid mislukte, stilviel, doods en ellendig, bracht Jezus het feest weer op gang. Zette dans weer in door voor wijn te zorgen, voor brood te zorgen, Hij gaf zijn bloed en lichaam, voor ons.

Jezus is gekomen omdat de wijn op was, het feest van de schepping over was, de vreugde uitgestorven. De wijn is op, de gebrokenheid is overal voelbaar, de breuk God-mens werkt overal in door. Maar Jezus is gekomen, heeft wijn in overvloed gemaakt, het kan niet meer op… Deze resultaten uit het verleden bieden geen… wel garantie voor toekomst, voor het grote en het kleine. Daarom : put in het heden, uit wat je weet over de toekomst. Jezus, te midden van alle vreugde van bruiloftsfeest, terwijl anderen aan het drinken en feesten waren, proefde al iets van verdriet en bitterheid die nog moest komen. Zodat jij en ik die in Hem geloven, te midden van al het verdriet van de wereld, in alle gebrokenheid, al iets kunnen proeven van vreugde die nog moet komen. We hebben heel vaste grond onder onze voeten vanwege vreugde die nog komt, bruiloftsfeest van Lam.

Begrijpen we hoe het feest wordt? Hoe Jezus te werk ging? Dingen in de wereld hersteld worden? We moeten de uitnodiging openmaken, ingaan op de uitnodiging, en dan het probleem zien : de wijn is op. Dan komt het aan op gehoorzaamheid : wat Jezus ook tegen u zal zeggen, doe het! Herinneren we nog de preek van dominee Eva : geloven, volgen, is heel makkelijk, gewoon doen wat Jezus zegt… Geloven is als dansen. Kan je het niet? Geeft niets, ik leer het je, volg mij maar, laat niet los. Hoe wordt de dans weer ingezet? De Heer van de dans haalt je erbij, dansvloer op, en dan het probleem zien : de dans is vergeten. Dan komt het aan op gehoorzaamheid, Jezus zette dans weer in, volgen, leer mij volgen zonder vragen, vertrouwen én genieten.

De hele preek en kerkdienst, inclusief de voorbeelden, is te beluisteren via www.gereformeerdekerkenter.nl

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

Ontmoetingen met Jezus – de Reünie – vooruitblik zondagmorgen

Afgelopen weken hebben we de sceptische student Nathanaël, insider Nicodemus, outsider de Samaritaanse vrouw, de zussen Maria en Martha en moeder Maria ontmoet in gesprek met Jezus. Zondagmorgen, op de reünie, blikken ze nog eens kort terug met ons… Ze vertellen wat ze van Jezus hebben geleerd bij de belangrijke levensvragen die ze hadden.

Hieronder nog even de vragen die worden besproken:
De sceptische student Nathanaël : waar moeten we zoeken naar antwoorden op de grote vragen in het leven?

De outsider de Samaritaanse vrouw én de insider Nicodemus : wat is er mis met de wereld zoals die nu is?

De huilende zussen Maria en Martha : wie is die persoon die centraal staat in christendom en die alles weer goed zou kunnen maken?

Moeder Maria als bruiloftsgast : hoe kunnen de dingen in de wereld hersteld worden, hoe is Jezus te werk gegaan?

Weet je van harte welkom en stel onze reünisten niet teleur. Ik heb gezegd dat de kerk meestal goed gevuld is…

De kinderen zijn van harte welkom. De allerkleinsten in de crèche in de kelder van Ons Centrum, de kinderen van groep 1-8 bij bij de kindernevendienst. Samen op weg naar Pasen met het Paasproject. De kindernevendienst heeft deze zondag als thema: “Ik geef je te eten”

We willen allemaal iets te eten of te drinken meenemen, zodat we dit kunnen geven aan mensen die het niet zo breed hebben.

Zondagmorgen en zondagavond kunnen de spullen voor in de kerk ingeleverd worden! Daar staat iemand om de spullen in ontvangst te nemen.

In principe is alles welkom, zolang het niet gekoeld bewaard hoeft te worden. Basisartikelen zijn natuurlijk altijd goed, maar we zouden het ook erg leuk vinden als we de mensen eens iets extra’s kunnen geven zoals snoep, chips, doucheartikelen, pakjes drinken, schoolkoekjes voor de kids enz.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

MANNENKOREN UIT ENTER EN RIJSSEN IN CONCERT !!!

