Hoe ben jij tot geloof in Jezus Christus gekomen?

Wat betekent het dat jij lid bent van de gemeente van Jezus Christus?

Paulus geeft zijn getuigenis. Hoe hij als gelovig/godsdienstig persoon tot geloof in Jezus Christus is gekomen, lid geworden is van de gemeente van Jezus Christus.

Net zoals Petra uitlegde hoe ze tot echt geloof is gekomen, waarom ze nu echt belijdenis wilde doen van haar geloof in Jezus Christus.

Zoals ook anderen die belijdenis deden, openlijk vertelden over hun redenen. Waardoor iedereen die dat hoorde/las God prees.

Je getuigenis geven heeft als doel dat God alle eer toekomt. De God van de wonderlijke genade. Dat we telkens weer onder indruk raken van God die werkt, ook in Enter 2019…

We lezen Galaten 1: 6-24 (NBV)

Paulus beschrijft uitgebreid zijn bekering / roeping, hoe Jezus hem tot zijn volgeling heeft gemaakt. Meer nog, in dienst heeft genomen als apostel.

Paulus verdedigt zich in zijn getuigenis tegen 3 aanvallen van die ‘sommigen die de Galaten in verwarring brengen, die het evangelie van Christus willen verdraaien’ (vs.7)

verdediging 1 : Paulus heeft niet door zelf nadenken en argumenteren geconcludeerd : het Evangelie is de waarheid

Nee, Paulus was een fanatiek vervolger van Gods gemeente, heeft geprobeerd haar uit te roeien… Paulus was een fundamentalist/extremist/geloofsgekkie… Paulus moest van heel ver komen, dat is niet geleidelijk gegaan: geen goede gesprekken, nog eens nadenken… Nee, Paulus’ geloof in Jezus is niet gebaseerd op iets in hemzelf, stond haaks op alles wat in hem was. Zijn radicale bekering van

vervolger van christenen naar verkondiger van Christus  komt door zijn ontmoeting met Jezus zelf op weg naar Damascus

verdediging 2 : Paulus’ evangelieboodschap is niet afgeleid van anderen, niet afgeleid van de christelijke leiders in Jeruzalem

Nee, Paulus heeft niemand om raad gevraagd, is naar zijn bekering niet naar Jeruzalem gegaan naar de eerdere apostelen. Pas 3 jaar later ging Paulus naar Jeruzalem, zelfs toen heeft Paulus geen onderwijs ontvangen van anderen.

Die sommigen kunnen niet zeggen:

“wij zijn ook in Jeruzalem geweest, hebben hetzelfde onderwijs als Paulus ontvangen, hebben dezelfde mensen gesproken, wij weten dat Paulus niet het hele verhaal verteld. Er zijn nog andere dingen die je moet doen om bij God in de gunst te komen.”

Paulus’ boodschap is totaal onafhankelijk van hemzelf of van anderen…

verdediging 3 : het Evangelie dat Paulus van God heeft ontvangen, heeft Paulus gelegd naast de boodschap die de andere apostelen van God ontvangen hadden, en wat blijkt : het verschilt niet met die van de andere apostelen

Want, de algemene conclusie was telkens weer: hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij daarvoor probeerde uit te roeien. En zij verheerlijkten/prezen God in mij.

Uit dit getuigenis blijkt niet alleen het gezag dat Paulus heeft als evangelieverkondiger, maar zijn levensverhaal laat ook Gods genade zien. Genade is de rode draad in Paulus’ leven en in zijn brief aan de Galaten. Het is dragende principe onder elke stap van elke christen.

Zeggen wij dat wel eens? Door Gods genade… Ja, wees voorzichtig met God dit, God dat; maar ook weer niet te voorzichtig door nooit God te linken aan ons leven…

Twee weken geleden : wie was Paulus? Een Apostel, toegevoegd aan de elf die 3 jaar met Jezus waren opgetrokken. Zij waren uniek, hadden de boodschap direct van God om het Evangelie te prediken. Maar voordat Paulus apostel was, had hij verschrikkelijke dingen gedaan… Paulus heeft veel onschuldige mensen vermoord: hij was vervolger van Gods gemeente, heeft geprobeerd haar uit te roeien. Paulus heeft verschrikkelijke dingen gedaan…

