Aan het begin van de dienst vertelde jeugdouderling Marije Getkate over het doel van de thema-dienst over het jeugdwerk:

We willen als WIJ de gemeente meenemen in onze droom en de betrokkenheid van u als gemeente op het jeugdwerk vergroten. Onze droom hebben we verwoordt in een missie en speerpunten :

 

Missie

Om de jeugd

  1. te helpen groeien in het geloof,
  2. ze te laten zien en merken wat het is om te leven vanuit de relatie met Jezus,
  3. om samen een kerk te zijn die bruist van leven en plezier.

Opvallend in deze missie is : de kinderen moeten dus niets, het is onze verantwoordelijkheid…

 

Speerpunten

We willen het jeugdwerk binnen onze gemeente de komende jaren twee speerpunten geven :

Enerzijds is het de doelstelling om een doorlopende lijn te creëren in het aanbod,

van crèche tot belijdeniscatechisatie.

Anderzijds is het de doelstelling om de ouders van onze kinderen en jongeren te helpen

hun doopbelofte gestand te doen.

Ouders hebben immers vaak een doorslaggevende rol

in het wel of niet deelnemen van jongeren aan activiteiten door de kerk georganiseerd.

 

We zijn heel blij en dankbaar met alles wat er nu al is, maar goed kan altijd beter.

Om nog meer smaak aan het jeugdwerk te geven, hebben we smaakmakers nodig.

 

We hebben naar het jeugdwerk gekeken met de insteek : wat niet goed gaat, goed maken; wat goed gaat, nog beter maken.

Concreet : het teruglopend ledenaantal van Jodai, het gebrek aan Bijbelkennis bij jongeren, de wens om meer uit de kindernevendienst te halen, het succes van Follow Me op de lange termijn behouden door een goed voortraject om daarmee een catechetisch leerlijn maken : een doorgaande lijn in het jeugdwerk creëren

 

Eerst als jeugdouderlingen en predikant, later met afgevaardigden van clubs en kinderwerkers, de kerkenraad en deel van de  gemeente hierover nagedacht. Hierbij begeleid door Lucré, een deskundige op het gebied van kinderwerk. Waardoor we echt het inzicht hebben gekregen hoe belangrijk het is om zo vroeg mogelijk te zaaien. Nu als gemeente aan de slag

We lazen met elkaar Markus 10.13-16 en maakten met elkaar de preek. Hieronder enkele gedachten. Voor de hele preek moet je de dienst naluisteren…

De mensen probeerden ​kinderen​ bij Jezus te brengen

Proberen wij kinderen bij Jezus te brengen? Hoe? Of hebben we de moed opgegeven? Volhouden! God laat niet los!

om ze door hem te laten aanraken,

Waarom aanraken? Zintuigelijk, ervaren, de aanraking voelen, is blijkbaar belangrijk… Zeggen dat je van iemand houdt, is fijn. Een dikke knuffel of even aanraken, is extra fijn.

maar de ​leerlingen​ berispten hen. 

Berispen. Wat is dat? Waarom?

Jezus is voor de grote mensen, toch? Kleine kinderen mogen naar kindernevendienst, geen last van ze…

Toen ​Jezus​ dat zag, wond hij zich erover op

Jezus windt zich op, wordt boos, waarom? Vanwege grote mensen die denken dat ze het helemaal zijn. Vanwege geklaag over teveel kinderliederen, te lang kindermoment, de kindernevendienst?

en zei tegen hen: ‘Laat de ​kinderen​ bij me komen, houd ze niet tegen,

Kinderen horen bij Jezus, ze mogen niet tegengehouden worden. Kinderen zijn super belangrijk voor Jezus. Klopt ook met wetenschappelijk onderzoek… 86% van de christenen maakt voor 15e jaar bewust of onbewust de keuze om later bij Jezus te willen horen, 10% doet dat tussen de 15 en 35 jaar, 4% na 35 jaar. Het beslismoment ligt meestal rond 12e jaar. Het is daarom van groot belang om in te zetten op een nieuwe generatie, daar tijd en prioriteit aan te geven. Hoe jonger je begint, hoe beter : een kind van 7 jaar heeft rugzak al voor 80% (!) gevuld…

want het ​koninkrijk van God​ behoort toe aan wie is zoals zij. 

