Paulus waarschuwt drie keer : let op !!!

Let op de honden! Dat zijn niet onze schattige huisdieren, maar gevaarlijke en onreine straatbeesten die je tot bloedens toe verwonden.

Let op de slechte arbeiders! Die verkeerd bezig zijn, door te eisen dat je de goede werken uit Torah moet doen.

Let op de (mensen van) de versnijdenis, verminking, in stukjes snijden, die denken dat besnijdenis een vereiste is om christen te zijn.

Waarom deze stijlbreuk in de meest vriendelijke brief van Paulus…?!

Paulus was eerder toch relaxt over sommigen die Christus uit afgunst, uit eigen belang preken, niet zuiver; maar nu is Paulus heel scherp. In het voorgaande vers nog zo positief : verblijd u in de Heer! Nu : let op! Waarom zo’n felle toon in brief? Paulus zit gevangen! Heeft geen keuze…In machteloosheid óf zwijgen óf op deze manier schrijven!

Op basis van andere brieven weten we waarom Paulus opeens zo boos is. De Jood Paulus waarschuwt heidense, niet-joodse, christelijke Filippenzen tegen de heel gevaarlijke boodschap van joodse predikers die in andere christelijke gemeenten de boel dreigen kapot te maken: heidenen moeten jood worden, tot besnijdenis toe…anders ben je maar een halve christen, hond… Als deze personen komen en beginnen over de besnijdenis, dan ben je gewaarschuwd… Want de besnijdenis maakt je niet tot beter christen, niet meer geliefd bij God… De Filippenzen zijn onzeker, na afscheid van het heidendom, zijn de tradities en cultuur van de oude joodse religie aantrekkelijk. Paulus wil hun identiteit, zelfvertrouwen, vergroten nu hij zelf in gevangenis zit, slachtoffer van joden. De Filippenzen worden vervolgd om hun geloof in Jezus. Misschien hebben ze het elkaar/zichzelf wel gevraagd : hebben zij of heeft Paulus zich vergist? Als er dan ook nog andere predikers zouden komen die over de besnijdenis zouden beginnen, dan was het risico groot dat ze zouden gaan denken : staat God toch nog aan de kant van de besnijdenis? Blijkt het spoor van afvallige Farizeeër met zijn charismatische optreden nu dood  te lopen in de cel?

Paulus bestrijdt dat, gaat er frontaal tegen in : wij zijn besnijdenis… die God in de Geest dienen, in Christus Jezus roemen. Wij die niet op het vlees vertrouwen, niet de joodse afkomst als roof beschouwen, onterecht trots zijn. Paulus had veel om trotst op te zijn, om op te vertrouwen, kende het als geen ander, was ook zijn trots geweest lees maar vss 5-6 : onberispelijk! Hij was een echte Jood, ook nog eens ideale uitvoering ervan : model-Jood!

Vandaag ook nog wel besnijdenis : perfecte christen, echt goed gereformeerd, trouw in kerk, alle wetjes&regeltjes gehoorzaam, veel voor kerk gedaan, in kerkenraad/commissies : wordt soms gekoesterd, als roof beschouwt : wat ben ik eigenlijk goed bezig. Wat de rechtvaardigheid betreft die uit de wet is, onberispelijk…

Benadruk dus niet wat je wel/niet hebt en waardoor je dan anders/apart ben vergeleken met rest. Paulus : Gooi het niet op uiterlijke kenmerken, maar op je gezindheid, je levensinstelling. Ze kunnen je hele lichaam versnijden, vlees vergaat, maar je innerlijk, je gezindheid blijft. Vertrouw niet op het vlees, maar dien God in de Geest, roem in Christus Jezus.

Paulus: let op!!!

Let op de honden. Dat was aanduiding voor de onbesnedenen, heidenen en god-lozen in het taalgebruik van de vrome joden. Maar Paulus draait het om, honden zijn die vrome joden zelf…

Let op de slechte arbeiders, mensen die beweren dat je alleen bij Gods volk hoort als je als jood gaat leven, zonder vraag naar onderliggende liefde.