Keizer Nero of Hitler hadden trots op hem kunnen zijn… Mensen vragen wel eens : is Hitler in de hemel?! Dat weten we niet. Maar wat denk je van Paulus?! Paulus was vervuld met haat voor die club van Jezus, is over lijken gegaan…dood, verderf, terreur

Toch was Paulus heel een gelovig, godsdienstig, religieus persoon…

Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan anderen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht. In een andere vertaling : Ik was een hartstochtelijke ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen… Hij was veel serieuzer dan anderen, pietje-precies in geloofszaken. Paulus was geen losgeslagen type, niet die jongste zoon, leven één groot feest, meer die oudste zoon, altijd God gediend… Toch had het hem niet dichter bij God gebracht. Paulus heeft het allemaal gedaan, weet er alles van: wetjes en regeltjes houden, ‘goed leven’. Maar je kan je zelf daardoor niet aanvaardbaar maken voor God door supertoegewijd en nauwgezet morele, ethische en culture regels na te leven, de christelijke traditie en goede gewoontes te eerbiedigen. Een serieuze ‘gelovige’ jongeman die vol haat de christelijke gemeente wilde vernietigen, tot eer van God…hij was er trots op… Maar toen het God behaagde is Paulus door genade geroepen, is Christus in Hem geopenbaard… Meer nog : hij werd zelfs geroepen, als apostel, om God onder de heidenen te verkondigen.

Paulus is hét voorbeeld van Gods genade: redding niet op grond van moreel en godsdienstig gedrag. Door en door zondig, bloed aan handen, maar ook Paulus was niet zondig genoeg, geen hopeloos geval…

Is Christus al in jou geopenbaard?

Evangelie is geen religie, iets voor nette/goede mensen, maar bevrijdend nieuws, voor slechte mensen… Niemand is zo goed dat hij het evangelie van genade niet nodig heeft, niemand is zo slecht dat hij de genade van het evangelie niet kan ontvangen.

Lewis schreef : het Christendom moet wel van God afkomstig zijn, wie zou het anders bedacht kunnen hebben?

Dan zegt Paulus nog iets bijzonders: God was aan het werk in mijn leven, ook al lang voordat ik het door had. Paulus zegt al voor zijn geboorte te zijn uitgekozen door God. Paulus bedoelt: Gods genade is al heel mijn leven lang mij aan het vormen en voorbereiden voor later. Bizar, ook omdat wij de toekomst niet kennen. Maar Gods plan met de wereld, ons mensen, is geen loterij. Zelfs onze haat, zondigen, roddelen, kan God allemaal ten goede doen keren. Nee, we moeten vandaag nog stoppen met zondigen, haten, roddelen… niet leven volgens Gods plan… Maar niemand is een hopeloos geval, ondanks je verleden, omdat voor God alles mogelijk is. Zeker als we toeleven naar Pasen,

als de Paaskaars brandt, we geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan. Als een dode weer levend kan worden, kan de grootste zondaar/schijn-heilige veranderen in volgeling van Jezus. Bij God is alles mogelijk, iedereen kan weer toegroeien naar het plan dat God met zijn/haar leven heeft. Omdat we voor de Drie-enige God, allemaal kind van de Vader zijn, iedereen die in de dood en opstanding van Zoon gelooft en door werking van de heilige Geest veranderen zal tot wat God voor ogen heeft. Zo als een stroper de beste boswachter kan worden, zo kon deze vervolger de beste prediker worden…

Van alle weerstand tegen God komt telkens aan het licht dat Gods plan er alleen maar door wordt uitgevoerd en bevorderd… Nee, wat ons nu overkomt is niet altijd volgens Gods plan, dan onderschatten we Gods tegenstander. Maar God kan/zal alles doen meewerken ten goede, ook al zien we daar nu nog niets van. Hoe dichter we bij God leven, hoe meer we dat gaan ontdekken als we naar ons leven kijken. Zoals Jozef pas na 34 jaar kan zeggen dat de pogingen van zijn broers om hem te vermoorden, al die inspanningen uiteindelijk middel zijn geweest om hun leven te redden.