In 2011 ontstond uit een groep mannen die bij gelegenheid graag (met elkaar) zongen, het Christelijk Mannenkoor Enter. Na een paar oefensessies werd besloten om regelmatig met elkaar te gaan zingen. Een keer of tien per jaar wordt er nu opgetreden in diverse kerken en verzorgingshuizen in de regio. Op zaterdag 17 maart aanstaande is het de beurt aan het eigen dorp Enter. Dan wordt een concert gegeven in de plaatselijk Hervormde Kerk, waaraan ook medewerking verleend zal worden door het Hervormd kerkkoor uit Rijssen. De Enterse en Rijssense mannen zingen afzonderlijk met hun koor, maar zullen ook samen, vocaal de Hervormde kerk in vuur en vlam zetten. De avond begint om half acht en rond de klok van negen uur is de afsluiting van dit concert.

De toegang is vrij en u bent van harte uitgenodigd.

Ik geef je te eten!

Komende zondag 11 maart heeft de kindernevendienst als thema: “Ik geef je te eten”
We willen allemaal iets te eten of te drinken meenemen, zodat we dit kunnen geven aan mensen die het niet zo breed hebben.
Zondagmorgen en zondagavond kunnen de spullen voor in de kerk ingeleverd worden! Daar staat iemand om de spullen in ontvangst te nemen.
In principe is alles welkom, zolang het niet gekoeld bewaard hoeft te worden. Basisartikelen zijn natuurlijk altijd goed, maar we zouden het ook erg leuk vinden als we de mensen eens iets extra’s kunnen geven zoals snoep, chips, doucheartikelen, pakjes drinken, schoolkoekjes voor de kids enz.
Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

De Pleitbezorgers – terugblik zondagmorgen 18 februari

De discipelen, de leerlingen van Jezus, hebben echt geen idee waar Jezus het over heeft. N.a.v. de vragen van Petrus, Thomas en Filippus legt Jezus het nog eens uit… maar of ze het begrijpen? Lees het zelf maar in Johannes 13 : 36 – 14 : 31 en 16 : 5-15.

Jezus zegt daar heel belangrijke dingen in de laatste uren van zijn leven, de volgende dag gaat Jezus sterven, maar zijn leerlingen begrijpen er nog helemaal niets van… “Ik ben al zo lang bij jullie, en nog kennen jullie me niet…” Kennen is relationeel, dat er een relatie is. Niet kennen betekent dat er nog geen relatie is… Spannend én bizar, want Jezus heeft deze mannen wel uitgekozen en drie jaar toegerust, om deze belangrijke boodschap de wereld in te helpen… na zijn dood. Maar ze kennen Jezus nog niet eens echt goed genoeg…laat staan dat ze hem begrijpen… In die hopeloze situatie gaat Jezus hoopvolle dingen zeggen,

 Jezus spreekt over de Geest van God, maar wat of wie is de Geest? Kracht? Persoon? En wat heb je er aan? De Geest van God zweefde over het water, in Oude Testament werd de Geest gezien als macht/kracht van God. Maar Jezus spreekt over de Geest als over een persoon, iemand die komt als hij weggaat. Wie is die iemand, die Geest van God?

De Trooster, Helper, Pleitbezorger, het woord ‘parakleet’ heeft meerdere betekenissen, lastig te vertalen. Pleitbezorger komt het beste in de buurt, maar heeft wel toelichting nodig. Het is iemand die je er bij roept/gestuurd wordt, om naast jou te staan, met jou mee te voelen, er voor jou is. Denk aan een advocaat voor verdediging in de rechtbank. Als je terechtstaat, staat je advocaat je bij, hij verdedigt jou, staat aan jouw kant. Hij is er niet alleen om je te helpen, om je te troosten, te bemoedigen. Soms kan je hem niet volgen, zegt hij dingen over jou die niet leuk zijn. Maar alles is gericht op jouw zaak en jouw doel, om jou vrij te krijgen.