Let op de mensen van de versnijdenis : die zeggen dat de besnijdenis is vereist om christen te zijn, terwijl het niets is om trots op te zijn.

Let op voor kerkmensen die het niet begrijpen, gevangen zitten in  traditie en religie, wetjes en regeltjes. Niet de vrijheid in Christus kennen, niet in/uit relatie leven met God de Vader, de gezindheid van Jezus niet eigen hebben gemaakt!

Let op voor schijn-heiligen, die niet werkelijk in Christus geheiligd zijn, maar de schone schijn ophouden door vroom uiterlijk gedrag zonder liefde, die zich heiliger voordoen door hun werken i.p.v. in Christus.

Let op voor meelopers, mensen die niet uit navolging, maar uit angst elke zondag 2x in kerk zitten, ten diepste niet Jezus willen volgen, weigeren hun leven aan Hem te wijden.

Let op voor mensen die zeggen dat christen te herkennen is aan ‘praat, daad, gewaad’. Niets mis mee, maar het resulteert in : als je netjes roddelt, voor het oog niets echt ergs doet, nette kleding aan hebt, dan ben je goed christen.

Wij zijn de besnijdenis: als je God dient in de Geest, in Christus Jezus roemt, niet op uiterlijk vertrouwt!  Los van afkomst, uiterlijkheden, voldoen aan lijstjes, halen van zelfbedachte testjes mag je bij God horen. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd Alles waar je soms ook terecht trots op kan zijn, wat winst was, is verlies als je er op gaat vertrouwen. Paulus is dus niet anti vroeger, anti joods, ook geen mislukte jood die toen maar christen is geworden, maar heeft ontdekt dat God van Abraham, God van Israel, radicaal anders handelt in zijn verkiezende liefde dan iemand ooit had kunnen denken. Daarom verblijdt Paulus zich en waarschuwt hij drie keer heel fel. Ter bemoediging van Filippenzen : ik had het allemaal waar jullie jaloers op zouden kunnen zijn… Ik had alles wat jullie misschien wel zouden willen om er echt bij te horen volgens die honden. Tegenover alles wat je als mens kan inbrengen, heeft God Jezus ingebracht, in wie we/jullie geloven. Waarover die hymne zingt waar we ons geloof vanmorgen mee hebben beleden.

Het zit heel hoog, ja, beslist, ik beschouw het als schade en vuiligheid/vuilnis : Paulus heeft er letterlijk schijt aan…het is allemaal als vuiligheid/vuilnis/stront… Hij wil niets meer mee te maken hebben met al het goede uit het verleden, maar wat misbruikt kan worden om god-loze scheidslijnen te trekken om anderen buiten te sluiten of gevangen te houden. Zoals schepelingen de kostbare lading overboord gooien om niet te vergaan, zo moet christenen alles als schade beschouwen, hoe kostbaar en waardevol ook, wat in bepaalde situaties levensbedreigend kan zijn voor de vrijheid in Christus.

…opdat ik Christus mag winnen en in Hem gevonden wordt!!!

Niet mijn rechtvaardigheid, die uit het houden van de wet is of uit…

Maar Zijn rechtvaardigheid, die uit God is, d.m.v. geloof in Jezus Christus.

Paulus schrijft al weer snel verder:

…opdat ik Hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.

Door rechtvaardiging door het geloof, alleen zo, wordt je gered van dood, geroepen tot nieuw leven. Christenen leven met Christus, in een persoonlijke relatie, gekenmerkt door het eigen maken van de gezindheid van Christus, in eensgezindheid als gemeente. Het is Jezus voor en het is Jezus na. Ook delen in zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden…

In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe Jezus Christus, onze Heer en Heiland, in de wereld is gekomen om ons te verlossen…

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384