God is dus aan het werk in ons leven, nog voordat we het door hebben, als we er zelf helemaal nog niet voor open staan…

Het Evangelie reikt ons een bril aan waardoor we opnieuw naar ons eigen leven kunnen kijken om te zien hoe God ons voorbereidt en vormt, zelfs door middel van onze fouten en zonden, om werktuig van zijn genade te worden voor de wereld.

Als we dat eindelijk door hebben, dan houdt het niet op, dan worden we geroepen om mee te werken. Ieder voor de unieke taak, waardoor anderen God gaan verheerlijken. Er is een verschil tussen gewoon religieus/gelovig/godsdienstig zijn en christen zijn. Een christen, volgeling van Jezus, kind van God is niet alleen met het verstand gelovig, verstandelijk overtuigd van het bestaan van God. Hij ervaart een persoonlijke relatie met God, onderhoudt die relatie, als met ideale vader/moeder. Christen weet dat deze relatie niet alleen is om zelf opgebouwd te worden, maar weet dat het verantwoordelijkheid meebrengt om aan de anderen te laten zien wie Jezus is.

Laten zien wie Christus is, in wie jij bent, wat jij doet. Als beelddrager van God draag je een beeld over van wie God is, bewust of onbewust. Als jij …roddelt/liefdeloos/oneerlijk, dan koppelen mensen dat aan jouw God. Daarom is zondigen zo erg. Niet, of niet  alleen, omdat het jezelf ongelukkig maakt,

maar omdat het invloed heeft op het beeld van God van mensen om jou heen. Of zij wel of niet God verheerlijken, prijzen…

Vergeet nooit : we worden gedragen door God die liefde is. God heeft ons niet lief omdat hij ons nodig heeft. Hij heeft ons gewoon lief omdat hij ons lief heeft. Die liefde kunnen we nooit kwijtraken, omdat er geen voorwaardes zijn…

De God van genade redt zondaars zoals Paulus… God openbaart zijn zoon aan hoogmoedigen én aan slechten. Religieus en niet religieus… God werkt in ons, ook al voordat hij ons redt, om tot geloof te brengen én om toe te rusten tot het dienen van God. Het werk van deze God is zichtbaar geworden in het leven van Paulus.

God besloot zijn Zoon in Paulus te openbaren… Het drong eindelijk bij Paulus door wie Jezus was. Hij ontmoette de levende Christus zelf. En het drong ook direct bij Paulus door wat God wilde : geroepen om aan anderen te vertellen/laten zien wie Jezus is.

Paulus heeft stilte opgezocht, tijdlang alleen met God, om te groeien in discipelschap. Tijd van studie, overdenken, ontwikkelen van de vertrouwelijke omgang met God. In onze tijd zijn we druk, het moet gelijk iets opleveren. Investeer jij in tijd met God? Moeilijk? Welke muziek luister je? Maak daar God-tijd van… Tijd met God is basis voor het christelijke leven, maar als christen leven we niet in afzondering. Daarom zijn we onderdeel van Gods huisgezin. Paulus laat zien dat geloven zonder kerk niet ideaal is, misschien wel onmogelijk. Hij zocht anderen op om samen het Evangelie te delen, om te voorkomen dat de eenheid in gevaar kwam. Wij moeten diepgeworteld zijn in een geloofsgemeenschap. We moeten oppassen dat we niet overal wat vandaan pikken zonder echt deel uit te maken van een samenhangende gemeenschap die met elkaar aan tafel gaat, zich samen laat voeden… Christelijk leven, geworteld in relatie met God door Christus, in verbondenheid met  en in dienst van andere gelovigen, leidt tot lofprijzing aan God. Gods genade in Paulus’ leven zet Paulus niet op een voetstuk, maar anderen verheerlijken God.

Zou gaaf zijn, dat je als christen/predikant anderen bij God brengt  door genade die in jouw leven zichtbaar is…  Was het maar altijd zo mooi… Als predikant krijg je wel eens reacties: gelukkig vaak heel mooie en ontroerende verhalen te horen, preek die net op juiste moment voor juiste persoon geschreven, gesprek wat later zegenvol uitwerkt, waardevol. Tegelijk heb je ook gesprekken, krijg je opmerkingen, mailtjes zonder verheerlijking van God, geen dankbaarheid. Het deed me de vraag van Paulus herkennen…

“Probeer ik mensen te winnen, zoek ik mensen te behagen of gaat het mij om God?