 Maar wie is dan die Trooster/Pleitbezorger? Want er lijken er twee te zijn… Want Jezus zegt dat hij een andere Trooster/Pleitbezorger zal sturen. Wie is dan die andere, die eerste? De enige andere plaats waar over de Pleitbezorger wordt geschreven, is 1 Johannes 2 : 1-2 : Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak/Pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

Jezus is de eerste Pleitbezorger, Gods Geest de tweede. Maar wat doen ze nu precies, wat is het verschil tussen die twee? Ik vroeg me altijd af : maar met Jezus hebben we toch alles, wat kan beter/meer dan Jezus zijn?

Het werk van de Geest die Jezus belooft, is pas te begrijpen als je het werk van Jezus begrijpt.

 Wat was Jezus’ opdracht? Wat heb je aan Jezus? Hij is gekomen om de zonde weg te doen én het feest terug te brengen in de schepping. Hij stierf voor onze zonden aan het kruis, tot verzoening van al onze zonden, die van de hele wereld. Maar Jezus’ dood is nog veel radicaler : vanmorgen willen we het ‘feest terugbrengen’ verder inkleuren…

Want bij een Pleitbezorger/Advocaat denk je aan een rechtbank, rechter die recht spreekt, oordeelt. God die als rechter van mens en wereld recht spreekt en wij zijn de schuldigen, de zondaars. Want wij weten dat we niet perfect zijn, of we nu voor 90%, 10% of 1% doel missen : we missen doel. God oordeelt dat wij van nature doel missen, zondigen, niet perfect, volmaakt, heilig zijn, MNoDtV Of je nu een beetje of heel erg de wet overtreedt, schuldig is schuldig, stafblad is strafblad. Wij kunnen God niet gerust stellen, tevreden houden, beloven dat het wel goed komt. Gelukkig geloven we in het oordeel : als er geen oordeel van God is, dan is er ook geen hoop op beter, dan moeten we leven met onrecht, zonder hoop op beter…God zal niet ingrijpen en rechtzetten. Maar als God oordeelt, dan is er hoop op recht en vrede, geloof dat het beste nog komt. God als Schepper en Eigenaar van de wereld, zal rechtspreken over zijn Schepping, oordelen.

 Als je dan in het beklaagdenbankje zit, omdat je gefaald/gezondigd hebt, wat heb je dan nodig? Goed voorbeeld, liefhebbende steun? Nee, een goede advocaat. De goede advocaat is er voor jou, hij is jou zelf voor de rechter, jij verdwijnt als het ware in jouw advocaat. Het staat of valt met jouw advocaat : als hij verliest, verlies jij, als hij wint, win jij. In ogen van de rechter zie jij er uit zoals je advocaat is, jij bent er niet meer, jij bent er in je advocaat. Dan zien we de kracht van 1 Johannes 2:1-2 : Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak/pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige, en Hij is een verzoening voor onze zonden.

Christus die in jouw plaats verschijnt voor God. De advocaat zal niet op het gevoel van de rechter gaan inpraten, maar met goede argumenten komen. Soms denken we : Jezus doet een goed woordje voor ons bij zijn Vader. Ja, hij/zij is niet perfect, heeft fout gemaakt, verdient straf, maar Vader wilt u Hem alstublieft met rust laten? Doe het voor mij. Geef hem nog een kans.” En dat de Vader dan zou zeggen : “nou goed dan voor deze ene keer, omdat jij het vraagt.”

Maar dan hebben we een probleem : er zijn geen doorslaggevende argumenten gegeven, je krijgt gewoon nog een kans. Maar ja, hoe lang zal dat werken, hoe lang kan Jezus daar mee doorgaan? Wanneer zal de Vader zeggen : nu is het genoeg geweest, ik ben er klaar mee.”? Het is niet voldoende als je nog een kans krijgt op voorspraak van Jezus bij zijn Vader, het is niet voldoende als een advocaat een dringend beroep doet op de gevoelens van de rechter. De advocaat heeft geen gedraai en emotionele manipulatie nodig, maar goede argumenten. Die heeft Jezus, want Jezus smeekt niet om genade voor ons. God was oneindig genadig toen hij zijn zoon naar de aarde zond. Maar God vergeeft niet omdat genadig is, mensen nog een kans geeft, maar omdat hij trouw en rechtvaardig is, ons niet vergeven zou onrechtvaardig zijn…Dat lezen we in 1 Johannes 1:9 : Als wij onze zonden belijden : Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