Kinderen en het Koninkrijk van God horen bij elkaar… Waarom zijn ouderen altijd de norm in de kerk, als Jezus kinderen als norm stelt? Kinderen hebben bij Jezus dezelfde rechten, of hebben streepje voor, bij ons in de kerk ook? Als we de kinderen hebben, hebben we de toekomst, zij zijn de kerk van vandaag, niet van morgen. Waarom lijken McDonald/CocaCola met marketingfocus op kinderen het beter te begrijpen dan de kerk? Kinderen zijn het best bereikbaar, maar ze zijn ook het slechtst bereikt in de kerk…

 Ik verzeker jullie: wie niet als een ​kind​ openstaat voor het ​koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ 

Sterker : kinderen worden tot voorbeeld gesteld. Wil je God beter begrijpen, praat met/kijk/luister naar kinderen. Wie wil er niet betrokken zijn bij het kinderwerk?!

 Hij nam de ​kinderen​ in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Jezus omarmt ze en zegent ze en legt ze handen op. Jezus zegt niets, niet : Nou, nu jullie er toch zijn, ga maar allemaal lekker zitten. Ik heb nog een verhaal van God mijn Vader. Dat is belangrijk om jullie te leren. Jezus zegent, heeft lief, omarmt, leg zijn handen op hoofden. De eerste ervaring die een kind mag hebben met een christen is: liefde. Dat is alles wat van kinderwerker wordt gevraagd: liefde voor God, liefde voor het kind. En ik denk dat het ook zo is: liefde voor God is ook liefde voor kinderen. Het gaat er niet om wat je kunt (veel mensen zeggen: ik ben niet geschikt voor kinderen), maar wat je bij je hebt: de liefde van God en die mag je uitdelen.

We hebben een generatie te winnen, maar ook te verliezen! En daar zetten we met elkaar de schouders onder. Dat laten we niet over aan anderen. Met elkaar.

Waarom omarmt Jezus ze? Waarom legt hij ze handen op? Om zijn woorden kracht bij te zetten… Wat is zegenen? Goed spreken over ander, namens God Gods woorden doorgeven : genade, vrede. Maak het verschil, help ze groeien in het geloof, laat ze zien en merken wat het is om te leven vanuit de relatie met Jezus, vul het emotionele gat bij kinderen voordat het wordt gevuld met surrogaat rommel. Vul ze met woorden van God, liefde van God, Geest van God, laat ze proeven hoe goed God is.

Wat doe/denk/zeg je als kinderen weggaan naar en terugkomen uit kinderkerk? Wat zou Jezus doen? Zegenen, aanraken, omarmen, handen uitsteken. Als kinderen weggaan, terugkomen : netjes gedragen, sssstttt of enthousiasmeren? We hebben goud in handen, beseffen we dat? En willen we daar iets moois mee doen? Hoe kunnen we in Gods naam aan de slag gaan?

Vervolgens lazen we Markus 8:1-9. Hieronder enkele gedachten. Voor de hele preek moet je de dienst naluisteren…

– Jezus zorgt voor anderen en neemt alle tijd voor ze, ze zijn al 3 dagen bij Hem.

Ogen hebben voor anderen, de tijd er voor nemen, prioriteit geven.

– Jezus is heel praktisch, Jezus doet dit met de aanwezige dingen die ze hebben.

Wat hebben wij in huis? Wat kunnen wij betekenen voor anderen?

– In de handen van Jezus wordt het vermenigvuldigd.,

We mogen het in Jezus zegende handen leggen en daarna uitdelen dan wordt het vermenigvuldigd, is er meer dan genoeg, wordt iedereen verzadigd.

– Jezus doet zelf niet zo heel veel, hij bidt alleen maar…en deelt dan uit.

Bidden wij regelmatig? Wanneer leren wij onze kinderen bidden? En uitdelen van wat God geeft?

– Grote saamhorigheid, ze lossen met elkaar het probleem op : Samen, met elkaar

– Jezus ziet niet eens een probleem : zien wij problemen of uitdagingen?