Als het mij om behagen van mensen zou gaan, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.”

Dit heeft alles te maken met het Evangelie. Met dat ene elastiekje van vorige week : wat anderen over je zeggen…

Waarom zou je goedkeuring van mensen willen hebben? Als je vol vertrouwen en onbevreesd achter Jezus aangaat, dan doe je wat goed is, liefdevol en opbouwend, zonder je druk te maken om wat anderen ervan vinden. Paulus bedoelt: een christen kan en zal niet iemand zijn die mensen probeert te behagen. Het behagen van mensen is zonde, omdat je bang bent voor wat anderen van jou vinden. Het gaat er om dat je God vreest, dat je vol ontzag en verwondering voor God wilt leven. Als je mensen vreest, maak je mensen belangrijker dan ze zijn, heb je ontzag voor ze, snak je naar hun goedkeuring, ben je bang voor hun afkeuring. Jouw verlangen naar hun goedkeuring en instemming grenst aan verheerlijking en verafgoding. Je zit in de wurggreep van menselijke goedkeuring, terwijl alleen God recht op en macht heeft over je hart. Je zult net zo radeloos/wanhopig/verdrietig/boos zijn

als je hun goedkeuring verliest, als wanneer je door God bekritiseerd of veroordeeld zou worden. Als je het alleen maar doet om gunst van anderen mee te winnen, dan doe je het niet met liefde. Het Evangelie bevrijdt ons daarvan, wil ons werkelijk motiveren: doe het voor God. Op Christus vertrouwen, zorgt voor Gods volkomen en volledige gunst en goedkeuring. Als God de gelovige ziet, dan ziet Hij Jezus, Gal.3:25-27, zegt Hij: in jou vind Ik vreugde… En omdat God vreugde vindt in ons,

kunnen wij zo leven dat het God vreugde geeft i.p.v. mensen.

Paulus wil God behagen, niet in eerste plaats mensen. Als je zo leeft, dan zullen mensen ook blij worden, soms mensen van wie je het niet verwacht had. Terwijl mensen die altijd heel aardig deden,

ineens wat minder blij zijn met jou.

Dat is het Evangelie!

Een christen is zeker van Gods liefde en goedkeuring, want God heeft vreugde in ons in Christus. Daarom wil je niets liever dan de Drie-enige God gehoorzamen, de10 geboden als leefregels van dankbaarheid uitleven. Niet voor jezelf, zodat God je zal redden, niet als beloning voor jouw geloof. Maar uit dankbaarheid aan God van wie je gelooft, zeker weet en vast vertrouwt, dat Hij jou al gered heeft. Daarom is Paulus dienaar, mogen wij allemaal minister zijn, dienaar van de Kroon.

Gods goedkeuring geeft ons vrijheid om te leven op een manier die Gods goedkeuring heeft. Dat is het Evangelie: het is goed in Christus én ga zo door om in radicale gehoorzaamheid aan God te leven. We leven niet op Gods manier om zijn kinderen te worden, maar uit dankbaarheid dat we al Gods kinderen zijn.

Getuigen wij wel eens van ons geloof? Straks bij de koffie? In alle kwetsbaarheid delen wat geloof voor ons persoonlijk betekent. Zodat anderen ontdekken wat het geloof allemaal inhoudt. Het niets te maken heeft met religie, regeltjes en wetjes, maar met liefde die ons hart veroverd heeft. Niet om ons zelf in middelpunt te zetten, maar om God te eren : door Gods genade! Merken anderen aan ons dat we kind van de Vader zijn? Dat Jezus onze oudste broer is? Dat er een goede, heilige Geest in ons is die ons leidt? Zien anderen hoe het wonderlijke evangelie van genade ons leven heeft veranderd? Waardoor anderen ook geloven dat hun levens ook kunnen veranderen. Als hopeloos geval Paulus dienaar van God kan worden, dan is niemand meer hopeloos! We zijn misschien geen apostel, maar wel getuige van Christus. Getuigen van Gods genade in ons : glorie aan God!

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384