De beste manier om vrijgesproken te worden, is niet hopen dat de rechter medelijden heeft, maar laten zien dat je wettelijke gezien vrijgesproken moet worden. Als advocaat wil je kunnen zeggen : zo is de wet, de wet eist dat mijn cliënt wordt vrijgesproken. De advocaat wil de rechtszaak winnen, niet doordat de rechter met hand over zijn hart strijkt, maar doordat er volgens de wet rechtgesproken wordt. En zo werkt het in de rechtszaak van ons ook, waarin Jezus voor ons pleit en God rechtspreekt. Jezus kan feitelijk zeggen : Vader, hij heeft gezondigd en de wet vereist dat de dood volgt op de zonde. Maar ik heb voor al die zonden betaald. Kijk hier is mijn bloed, teken van mijn dood. Aan het kruis heb ik de straf voor de zonde volkomen betaald. Als iemand zou eisen dat er twee keer betaald wordt voor dezelfde zonden, dan zou dat niet eerlijk zijn. Ik vraag dus niet om genade, maar om recht.”

Als het waar is wat Jezus beweert, dan is dat een overtuigend argument. Daarom kan Johannes zeggen dat christenen die hun zonden belijden vergeving ontvangen, omdat Gods rechtvaardigheid dat eist.

 De weegschaal is ongenadig, we kunnen het verkeerde niet compenseren met het goede. Als je alleen aan de ene kant van de weegschaal staat, ben je zondaar, gewogen en te licht bevonden. Je krijgt in eigen kracht die weegschaal niet naar beneden, hopeloze zaak, zonde bepalen de balans… Tenzij Christus, vaste rots van ons behoud, gewicht in de schaal legt door zijn dood voor jouw zonden, dan wordt het werk van Jezus jou toegerekend, slaat weegschaal door naar jouw kant. Dan eist de wet van God dat je vrijgesproken wordt. Als God naar je kijkt, ziet hij jou in Christus, ziet hij jouw advocaat, Jezus, ben jij meer dan overwinnaar. Want met Jezus ben je volmaakt, rechtvaardig en prachtig. Je bent in jouw advocaat verdwenen. Zo lezen we in 2 Korinte 5 : 21 : Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Zoals Jezus niet zelf zondig was, maar als zondaar behandeld en gestraft werd aan het kruis, zo worden wij die in Jezus geloven, hoewel we niet zelf rechtvaardig en volmaakt zijn, als rechtvaardig en volmaakt door de Vader behandeld, niet uit verdienste, maar om Jezus’ wil : feest!

De eerste pleitbezorger : spreekt voor jou tot God : kijk wat ik gedaan heb en aanvaard hen dan in mij. De tweede pleitbezorger : spreekt voor jou tot jezelf : kijk wat Jezus heeft  gedaan en geloof het. De Geest zal duidelijk maken, in herinnering brengen zodat ze eindelijk gingen begrijpen wat Jezus heeft gedaan. Het werk van de Geest van God is als een schijnwerper die iets verlicht, de lamp van beamer die iets projecteert. Je ziet een prachtige plaat op de beamer, je ziet niet waar het licht vandaan komt, maar het gaat ook niet om de lamp. De bedoeling is niet dat we naar de beamer kijken, maar naar het prachtige plaatje.

De dag voor Jezus’ sterven begrijpen de leerlingen er nog helemaal niets van. Ze hebben geen idee hoe groot Jezus’ liefde is, hoeveel het Jezus zal kosten of wat die liefde gaat uitwerken. Maar de Geest zal komen, die zal hen eindelijk laten zien wat Jezus gedaan heeft. De discipelen kenden Jezus nog niet echt, konden hem nog niet echt kennen, voordat hij lichamelijk van de aarde was weggegaan en de Geest was gekomen. We waren dus niet beter af geweest als we in de tijd van Jezus hadden geleefd. Je zou denken dat je hem dan beter had gekend, maar aan de discipelen zien we dat het niet zo was. Toen was de heilige Geest er nog niet en zonder die Geest kan je Jezus niet echt begrijpen. Door de heilige Geest kunnen wij nu beter begrijpen wie Jezus was en wat hij gedaan heeft dan toen.