Oftewel,  Jezus voorziet in elke situatie… en denkt in oplossingen.

Jezus voorziet ook in de geestelijke behoefte van kinderen en ook in eventuele problemen van ons.

– Niemand zegt : het kan niet, ze staan allemaal open voor wat Jezus zegt en doet…

We willen in de toekomst meer samen de schouders onder het jeugdwerk zetten, samen de verantwoordelijkheid nemen, zoals we ook bij de doop als gemeente beloven. We willen bruggen slaan tussen generaties in het jeugdwerk, inter-generatief.  Waarom zouden alleen maar jonge mensen actief zijn in het jeugdwerk? Ouderen hebben juist de nodige levenswijsheid en ervaring in de omgang met God. In de Sovjet-Unie waren er geen kerken, geen dominees, geen … toch een levende kerk, hoe? Oma’s die kleinkinderen over Jezus vertelde. Het jeugdwerk kan niet zonder ouderen, niet zonder hun gebed, maar jullie kunnen meer! We willen de eilandjescultuur loslaten (geen kinderen in die leeftijd dus…) en meer kerk zijn met elkaar. Dammetjes en bruggetjes bouwen en alles met z’n allen doen. Beseffen we hoe gezegend we als gemeente zijn, zien we met elkaar het belang van goed kinderwerk?  Samen de schouders er onder zetten, vergroot ook nog eens de saamhorigheid binnen de gemeente.

Concrete veranderingen jeugdwerk en wat/wie we nodig hebben

We willen meer inhoud geven aan de crèche/peuterkerk, verdieping van de kinderkerk,

eerder starten met club, de basiscatechese vanaf groep 7 en mentorcatechese vanaf klas 2

Eerder beginnen met mentorcatechese Follow Me:

oudere jongeren van de huidige club hebben behoefte aan verdieping, die is er op Follow Me. Verdiepende inleiding door dominee en gesprek in mentorgroep worden gewaardeerd : de jongeren gaven de Follow Me het afgelopen seizoen gemiddeld een 8,4 als cijfer…

Hiervoor gebruiken we een map met werkbladen voor de tieners en handleiding met achtergrondinfo voor de mentoren.

Opstarten basiscatechese On Track :

op speelse wijze Bijbelkennis en de rode draad uit de Bijbel overdragen aan de tieners

met ook veel gezelligheid en het wennen aan het geloofsgesprek voeren, praten over het geloof.

Hiervoor gebruiken we een full-color werkboek voor de tieners en een handleiding met achtergrondinfo voor de mentoren.

Eerder starten met club :

we dichten het gat in de doorlopende lijn van het jeugdwerk doordeweeks. Zodat jongeren ook makkelijker instromen bij de basis- en mentorcatechese op latere leeftijd. En ook investeren in christelijke vriendschappen omdat vrienden later heel belangrijk zijn om wel/niet te blijven geloven/kerkgang. Maar vooral dus kinderen vasthouden/eerder binden aan de familie van God, zodat ze als tiener makkelijker instromen bij de basiscatechese/mentorcatechese.

Hiervoor gaan we waarschijnlijk gebruik maken van de methode Discover. Ze worden op speelse wijze uitgedaagd om na te denken over wat ze doen in relatie tot God/geloof

Verdieping kinderkerk :

Meer koppeling maken tussen verhaal, verwerking en beleveniswereld van kinderen.

Inhoud geven aan crèche/peuterkerk :

baby’s en peuters scheiden, peuters een programma aanbieden. Ook hiervoor is een methode.

Hiervoor zijn enthousiaste, pure mensen nodig. Durf je kwetsbaar te zijn met jongeren? Liefde geven?! Kinderen gaan voor 30% naar kindernevendienst/club/catechese vanwege het programma, voor 70% vanwege de leiding.

Wie wil helpen om de jeugd te helpen groeien in het geloof, ze te laten zien en merken wat het is om te leven vanuit de relatie met Jezus, om samen een kerk te zijn die bruist van leven en plezier?!

Link naar opgaveformulier

      2018-06-03%20Ochtenddienst%20Ds.%20Den%20Oudsten