 Begrijpen we het inderdaad? Kan Gods Geest in ons werken, de vrucht van Geest in ons groeien? Stel, je bent miljonair en je hebt drie briefjes van tien euro in je zak en je betaalt een taxirit van 8 euro. Later ontdek dat je niet één tientje hebt gegeven, maar dat twee tientjes weg zijn, dat is een dure taxirit. Wat doe je? Baal je er van? Ga je naar politie om die taxichauffeur te vinden? Nee, je haalt je schouders op, je bent miljonair. Je bent een tientje kwijt, maar je bent veel te rijk om je over zo’n kleinigheidje druk te maken.

Deze week deed iemand lelijk tegen je, je maakte een grote fout, je haalde een toets niet, achteraf bleek de gesloten deal nadelig voor jou te zijn, iemand die je dierbaar is bedroog je. Je raakte echt iets kwijt, materieels, status, persoonlijk… Maar wat doe je als je christen bent? Gods Geest in je werkt, vrucht van Geest in je groeit? Vermindert dit je blijdschap, raakt het je levensgeluk, kost het nachtrust, wordt je boos op ander of God? Hebben we dan wel door hoe rijk wij zijn in Christus?! Meer dan overwinnaars. Leef je dan wel uit de diepe vreugde die Christus in ons heeft uit gestoord, vrucht die in ons groeit?! Besef je dat de enige ogen op deze wereld die er echt toe doen Gods liefdevolle ogen zijn, ogen die jou zien als zijn geliefde kind in wie hij vreugde beleeft? Als je bezig bent met wat anderen over je zeggen/denken, hoe ze je zien, ben je kwijt wie je echt bent. Als christen ben je in geestelijk opzicht miljonair en je maakt je vaak druk om een tientje.

 Het is de taak van de eerste pleitbezorger om God als Rechter te overtuigen jou vrij te spreken. Het is de taak van tweede pleitbezorger om de rechter in je eigen hart daarvan te overtuigen, jij ben vrij! Om duidelijk te maken wie je bent in Christus, om je te laten zien dat je ongelofelijk rijk bent. En het is jouw taak om te luisteren en het te geloven : ik ben Gods geliefde kind! Zijn geliefde bruid. Als God als een bruidegom is, dan verheugt hij zich echt in zijn bruid, als wij ons leven aan Hem geven. Als bruidegom wil God zijn bruid alles geven, in goede en kwade dagen, ziekte en dood. Niets kan me scheiden van de liefde van Christus.

Hoe zou het je leven veranderen als je daar elk moment van dag van bewust was, Gods liefde voor jou?!

Door niet luisteren, onthoud jij jezelf het groeien in besef hoe rijk je bent, krijgt de Geest geen ruimte. Zonder die Geest kan je Jezus en zijn vrede niet leren kennen. Hoe dan wel? Door inwoning van de Geest in jouw hart, leven. (Joh.14:17,23) Dat is nog best heftig : het vuur van de Geest moet eerst alles uitzuiveren, je moet wennen aan fel licht in onze duisternis. Als wind van de Geest opsteekt wordt het onrustig, gaat het waaien, kan het stormen, het kabbelende voorbij gaan we ook meezuchten en meelijden met schepping. Tegelijk delen we ook in het beloofde voorschot op het nieuw leven, het delen in Christus vrede, groeit vrucht van Geest in ons.

Deze Geest introduceerde Jezus bij zijn leerlingen, deze Geest wil ook ons helpen. Om de komende weken voor het eerst of opnieuw te begrijpen hoe Jezus ons vrijpleit, hoe de Geest in ons pleit, en hoe wij daaruit mogen leven als gerechtvaardigde zondaars, opnieuw geboren om vrucht te dragen. Pleitend op het volbrachte werk van Gods Zoon, pleitend op het voorgaande werk van Gods Geests en pleitend op Gods liefde voor u, jou en mij!

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter